Çek Senet İcra Takibi Borca İtiraz Dilekçesi


İCRA TETKİK MERCİİ HAKİMLİĞİNE
 
(Takibin geçici olarak durdurulması talebi vardır)
 
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ          :
DOSYA NO                     :                     Esas
 
BORCA İTİRAZ
EDEN                            :
 
VEKİLİ                           :
 
KARŞI TARAF
ALACAKLI                      :
 
VEKİLİ                           :
 
D.KONUSU                     :Borca itirazlarımızın sunulmasıdır.
 
TEBELLÜĞ TARİHİ          :
 
İTİRAZ NEDENLERİ        :
1-Yukarıda dosya numarasını belirttiğimiz takibe ilişkin ödeme emri …….tarihinde tebliğ edilmiştir. Yasal süresi içerisinde borca itiraz ediyoruz.
2-
3-
4-Açıklanan nedenlerle müvekkil aleyhine haksız ve yersiz olarak yapılan takibin iptali için Merciinize başvurma zarureti hasıl olmuştur.
 
 
HUKUKİ SEBEBLER        :İ.İ.K.,H.U.M.K.,ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER                      :Takip dosyası,…………ve her türlü kanuni delil.
 
SONUÇ VE İSTEM         :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle borca itirazımızın kabulü ile;

  • Öncelikle müvekkilim aleyhine yapılan takibin geçici olarak durdurulmasına,
  • Müvekkilim aleyhine haksız ve yersiz olarak yapılan icra takibinin iptaline,
  • Karşı tarafın %40’dan aşağı olmamak üzere tazminata mahkum edilmesine,
  • Masraflarla ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini saygılarımla

vekaleten arz ve talep ederim.
 
 
Borca itiraz eden
vekili
Av.
 
EKİ     ..:
Onanmış vekaletname sureti.
Tebliğ zarfı ve pulu

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat