Çocuğun Temsili Nasıl Olur?

Ceza Hukukunda Fikri İçtima Nedir?

Çocuğun Temsili Nasıl Olur?

ANA VE BABANIN ÇOCUĞU TEMSİLİ

Ana ve baba velayetleri altında bulunan çocukların yasal temsilcisi­dirler.

Eşlerden biri tek başına işlem yaptığında; iyiniyetli üçüncü kişiler, bu işlemin diğer eşin rızasıyla yaptığını varsayabilirler.

Kısıtlıların temsiline ilişkin hükümler bazı istisnalar dışında velayet­teki temsilde de uygulanır. Bu istisnalar vesayet makamının iznine bağlı hususlardır, (md. 342)0 halde kural olarak md. 462 ve 463 de sayılan vesayet makamının iznine bağlı hususlar için ana ve babanın mahkeme­den izin alması gerekmeyecektir. Ancak velayet görevinin gereği gibi kullanılmadığı durumlarda her zaman için Aile Mahkemesi hakiminin müdahale hakkı bulunmaktadır. Ayrıca çocuk mallarının korunmasına yönelik hükümler (md. 352-363) saklı olup bunlara ilgili bölümde değini­lecektir.

ÇOCUĞUN AİLEYİ TEMSİL ETMESİ

Velayet altındaki çocuğun fiil ehliyeti, vesayet altındaki kişinin ehli­yeti gibidir, (md. 343) Çocuk, borçlarından dolayı, ana ve babanın çocuk malları üzerindeki haklarına bakılmaksızın kendi malvarlığı ile sorum­ludur.

Çocuk, ayırt etme gücüne sahip ise, ana ve babanın rızasıyla aile adına hukuki işlemler yapabilir. Çocuğun yaptığı bu işlemlerden dolayı ana ve baba borç altına girer.

ÇOCUK İLE ANA VE BABA ARASINDAKİ HUKUKİ İŞLEMLER

Yasa koyucu çocuğu korumak için çocuğu borç altına sokabilecek iş­lemlerde hakimin onayını zorunlu kılmıştır.

Buna göre;

l)Çocuk ile ana veya baba arasında,

2) Ana ve babanın menfaatine olarak çocuk ile üçüncü kişi arasında yapılacak bir hukuki işlemle çocuğun borç altına girmesi için: Bu işlemin yapılmasında çocuğa atanacak bir kayyımın katılımı ve Aüe Mahkemesi hakiminin onayı zorunludur, (md. 345)

ÇOCUĞUN KORUNMASI

Ana ve babanın ihmali, yetersiz kalmaları veya başka nedenlerle ço­cuğun menfaati ve gelişmesi tehlikeye düştüğü takdirde Aile Mahkemesi hakimi, çocuğun korunması için uygun gördüğü tüm önlemleri alır.

Hakim, çocuk manen terk edilmişse veya çocuğun bedensel ve zi­hinsel gelişmesi tehlikede bulunursa, onu anne ve babasından alarak bir aile yanma veya bir kuruma yerleştirebilir.

Çocuğun aile içinde kalması, ailenin huzurunu onlardan katlanma­ları beklenmeyecek derecede bozuyorsa ve başka bir çare kalmamışsa hakim aynı Önlemleri ana ve babanın veya çocuğun istemiyle de alabilir. Bu önlemlerin gerektirdiği giderler ana, baba ve çocuğun ödeme gücü yoksa Devletçe karşılanır, (md. 347)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat