İstinaf duruşması nasıl yapılır?

Çalışmayanı Sigortalı Olarak Gösterme

T.C.

YARGITAY

  1. CEZA DAİRESİ

ESAS NO. 2015/1812

KARAR NO. 2015/149

KARAR TARİHİ. 30.3.2015

> SOSYAL GÜVENCEDEN YARARLANMAK İÇİN ÇALIŞMADIĞI HALDE ÇALIŞMIŞ GİBİ SİGORTALI GÖSTERMEK – ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK

5237/m.158/1-e

ÖZET : Dava; dolandırıcılık suçuna ilişkindir. Sanığın sosyal güvenceden yararlanmak için çalışmadığı halde çalışmış gibi göstermek suretiyle belge tanzim etmekten ibaret eylemin özel bölgede sahtecilik niteliğinde olduğu, bu suçtan da sanıklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, sanıkların bu belgeye istinaden sosyal güvenceden yararlanmak amacıyla katılan kuruma başvurmadıkları ve kurum zararının da doğmamış olduğu anlaşıldığından nitelikli dolandırıcılık suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı, ayrıca sanık diğer sanıkların eylemlerine iştirak ettiğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği anlaşıldığından beraat kararlarında bir isabetsizlik görülmemiştir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı, sergileniş açısından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte bir takım hareketler olmalıdır. Kullanılan hileli davranışlarla mağdur yanılgıya düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya bir başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır. Hilenin kandırıcı nitelikte olup olmadığı olaysal olarak değerlendirilmeli, olayın özelliği, fiille olan ilişkisi, mağdurun durumu, kullanılmışsa gizlenen veya değiştirilen belgenin nitelikleri ayrı ayrı nazara alınmalıdır.

5237 Sayılı T.C.K.nın 158/1-e bendinde belirtilen, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak dolandırıcılık suçunun işlenmesi, nitelikli hal kabul edilmiştir. Hangi kurum ve kuruluşların, kamusal nitelik taşıdığı, o kurumun kadro bakımından bağlı olduğu durumu düzenleyen mevzuata göre belirlenir.

Sanık R.E.’ın. diğer sanık H. G.’e ait dokuma işleri yapan atölyenin muhasebeciliğini yaptığı, sanık R. E.’ın sanık R. D.’le bir kahvede tanıştığı, konuşma esnasında sanık Raşit’in, R.’ın 18 yıl sigortalı olduğunu öğrenmesi üzerine, kendisine üç buçuk yıl boyunca ayda 300 TL ödediği takdirde sanık H.’in iş yerinden emekli olabileceğini söylediği, bunun üzerine sanık R.D.’in Raşit’in bu teklifini kabul ettiği, sanık R.’ın, Raşit’e sigorta prim ücreti için 2008 yılları 3,4,5,6 ve 7. aylarda 300 TL para ödediği, sanık Raşit’in de diğer sanık H. G.’in iş yerinden gerçeğe aykırı bir şekilde iş yerinde bir çalışan olarak gösterdiği, durumun Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarınca yapılan kontrolde tespit edildiği, bu şekilde sanıkların nitelikli dolandırıcılık suçunu, ayrıca sanık H.’in özel belgede sahtecilik suçunu işledikleri iddia olunan somut olayda;

Sanık R.’ın, sosyal güvenceden yararlanmak için çalışmadığı halde çalışmış gibi göstermek suretiyle belge tanzim etmekten ibaret eylemin özel bölgede sahtecilik niteliğinde olduğu, bu suçtan da sanıklar R. ve Raşit hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, sanıkların bu belgeye istinaden sosyal güvenceden yararlanmak amacıyla katılan kuruma başvurmadıkları ve kurum zararının da doğmamış olduğu anlaşıldığından nitelikli dolandırıcılık suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı, ayrıca sanık H.’in da diğer sanıkların eylemlerine iştirak ettiğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği anlaşıldığından beraat kararlarında bir isabetsizlik görülmemiş, tebliğnamedeki ( 2 ) numaralı düşünceye iştirak edilmemiştir.

SONUÇ : Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, katılan vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 30.03.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat