Boşanma Davasına Cevap Dilekçesi

Kat İrtifakı Borcu

Boşanma Davasına Cevap Dilekçesi

Dosya Esas: …/…
Duruşma Günü: …/…/…
…………………………..AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
DAVAYA KARŞI
CEVAPLARINI SUNAN
DAVALI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres
VEKİLLERİ : Avukat Adı ve Soyadı – Avukat Adı ve Soyadı
Adres
DAVACI : Adı ve Soyadı
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
DAVA : Boşanma
CEVAPLARIMIZ :
1- Davacının da dava dikçesinde belirttiği gibi taraflar arasında şiddetli geçimsizlik nedeniyle 13.03.2008 tarihinde Pendik Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan boşanma davası mahkemece reddedilmiş ve bu karar Yargıtay 2 Hukuk Dairesinin …/…/… gün ve E. 2009/…, K. 2009/… sayılı ilamı ile kesinleşmiştir. Bu kararı müteakiben yaklaşık 3 yılı aşkın süreden beri taraflar bir araya gelememişlerdir. Yani müşterek hayatın yeniden tesisi mümkün olamamıştır.
2- Müvekkilim de tıpkı davacı gibi artık evliliğini devam ettirmeme kararını taşımaktadır. Çünkü evlilik birliğinin fiilen devam ettiği süre içerisinde de davacı müvekkilime sürekli olarak hakaretlerde bulunmuş, gururunu kırmış ve evlilik biriliğinin çekilmez bir hal almasına neden olmuştur.
3- Tüm bu şarTlar altında daha önce açılan ve reddedilen boşanma davasının üzerinden 3 yılı aşkın bir zaman geçmesine rağmen taraflar bir araya gelememişlerdir. Evlilik birliğinin fiilen devam ettiği süre içerisinde davacının müvekkilime karşı hakaret içeren sözleri ve gurur kırıcı davranışları karşısında da bir araya gelmelerinin özellikle müvekkilim açısından kendisinden beklenemeyeceği ortadadır.
4- Bu nedenlere davacının açmış olduğu boşanma davasını kabul ediyoruz. Ayrıca Müşterek çocuk B. C. D.’nin velayetinin müvekkilime verilmesini ve müvekkilimin ……… 2. Alile Mahkemesinde açmış olduğu …/…/… tarihli davada mahkeme 2010/… Es. 2010/.. K. Sayılı ilamı ile müvekkil lehine aylık 150.Türk Lirası tedbir nafakasına, anne tarafından bakılan müşterek çocuk B. C. D. içinse aylık 100, Türk Lirası tedbir nafakasına hükmetmiştir. Bu nafakaların boşanma kararından itibaren müvekkil S. D. için aylık 200, Türk Lirası yoksulluk nafakasına, müşterek çocuk B. C. D. için 150,00 Yeni Türk Lirası iştirak nafakasına dönüştürülerek devam ettirilmesini, talep etmekteyiz.
SONUÇ VE İSTEM : Ekte sunmuş bulunduğumuz vekâletnamemize binaen davaya ve duruşmalara kabulümüze, ayrıca yukarıda arz etmiş bulunduğumuz nedenlerle davaya cevaplarımızın kabulü ile tarafların boşanmalarına, müşterek çocuk B. C. D.’nin velayetinin müvekkilime verilmesine, yukarıda belirttiğimiz tedbir nafakalarının karar tarihinden itibaren Müvekkil S. D. için aylık 200,00 Yeni Türk Lirası yoksulluk nafakasına, müşterek çocuk B. Ceren için aylık 150,Türk Lirası iştirak nafakasına dönüştürülerek devam ettirilmesine, yargılama giderleri ve ücreti vekâletin davacı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini sayın mahkemenizden saygıyla arz ve talep ederiz. …/…/20

Davacı vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat