ÇEK VE SENET REHNİ SÖZLEŞMESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

ÇEK VE SENET REHNİ SÖZLEŞMESİ

İşbu Çek ve Senet Rehni Sözleşmesi “Rehin Sözleşmesi” Rehin Veren ile Rehin Alan arasında aşağıda belirtilmekte olan şartlar çerçevesinde akdedilmiş ve Rehin Veren ile Rehin Alan aşağıdaki düzenleme, hüküm ve şartlarda mutabık kalmışlardır.

1- Tanımlar

Rehin Alan                 :      ….. Bankası A.Ş.

Rehin Veren               :      …..

Kredi Borçlusu           :      …..

Kredi Sözleşmesi/leri  :      .. / .. / …. tarihli ….. sözleşmesi

Rehin Tutarı                :      …..

Rehin Veren ve Rehin Alan bundan böyle birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2- Sözleşmenin Konusu

Rehin Veren, Müşteri’nin Rehin Alan ile akdettiği Kredi Sözleşmesi/leri’ne istinaden Müşteri lehine açılan krediler nedeniyle doğan tüm borçların “Teminat Altına Alınmış Borçlar” teminatını teşkil etmek üzere;

–    gerek tevdi bordrosu ile gerekse her ne surette olursa olsun rehnedilmek üzere Banka’ya teslim ettiği çek ve senetlerin “Rehinli Çek/Senetler”), ve

– bunların Rehin Alan’ca tahsil edilecek bedellerinin ve bu bedellerin alacak kaydedileceği hesabının “Rehinli Hesaplar”), ve

– ilgili çek ve senetlerin karşılıksız kalması halinde Banka’ca başvurulacak hukuki yollar neticesinde tahsil edilecek bedellerin ve Rehinli Çek/Senetler’in sağladığı bütün hakları, alacakları, teferruatını, vadesi gelmiş ve gelecek faizlerinin

Rehin Tutarı’na karşılık gelen kısmını “Rehinli Değerler”), Rehin Alan’a ilk sırada rehnetmiştir “Rehin”).

3- Rehnin Paraya Çevrilmesi

Taraflar, Kredi Sözleşmesi/leri’nde belirtilen temerrüt hallerinden birisinin gerçekleşmesi üzerine, Teminat Altına Alınmış Borçlar’ın tamamının muacceliyet kesbedeceği, Rehin Alan’ın Teminat Altına Alınmış Borçlar’dan kaynaklanan alacaklarını paraya çevirebileceği konusunda mutabık kalmışlardır. Rehinli Değerler’in, Rehin Alan dışındaki bir banka nezdindeki bir hesapta olması halinde, Rehin Alan, anılan bankadan Rehinli Tutarı talep etmeye yetkilidir.

4- Beyanlar ve Taahhütler

Rehin Veren;

Rehinli Değerler’in üzerinde haciz ve tedbir de dahil olmak üzere, herhangi bir takyidat, üçüncü kişiler lehine herhangi bir alım opsiyonu, rüçhan hakkı veya benzeri haklar bulunmadığını, rehnin tesis edilmesinin ana sözleşmesine, tabi olduğu mevzuata aykırı olmadığını ve taraf olduğu herhangi bir sözleşmeye aykırılık teşkil etmediğini ve etmeyeceğini, söz konusu sözleşmeler çerçevesinde temerrüde sebebiyet vermeyeceğini, işbu Rehin Sözleşmesi ile kurulan Rehrfin, kendisi için bağlayıcı hükümler tesis ettiğini, ve

Rehnin geçerli olarak kurulması ve hukuki sonuçlar doğurması için gerekli olan tüm işlemleri ifa ve intaç edeceğini ve Rehnin tesisi için gerekli olabilecek her türlü izin, onay ve tescil işlemini, masrafları kendisine ait olmak üzere yerine getireceğini; kabul ve taahhüt eder.

5- Vergi, Resim, Harç ve Masraf Ödemeleri

İşbu Rehin Sözleşmesi’nin akdedilmesi, Rehinli Değerler’in tanzim ve idamesi ile Rehin’in tesis ve icra edilmesine ilişkin olarak doğmuş ve doğacak (damga vergisi, banka ve sigorta muamele vergisini, kambiyo gider vergisini, noter harçları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) vergi, resim, harç, fon ve masraflar ve bunlara ilişkin faiz ve cezaların ödenmesinden Rehin Veren sorumlu olacaktır.

6- Tebligat

İşbu Rehin Sözleşmesi tahtında yapılacak her türlü ihbar, talep ve diğer bildirimler Taraflar’ın işbu Rehin Sözleşmesi’nin sonunda belirtilen adreslerine iadeli taahhütlü posta, kurye yahut elden teslim suretiyle, kayıtlı elektronik posta ile veya Tarafların Sözleşme’nin sonunda belirtilen faks numaralarına faks gönderilmesi sureti ile yapılacaktır.

Rehin Veren, işbu Rehin Sözleşmesi ile ilgili tebligatlar için Rehin Sözleşmesi’nin sonunda belirtilen adresinin kanuni adresi olduğunu ve belirtilmekte olan kayıtlı elektronik posta adresinin, telefon ve faks numaralarının halen kullanılmakta olan elektronik posta adresi ve numaralar olduğunu beyan eder. Rehin Veren, bunlarda meydana gelebilecek değişiklikleri önceden yazılı olarak Rehin Alan’a bildirecek olup, aksi takdirde bu adres, telefon ve faks numaralarına yapılacak tebligatların yasal olarak usulüne uygun yapılmış hukuken geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul eder.

7- Tabi Olunacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Rehin Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Rehin Sözleşmesi’nden doğan her türlü anlaşmazlığın çözümünde ….. Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. İşbu yetki sözleşmesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre yetkili olan diğer mahkemelerin yetkilerini ortadan kaldırmaz.

8- Rehnin Süresi

Teminat Altına Alınmış Borçlar’ın tamamen sona ermesi halinde, Rehin Alan, Rehin’i fek edecektir.

9- Son Hüküm

İşbu Rehin Sözleşmesi Kredi Sözleşmesi/leri’nin ayrılmaz bir parçası ve onun tamamlayıcısı olup işbu Rehin Sözleşmesi’nde hüküm bulunmayan hallerde, ilgili Kredi Sözleşmesi/leri hükümleri uygulanacaktır.

Taraflar, 9 (dokuz) madde ve 3 sayfadan ibaret işbu Rehin Sözleşmesi’nin bütün maddelerini tek tek okuduklarını, aşağıya atacakları imzalarının Sözleşme’yi geçerli kılacağını ve kendileri için bağlayıcı olacağını, Sözleşme maddelerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

İşbu Sözleşme, Taraflar arasında iki nüsha olarak imzalanmış ve bir sureti Müşteriye verilmiştir.

Aşağıdaki beyanın Rehin Veren tarafından aşağıda yer alan kutucuğa EL YAZISI ile yazılması gerekmektedir.

“Sözleşme’nin bir suretini teslim aldım.”

Rehin Veren                                                                                Rehin Alan

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat