Çocuk ceza hukukundaki uzlaştırma

Mahkeme Kararı Nasıl İcraya Konulur?

Çocuk ceza hukukundaki uzlaştırma

Çocuk Ceza Hukuku açısından uzlaştırmanın özel bir önemi vardır. Bu nedenle Çocuk Koruma Kanunu (ÇKK 24, ilk şekli) ile çocuklara yönelik uzlaştırmayı özel olarak düzenlemişti: Yürürlükten kaldırılan bu düzenlemeye göre, (1) Suça sürüklenen çocuklarla ilgili olarak uzlaştırma,  soruşturulması ve kovuşturulması  şikâyete bağlı olan veya kasten işlenen ve alt sınırı iki yılı aşmayan hapis veya adlî para cezasını gerektiren ya da  taksirle  işlenen suçlarda uygulanır. (2) Suç tarihinde on beş yaşını doldurmayan çocuklar bakımından, birinci fıkrada öngörülen hapis cezasının alt sınırı üç yıl olarak uygulanır”.

Daha sonra yürürlüğe giren CMK 253‟de, çocuklar açısından özel bir  düzenlemeye  yer  verilerek, mağdurun  veya  suçtan  zarar  görenin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla, suça sürüklenen çocuklar bakımından ayrıca üst sınırı üç yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlar da uzlaştırma kapsamına alınmıştır.

İlk  yürürlüğe  girdiği  sırada  Çocuk  Koruma  Kanunu,  yalnızca şikâyete bağlı suçları değil şikâyete bağlı olmayan diğer suçları da uzlaştırma kapsamına almıştı.

Ancak  bu  hüküm  2006-5560  sayılı Kanunla  yapılan  değişiklikle daraltıldı ve çocuk hukuku genel hükümlere bağlandı: (ÇKK 24) “Ceza Muhakemesi  Kanununun  uzlaştırmaya  ilişkin  hükümleri  suça  sürüklenen çocuklar bakımından da uygulanır” şeklini aldı.

Halen yürürlükte olan CMK 253‟de, çocuklarla ilgili bazı düzenlemeler  içerir. Mesela,  failin  18  yaşından  küçük  olması  durumunda, uzlaştırmayı  kabul  iradesi  yasal  temsilcisi  aracılığıyla  saptanır.  Zira zararın giderimi, veli veya vasinin dinlenmesini zorunlu kılar.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat