Cevap dilekçesinin içeriğinde neler yer alır?

Ceza Hukukunda Fikri İçtima Nedir?

Cevap dilekçesinin içeriğinde neler yer alır?

MADDE 129- (1) Cevap dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur:

 1. Mahkemenin adı.
 2. Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri; davalı yurt dışında ise açl­ar dava ile ilgili işlemlere esas olmak üzere yurt içinde göstereceği bir adres.
 3. Davalının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.
 4. Varsa, tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.
 5. Davalının savunmasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açıklaması
 6. Savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakıanın hangi delil­ere ispat edileceği
 7. Dayanılan hukuki sebepler.
 8. Açık bir şekilde talep sonucu.
 9. Davalının veya varsa kanuni temsilcisinin yahut vekilinin imzası. (2) 121 inci madde hükmü cevap dilekçesi hakkında da uygulanır.

Cevap dilekçesinin içeriği Açıklama

Cevap dilekçesinde yer alması gereken hususlar, 129. maddede davı dilekçesine (HMKmd. 119) paralel olarak düzenlenmiştir. Buna göre cevap dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur (HMKmd. 129/1):

 1. Mahkemenin adı: Davalı, davanın açıldığı ve yapılan tebligata yer alan mahkemenin adını (HMKmd. 129/1-a) cevap dilekçesinde yazmalı­dır. Ayrıca davanın dosya (esas) numarası da cevap dilekçesi başlığında gös­terilmelidir.
 2. Davacı ile davalının adı ve soyadı ve adresleri: Cevap dilekçe­sine, davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri; dava yurt dışında ise açılan dava ile ilgili işlemlere esas olmak üzere yurt içinde göstereceği bir adres de yazılmalıdır. (HMKmd. 129/1-b).
 3. Davalının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası: Cevap di­lekçesinde (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan) davalının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının yazılması gerekir (HMK md. 29/1-c).
 4. Varsa tarafların kanuni temsilcileri ve vekillerinin ad ve soyadları ile adresleri: Tarafların dava ehliyeti yoksa kanuni temsilcile­rinin ad ve soyadı ile adreslerinin ve eğer davacı vekili vasıtasıyla dava al­mışsa davacı vekilinin ad ve soyadı ile adresinin de cevap dilekçesinde yazıl­ması gerekir. (HMK md. 129/1-ç). Zira Tebligat Kanunu’nun 11. maddea: uyarınca vekille takip edilen işlerde tebligat vekile yapılır. Davalı da vekillre temsil ediliyorsa, cevap dilekçesinde davalı vekilinin ad ve soyadı ile adresi de yazılmalıdır.
 5. Davalının savunma nedenleri: Davalı cevap dilekçesinin bu bölümünde, dava dilekçesinde davacının dayandığı vakıalara aynı sıra numa­rası altında cevap verir, savunmasının dayanağı olan bütün vakıaların sırı numarası altında açık özetlerini (def ilerini, itiraz sebeplerini ve ilk itirazla­rını) bildirir (HMKmd. 129/1-d).
 6. Deliller: Cevap dilekçesinde, savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği gösterilmelidir (HMZ md. 129/1-e).
 7. Hukuki nedenler: Cevap dilekçesinde, dayanılan hukuki nedenle­rin gösterilmesi gerekir (HMKmd. 129/1 -f). Ancak; hakim hukuki nedenleri kendiliğinden araştırmakla yükümlü olduğundan, bu unsur, cevap dilekçe­sinin zorunlu bir unsuru değildir.
 8. Talep sonucu: Cevap dilekçesinde, talep sonucunun açık bir şekilde gösterilmesi gerekir (HMKmd. 129/1-g). Bu bölümde davalı örneğin, davanın refdi ile yargılama giderlerinin davacı üzerine bırakılmasının talep edilmesi cevap dilekçesi vermekle ulaşmak istediği sonucu belirtecektir.
 9. İmza: Cevap dilekçesinde davalının veya varsa yasal temsilcisinin varsa vekilinin imzası yer almalıdır (HMK md. 129/1-ğ).

121’inci madde hükmü cevap dilekçesi hakkında da uygulanır (HMK 129/2). Yapılan bu yollamaya göre; cevap dilekçesinde gösterilen ve davanın elinde bulunan belgelerin asıllarıyla birlikte harç ve vergiye tabi ol­maksızın davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerinin dilekçeye inerek, mahkemeye verilmesi ve başka yerlerden getirtilecek belge ve lar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın dilekçede olması zorunludur (HMK md. 121 yollamasıyla 129/2),

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat