ÇALIŞMALARIN TESPİTİ İSTEMİ

DAVACI YARARINA AVUKATLIK ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİ HALDE KARARIN VEKALET ÜCRETİNE İLİŞKİN KISMININ İNFAZI KABİL OLMAYACAK ŞEKİLDE EKSİK YAZILMASI – HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASI

T.C YARGITAY
21.Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 14782
Karar: 2017 / 1249
Karar Tarihi: 21.02.2017

ÖZET: Davacı, davalılardan işveren ait işyerinde geçen çalışmalarının tespitine karar verilmesini istemiştir.Mahkemece, yargılama sırasında kendisini vekil aracılığı ile temsil ettiren davacı yararına avukatlık ücretine hükmedilmesi gerektiği halde kararın vekalet ücretine ilişkin kısmının infazı kabil olmayacak şekilde eksik yazılması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.Ne var ki, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden HMK’ nun maddesi gereğince hüküm bozulmamalı düzeltilerek onanmalıdır.

(6100 S. K. m. 370)
Dava: Davacı, davalılardan işveren ait işyerinde geçen çalışmalarının tespitine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir.
Hükmün, davalılardan Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi …tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanuni gerektirici nedenlere göre davalı kurum vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddine,
2-Dava, hizmet tespiti istemine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kabulü ile hükümde yazılı şekilde karar verildiği, hükmün 4. bendinin “A.A.Ü.T. gereğince takdir edilip hesaplanan 1500 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak dav” şeklinde infazı kabil olmayacak şekilde yazıldığı anlaşılmıştır.
Mahkemece, yargılama sırasında kendisini vekil aracılığı ile temsil ettiren davacı yararına avukatlık ücretine hükmedilmesi gerektiği halde kararın vekalet ücretine ilişkin kısmının infazı kabil olmayacak şekilde eksik yazılması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
Ne var ki, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden 6100 sayılı HMK’ nun 370/2 maddesi gereğince hüküm bozulmamalı düzeltilerek onanmalıdır.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle;
Hükmün 4. fıkrasının tümüyle silinerek yerine “Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T uyarınca 1500 TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine” rakam ve sözcüklerinin eklenmesine ve hükmün bu düzeltilmiş şekli ile ONANMASINA, 21.02.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat