çalışma ve sigorta başlangıç tarihinin tespiti dilekçesi


..…  İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
 
 
DAVACI                                           :
 
TC KİMLİK NUMARASI              :
 
ADRES                                             :
 
VEKİLİ                                             :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
 
ADRES                                             :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
 
DAVALI                                            :
 
ADRES                                             :
 
KONU                                               : Davalıya ait işyerinde geçen çalışmaların tespitine karar verilmesi istemimizdir.
 
AÇIKLAMALAR                             :
 
1-Müvekkilimiz …/…/… tarihinde yapmış olduğu başvuru ile, davalıya ait işyerinde ….. pozisyonunda işe başlamıştır. (EK – 1)
 
2-Müvekkilimiz işten ayrılma tarihi olan …/…/…’ne kadar aynı pozisyonda çalışmış olup, işten son ayrılma tarihinde aldığı brüt ücret ….. TL’dir. (EK – 2)
 
3-Müvekkilimiz bu çalışması esnasında işveren tarafından sigortalı yapıldığını ve sigorta primlerinin ödendiğini bilmektedir. Ancak, emeklilik işlemleri ile ilgili olarak SGK Kurumuna müracaat eden müvekkilimiz emeklilik süresinin dolmadığını, zira çalışmaya başladığı tarih olan …./…./…. Tarihinden itibaren hiçbir surette sigorta bildiriminin dava dışı ilgili kuruma yapılmadığını öğrenmiştir.  (EK – 3)
 
4-Müvekkilimiz bu bildirim üzerine, davalı işveren ile yüz yüze görüşmeye gitmiş olup, davalı işverenin “teknik bir hata olabileceği” beyanı ile karşılaşmıştır.
 
5- Bu durum müvekkilimizin maddi kayba uğramasına neden olduğu gibi emeklilik işlemlerinin de gecikmesine sebep olmuştur. SGK ….. Bölge Müdürlüğünün bu çalışmaları sigortalık hizmetlerinden sayabilmesi ve müvekkilimizin sigorta başlangıç tarihinin ……. olarak tespiti için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.
 
HUKUKİ NEDENLER                    : 506 S. K. m. 2, 79, 80, 81, 5510 S. K. m. 29, 86
 
HUKUKİ DELİLLER                      :
1-) Müvekkilimize ait İş Yeri Sicil Dosyası.
2-) Maaş Bordrosu
3-) Dava dışı kuruma yapılan …./…./…. Tarihli başvuru.
4-)Bilirkişi İncelemesi
 
SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkilimiz …….’ın davalı işyerinde yukarıda belirtilen tarihler arasında çalıştığının ve sigorta başlangıç tarihinin ……. tarihi olarak tespiti ile bu süreler içinde yatırılmayan primlerin davalı tarafından yatırılmasına ve yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …
 
 
EKLER                                             :
1-) Müvekkilimize ait İş Yeri Sicil Dosyası.
2-) Maaş Bordrosu
3-) Dava dışı kuruma yapılan …./…./…. Tarihli başvuru.
4-) Bir adet onaylı vekâletname örneği
 
Davacı Vekili
                                                                                                                            Av.
 
 
 

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat