BOŞANMA DAVASI DİLEKÇESİ – ZİNA NEDENİ İLE BOŞANMA

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

BOŞANMA DAVASI DİLEKÇESİ – ZİNA NEDENİ İLE BOŞANMA

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               : ……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :  Zina Nedeni ile Boşanma Talebimizden İbarettir
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilim ile davalı …/…/… tarihinde evlenmişlerdir. Müvekkilimin eşi, sürekli olarak kendisini aldatmaktadır. Telefonundaki mesajlar bunu doğrulamaktadır.
  2. Müvekkilimin eşinin çeşitli kadınlarla görüldüğünü bu kadınların kimler olduğunu sorduğunda sana ne, onlar benim arkadaşlarım, kimin ile beraber olacağımı sana mı soracağım diye karşılık verdiği, başka kadınlarla beraber olduğunu açıkça kabul ettiğini beyan etmiştir. Bu durumda bu davayı açmak zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Nüfus kayıtları ve sair yasal deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :  MK. md. 161 ve sair ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda sunulan nedenlerle davamızın kabulü ile zina ve buna bağlı olarak evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeni ile tarafların boşanmalarına karar verilmesini, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalıya yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla vekâleten arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili
Av.

Ek: Nüfus kaydı, vekâletname.

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat