Boşanma Mal Kaçırma Tasarrufun İptali Dava Dilekçesi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Boşanma Mal Kaçırma Tasarrufun İptali Dava Dilekçesi

… ………………… MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

TASARRUFUN İPTALİ

TALEBİNDE BULUNAN

(DAVACI ) :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Tasarrufun iptali ve eski hale iade davasıdır ve ihtiyati tedbir

istemlidir.

Harca Esas Değer : Tasarrufa konu olan gayri menkulün satışta vergiye esas değeri

olan ….TL. sıdır

AÇIKLAMALAR :

1- Davacı Müvekkil S.S. ile davalı M.S. …/…/… yılında evlenmişlerdir. Evlilikleri 15 yıl süren çift bu süre içerisinde tasarrufun iptali istemine konu olan … adresindeki Aile Konutunu almışlardır ve hala burada oturmaktadırlar.

2- Ancak davalının evlilik birliğini çekilmez hale getirmesi nedeniyle müvekkilim davalıya karşı …/…/… tarihli İzmir …. Aile Mahkemesinde 2004/…… Esas sayılı boşanma davasını açmıştır.

3- Davalı M.S. müvekkilim tarafından boşanma davasını açma kararının verilmesi sonucunda , kendi beyanları ile eşine ve çocuklarına “Bir kuruş dahi koklatmam “ diyerek mal kaçırma kaygısına düşmüştür. Nedeni ise Müvekkilin de 15 yıllık Öğretmen olması ve davalının üzerine kayıtlı olan ve mal kaçırmak için üçüncü kişiye devredilen evin alınmasında oldukça fazla , hatta ki davalıdan daha fazla maddi katkılarıyla bu gayrimenkul edinilmiş olmasıdır. Ayrıca tasarrufun iptali istemine konu olan bu ev ortak aile konutudur. Ve şu anda bu evde oturulmaktadır.

4- Boşanma davasının açılması akabinde açtığımız maddi tazminat davasında aile konutunun ½ sinin müvekkil adına tescilini olmadığı taktirde ise evin muayyen değeri olan …..000.000.000 TL.sının ½ si olan …..000.000.000 TL’ sı maddi tazminatın yasal faizi ile tahsilini istemiştik ( İzmir …. Aile Mahkemesi 2004/…..E. sayılı dosyası )

5- Ancak Mahkemece yapılan araştırmada dava konusu olan evin davalı tarafından boşanma davasının açılmasının hemen arkasından davalının yakın arkadaşı olan diğer Davalı G.N’ya …/…/… tarihinde MUVAZZALI olarak Güzelyalı Tapu Müdürlüğünde …… yevmiye no ile vergiye esas teşkil eden … TL sı değer gösterilerek satışı yapılmıştır.

6- Diğer Davalı G.N. ile Davalı M.S. anlaşarak , dava bitiminden sonra tekrar geri verilmesi şartıyla Muvazaalı satış göstermişlerdir. G.N. ile eşi ; Müvekkil ve Davalı M.S. ‘ın aile dostlarıdır. Bu kişiler çok yakın tarihli ( Temmuz – Ağustos Ayları ) aynı sokakta bir başka ev almışlar ve bu evi alırken maddi anlamda çok zorlanmışlar ( evi alırken ancak evin yarı parasının olduğunu diğer yarısını bankadan kredi çekerek karşılamayı düşündüklerini söylemişlerdir. Banka kredisi ile aldıkları evlerinin hemen arkasından nasıl oluyor da bu kadar kısa bir sürede muayyen değeri …..000.000.000 TL. sından fazla olan bir evi memur maaşı ile alabilmektedirler. Çünkü Davalı G.N. astsubaydır, eşi de müvekkilim gibi Öğretmendir. Devlet Memurunun 2-3 ay gibi kısa bir sürede 2 ayrı evi maaşı ile alması hayatın olağan akışına terstir. Amaç Mal Kaçırmaktır. Davalının beyanları da bu şekildedir, beyanlarına şahit olan tanıklarımız da bu durumu aydınlatacaklardır.

7- Açıkladığımız nedenlerle Mal Kaçırmak amacıyla yapılan MUVAZAALI tasarrufun iptali ile Aile Konutu olan evin dava sonuçlanıncaya kadar bir başka Üçüncü kişiye satışının engellenmesi için söz konusu Aile Konutu üzerinde İhtiyati Tedbir uygulanmasını talep etmekteyiz.

YASAL NEDENLER : HUMK, M.K. ve ilgili mevzuat.

DELİLLER : …tespit dosyası, keşif, bilirkişi incelemesi, tanık ve her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM :

1- … adresindeki …… Ada, …. Parsel, ….Kat, …. nolu mesken , …/…/… tarihinde ……. Yevmiye No ile M……Oğlu G.N. ‘ a M.S. tarafından muvazaalı satılan aile konutunun satış işleminin iptali ile eski hale iadesine,

2- Üçüncü kişiye satışının dava sonuçlanıncaya kadar engellenmesi için tapu kayıtlarına İhtiyati Tedbir Konulmasına,

3- Diğer haklarımız saklı kalmak kaydı ile Dava masrafları ile ücreti vekaletin karşı yan üzerine yüklenmesine karar verilmesini Sayın Mahkemenizden müvekkil adına saygıyla arz ve talep ederiz. …/…./2012

DAVACI VEKİLİ

Av.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat