Çekin İadesi Ve Ödeme Yasağının Kaldırılması Dilekçesi

Mesafeli satış sözleşmesi nedir?

Çekin İadesi Ve Ödeme Yasağının Kaldırılması Dilekçesi

… ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                           :

TC KİMLİK NUMARASI                        :

ADRES                                             :

VEKİLİ                                            :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI                                           :

ADRES                                             :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

KONU                                               : Çekin İadesi ve Ödeme Yasağının Kaldırılması İstemine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR                           :

1-) Müvekkilimiz, …. …. tarafından keşide edilen … … Bankası …. numaralı çek hesabına ait …. … … seri numaralı çekin (EK-1) hamilidir ve söz konusu çeki kaybetmiştir.

2-) Bahsi geçen çekin kaybı sebebiyle …/…/… tarihinde çek keşidecisi … … tarafından çek hesabının bulunduğu … Bankası’na ödeme yasağı konulmasına ilişkin yazılı bildirim yapılmıştır. (EK-2)

3-) …/…/… tarihinde ilgili çekin, davalının zilyetliğinde olduğu bilgisini edinmiş ve zilyet olan davalıya …/…/… tarihinde ….. Noterliği …. yevmiye nolu ihtarname ile çekin tarafına iade edilmesi gerektiği yönünde bildirimde bulunmuştur. (EK-3) Bu bildirime istinaden davalı tarafından müvekkilimize olumlu bir cevap verilmemiştir. Bu durum, davalının kötü niyetli olduğunu ortaya koymaktadır.

4-) Açıkladığımız nedenlerle, ilgili çekin davalıdan alınıp müvekkilimize iadesi ve ilgili Banka’ya ait çek üzerindeki ödeme yasağının kaldırılması yönünde karar verilmesi için dava açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                  : 6102 S. K. m. 758, 763, 792, 6100 S. K. m. 119

HUKUKİ DELİLLER                    : … Bankası … numaralı çek hesabı dökümü, … Bankası’na keşideci tarafından gönderilen …/…/… tarihli ödeme yasağı bildirimi, …/…/… tarihli ….. Noterliğince düzenlenen …. yevmiye nolu ihtarname.

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarda açıkladığımız nedenlerle, söz konusu çekin davalıdan geri alınarak müvekkilimize verilmesine, … Bankası’na konulan ödeme yasağının kaldırılması yönünde ilgili bankaya bildirim yapılmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/…/…

EKLER:

  • … …’ya ait … Bankası … numaralı çek hesabı dökümü
  • … Bankası’na keşideci tarafından gönderilen …/…/… tarihli ödeme yasağı bildirimi
  • …/…/… tarihli ….. Noterliği …. yevmiye nolu ihtarname
  • Bir adet onaylı vekaletname örneği

Davacı Vekili

Av.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat