Boşanma Davası Dilekçesi


ASLİYE HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI                          :
 
VEKİLİ                           :
 
DAVALI                          :
 
DAVA KONUSU              :…………nedeniyle boşanmaya karar verilmesi istemidir.
 
OLAYLAR                      :
-Davalı ile müvekkilim …… tarihinde resmi nikahla evlenmişlerdir. Bu evlilikleri  ……İli ……..İlçesi……….Mahallesi/Köyü  Cilt no…..Aile Sıra no……ve sıra no …….da kayıtlıdır.
-(çocukların durumu)
-(anlaşmazlık konuları ve nedenleri)
-Müvekkile davalının bu anlaşılmaz ve kabullenilemez davranışları yüzünden maddi ve manevi olarak bir çok zarara uğramıştır……………………….. Müvekkilim uğradığı bu maddi zararlar için………TL. maddi ……..TL. manevi olmak üzere …………..TL. tazminat talep etmekteyiz.
-Davalı çocuklarına karşı ilgisiz davranmakta,kötü ve kaba hareketlerde bulunmaktadır. Çocukların durumu dikkate alındığında çocukların velayetinin müvekkile verilmesinin çocukların menfaati ,ruhi ve biyolojik gelişimi açısından daha uygun olacağı kanaatindeyiz.
-Davalının ekonomik durumu oldukça iyidir .(…………………..)Müvekkilenin ise  hiçbir geliri yoktur. Müvekkile kendi ailesinin yardımlarıyla kendinin ve çocuklarının geçimini sürdürmektedir. Müvekkile ve çocukları ekonomik olarak çok zor şarlar altında yaşamaktadır. Ayrıca boşanma durumunda yoksulluğa düşecektir. Her hangi bir işi ve sabit geliri de yoktur. Bu sebeplerle müvekkile için ileride yoksulluk nafakasına dönüştürülmek üzere aylık ……..TL. tedbir nafakası çocuklar içinde aylık ………..TL. İştirak nafakası talep ediyoruz.
-Bu durumda evlilik birliği ortak yaşamı sürdürmesi müvekkilimden beklenmeyecek bir şekilde ve davalının kusurlu eylemleri sonucu temelli sarsılmıştır. Davalı T.M.K.151.maddesindeki mutluluğu sağlamaya katkıda bulunmak ve bunun içinde eşine sevgi saygı ve şefkat göstermek yükümlülüklerine aykırı davranmıştır.
-Taraflar arasındaki evlilik birliği fiilen sona ermiştir. Tarafların  müşterek hayatı artık çekilmez bir hal almış ve evlilik birliği onarılamaz bir biçimde bozulmuştur. Böyle bir evliliği sürdürmenin bireysel veya toplumsal yönlerden bir yararı kalmamıştır. Fiilen biten bu evliliği hukuken de sona erdirmek için İşbu davanın açılması zarureti  hasıl olmuştur.
 
HUKUKİ SEBEBLER  :T.M.K.,H.U.M.K.,ve sair ilgili mevzuat hükümleri.
 
DELİLLER                  :Nüfus Kaydı, Tanık beyanı …………….ve her türlü kanuni delil.
 
SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;
-Tarafların …………………sebebiyle boşanmalarına,
-Çocukların velayetinin davacı müvekkile ye verilmesine,
-Müvekkile için aylık ……..TL. tedbir nafakasına hükmedilmesine ve boşanmadan sonra yoksulluk nafakasına dönüştürülmesine,
-Çocuklar içinde aylık ………..TL. İştirak nafakasına,
-Müvekkile lehine ………TL. maddi ……..Tl. manevi olmak üzere Toplam ………TL. tazminata hükmedilmesine,
-yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
 
Davacı Vekili
Av.
EKİ      .
Tebliğ zarfı ve pulu
Onanmış vekaletname sureti
 

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat