Boşanmak İstiyorum Tehdit Ediliyorum

T.C
Y A R G I T A Y
2.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2012/26210
KARAR NO:2013/430
KARAR TARİHİ:15.01.2013

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı tarafından; kusur belirlemesi ve nafakalar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davacı kocanın aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir (TMK.m.175). Toplanan delillerle, boşanmaya sebep olan olaylarda eşine hakaret eden ve onu tehdit eden davalı kadın ağır kusurludur. Ağır kusurlu eş yararına yoksulluk nafakası takdir edilemeyeceği gibi davalı kadının açık bir yoksulluk nafakası talebi de yoktur. Bu hususlar gözetilmeden davalı kadın yararına yoksulluk nafakasına hükmedilmesi doğru bulunmamıştır..

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu yönlerin 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 15.01.2013

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat