CATERING HİZMETİ SÖZLEŞMESİ

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

CATERING HİZMETİ SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

İşbu sözleşme ….. adresinde faaliyet gösteren müteahhit ….. (Şirket) ile ….. adresinde faaliyet gösteren ….. (İş Sahibi) arasında imzalanmıştır.

2- Konu

Yemek saatleri ve kişi adedi İş sahibi tarafından verilmek kaydı ile İş Sahibi’nin tahsis edeceği bölümü kullanmak suretiyle Şirket tarafından iş günlerinde öğle yemeği hizmeti verilmesi işidir.

3- Yapılacak İşler

Yemek listeleri İş Sahibi’nin kontrolünde ve karşılıklı anlaşarak bir aylık olarak yapılacaktır. Şirket her öğün … mönü ….. yemeği hazırlayıp hizmete sunacaktır.

Şirket yemek hizmetlerini aksamadan yürütülmesi için yeterli sayıda eleman bulunduracaktır.

Bulaşıkların yıkanması işini ve yemekhanenin temizliğini Şirket yapacaktır.

Mutfak ve yemekhane daime temiz bulundurulacak, her gün genel temizlik yapılacak, yerler ve duvar fayansları gerekli temizlik malzemeleri ile temizlenecektir.

Yemekler en geç servis saatinden bir saat önce İş Sahibi’nin mutfağında olacaktır.

Yemeklerde kullanılacak her türlü gıda maddesi kaliteli ve birinci sınıf malzeme olacaktır.

Gıda maddelerinin temini, hazırlanması, pişirilmesi ve işyeri mutfaklarında self servis tezgahlarında sunulması yemek servisinin yapılması, Şirket’e aittir.

Yemek mönüsü haftanın 2 günü etli yemek, 3 günü kıymalı veya etli sebze ve baklagillerden oluşacaktır.

Kullanılan içme suyunu, gazı, elektrik ve LPG’yi Şirket temin edecektir.

İş Sahibi hafta sonu mesai ve kumanya sayısını Cuma günü en geç saat 16.00’ya kadar Şirket yetkililerine bildirecektir.

İş Sahibi bayram ve tatil mesailerine kalacak personel sayısını bir gün önceden Şirket’e bildirecektir.

4- Hizmet Bedeli ve Ödemeler

iş Sahibi yukarıda bahsedilen … çeşit yemek’ten oluşan 1 öğün yemek için kişi başına …..-TL + KDV ücret ödeyecektir.

Bu fiyatlar .. / .. / …. tarihine kadar geçerlidir. Yemek birim fiyatı her bir yıllık dönemler için yeniden değerleme oranlarına göre yeniden belirlenecektir.

Yemek faturaları her ….. günde bir kesilip, İş sahibi muhasebesine teslim edilecektir. Ödeme, bir aylık kesilen faturaların toplamı, son fatura tarihini takip ilk ödeme gününde Şirket’in bildireceği banka hesabına havale yapılması sureti ile ödenecektir. Ödemeler aksatılmadan gününde ödenecektir.

5- Süre

Sözleşme .. / .. / …. tarihine kadar geçerlidir. Taraflardan her hangi bir sürenin bitiminden … ay öncesine kadar, diğer tarafa yazılı olarak feshi ihbarda bulunmadığı takdirde, işbu sözleşme … yıl uzatılmış olur ve uzatmalar böylece sürer gider.

Şirket işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlüklerini üçüncü şahsa devredemez.

İhbarlar; taraflar arasındaki yazışmalar iadeli taahhütlü mektup veya noter kanalıyla yapılacaktır. Tarafların sözleşmede yazılı adresleri, tebligat adresi olup, değişiklik noter kanalı ile bildirilmediği takdirde bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli kabul edilecektir.

İşbu sözleşme ile ilgili doğabilecek her türlü ihtilafların hallinde ….. Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

6- Sözleşmenin Feshi

İş Sahibi işyerinde yemek hizmetlerinin düzenli yürütülmesinde kendisine düşen yükümlülüğü yerine getirmediği takdirde veya … fatura bedelini ödemede zincirleme olarak temerrüde düştüğü takdirde keşide edilecek ihtar tarihinden itibaren … gün sonrası için sözleşme fesih edilecektir.

Şirket çalışanlarının herhangi bir haksız fiil ve davranışlarından dolayı veya sözleşmeyle ilgili bir hususun ihlali halinde (taraflarca tutulacak tutanakla tespit edilmek şartı ile) işveren keşide edilecek ikinci ihtarın tebliğ tarihinden … gün sonrası için sözleşmeyi feshedebilecektir.

İşbu sözleşme .. / .. / …. tarihinde tarafların yetkili temsilcileri tarafından iki nüsha olarak düzenlenip taraflarca imzalanmıştır.

Şirket                                                                             İş Sahibi

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat