ÇEVRE DANIŞMANLIĞI HİZMET SATIN ALMA SÖZLEŞMESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

ÇEVRE DANIŞMANLIĞI HİZMET SATIN ALMA SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

Aşağıda adları/ünvanları yazılı olan taraflar arasında aşağıdaki koşullarla bir Çevre Danışmanlığı Hizmet Satın Alımı Sözleşmesi imzalanmıştır.

Danışman

Adı Soyadı            :           …..

Unvan                   :           …..

Vergi Dairesi         :           …..

Vergi No               :           …..

Adres                    :           …..

Telefon                  :           …..

Faks                      :           …..

İşletme

Adı Soyadı            :           …..

Unvan                   :           …..

Vergi Dairesi         :           …..

Vergi No               :           …..

Adres                    :           …..

Telefon                  :           …..

Faks                      :           …..

2- Konu

İşbu sözleşme, 2872 sayılı Çevre Kanunu’ nün ek 2.maddesinde yer alan “Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olacak veya çevreye zarar verecek kurum, kuruluş ve işletmeler çevre yönetim birimi kurmak, çevre görevlisi istihdam etmek veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan bu amaçla hizmet satın almakla yükümlüdürler. Bu konuyla ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” düzenlemesi gereğince ….. Çevre Mühendislik San. Tic Ltd. Şti (danışman olarak anılacaktır) ile ….. (işletme olarak anılacaktır) arasında yapılan Çevre Danışmanlığı Hizmet Satın Alımı Sözleşmesi’nin şartlarını belirler.

3- Kapsam

İşbu sözleşme, işverene ait …. İli, …. İlçesi sınırları içinde bulunan ve danışmandan Çevre Yönetim Hizmeti alacak olan işletmenin görev, yetki, sorumlulukları ile danışmanın görev, yetki, sorumluluklarını kapsar.

4- Danışmanın Görev, Sorumluluk ve Yetkileri

  1. A) Tesis veya faaliyet bünyesinde;

Çevre yönetimi faaliyetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek ve koordine etmekle,

Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izleyerek ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmekle,

Yılda bir defadan az olmamak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre iç tetkik gerçekleştirmek ve iç tetkik sonucunda bir rapor hazırlamakla, bu raporu tesis veya faaliyet sahibine/sorumlusuna sunmak ve tesis veya faaliyet bünyesinde muhafaza edilmesini sağlamakla,

Uygunsuzluk tespit edildiğinde tesis veya faaliyetin sahibine/sorumlusuna uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunmak ve uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibini yapmakla,

Çalışanlara çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak ve özendirici faaliyetler düzenlemekle,

  1. B) Tesis veya faaliyetin çevresel konularda alması gerekli izin, lisans ve belgeleri alma, güncelleme ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmekle,
  2. C) İstenecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta; zamanında ve eksiksiz olarak iletmekle,

Ç) Bakanlık veya il çevre ve orman müdürlüklerince yapılacak denetimler sırasında;

Tesis veya faaliyette hazır bulunmakla,

İstenen bilgi ve belgeleri sağlamakla, -D- Öğrendikleri ticari sır mahiyetindeki bilgileri saklı tutmakla,

  1. E) İşletmede,

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alanlar için ayda en az iki, , . –

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-2 listesinde yer alanlar için ayda en az bir, tam gün çevre görevlisinin çalışmasını sağlamakla,

  1. F) Hizmet alımı sözleşmesi yapılması veya feshedilmesi durumunda, hizmet verdiği tesis veya faaliyeti en geç yirmi iş günü içerisinde yetkili makama bildirmekle, yükümlüdür.

5- İşletmenin Sorumlulukları

Danışman tarafından görevlendirilen çevre görevlisinin işletmeye gidiş-dönüş yol masrafları ile görev yerindeki her türlü ulaşım, yemek ve barınma masraflarım karşılamakla,

Faaliyetin sürdürülebilmesi için danışman ve danışman tarafından görevlendirilen çevre görevlisine gereken çalışma ortamı ile her türlü bilgi, belge ve donanım sağlamakla, yükümlüdür.

İş bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin danışman veya görevlendirdiği çevre görevlisi tarafından yerine getirilmemesi işletmenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

6- Ücret ve Ödeme

Danışmanın vermiş olduğu hizmetten dolayı sözleşme dönemi süresince alacağı aylık ücret …..-TL (…..) olup, işletme tarafından her ayın …. inci gününde nakden ve defaten ödenecek olup KDV, stopaj, harç ve diğer yasal yükümlülükler ücrete dahil değildir.

Uzun süreli sözleşmeler için belirlenecek yıllık ücret artışında, TMMOB tarafından açıklanan ücretler arasındaki artış oranı esas alınır.

Sözleşmede yazılı ücret yalnızca çevre danışmanlığı hizmeti için olup sözleşmede yer almayan işlerin yapılması istendiğinde danışmana, kayıtlı olduğu Oda’nın açıkladığı asgari ücretten az olmamak koşuluyla, ayrı bir ücret ödenir.

7- Sözleşmenin Feshi

Danışman veya işletme …. gün önceden geçerli nedenle feshi ihbarda bulunmak suretiyle sözleşmeyi tek taraflı olarak her zaman feshedebilir. Bu durumda …..- TL (…..) ücreti nakden ve defaten karşı tarafa ödenecektir.

Belgenin feshi halinde taraflar, bu durumu …. gün içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bildireceklerdir.

8- Sözleşmenin Süresi

İş bu sözleşme .. / .. / …. ve .. / .. / …. tarihleri arasında geçerlidir.

9- Sözleşmenin Uyarlanması

Sözleşmede konu edilen maddelerle ilgili mevzuatta meydana gelen değişikliklere göre iş bu sözleşme yeni düzenlemeye uygun hale getirilir.

10- Uyuşmazlıkların Çözümünde Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

Taraflar, işbu anlaşmanın yorumu ve uygulamasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta yetkili yargı mercilerinin ….. Mahkeme ve İcra Müdürlükleri olduğunu kabul ve beyan etmişlerdir.

11- Tebligat

Taraflar işbu yer anlaşmada yer alan adreslerin tebligata açık adresleri olduğunu ve bu adreslere yapılacak her türlü tebligatın geçerli ve yasal sayılacağını ve bu adreslerde meydana gelen değişikliklerin … gün zarfında anlaşma taraflarına yazılı olarak duyurulacağını, aksi halde anlaşmada yazılı adreslere yapılacak tebligatların tarafları bağlayacağı ve geçerli yasal tebligat olacağını peşinen kabul etmişlerdir.

İş bu sözleşmede hüküm bulunmayan konularda ilgili mevzuattaki hükümler uygulanır.

İş bu sözleşme 11 (on bir) maddeden oluşmakta olup taraflar arasında .. / .. / …. tarihinde iki (2) nüsha olarak akdolunmuştur.

İşletme                                                                           Danışman

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat