BOŞANMA DAVASI

DAVACI KADIN VEKİLİNİN HÜKME İLİŞKİN İTİRAZLARINI İÇEREN TEMYİZ DİLEKÇESİNİ YASAL ON GÜNLÜK SÜREDEN SONRA VERDİĞİ – SÜRESİNDE OLMAYAN KATILMA YOLUYLA TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİ GEREĞİ

T.C YARGITAY
2.Hukuk Dairesi
Esas: 2017 / 1081
Karar: 2017 / 4680
Karar Tarihi: 24.04.2017

ÖZET: Davacı kadın vekili, hükme ilişkin itirazlarını içeren temyiz dilekçesini yasal on günlük süreden sonra verdiğine göre; süresinde olmayan katılma yoluyla temyiz İsteğinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.

(1086 S. K. m. 433)
Dava ve Karar: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından davanın kısmen kabulü yönünden; davalı erkek tarafından ise hükmün tamamına yönelik olarak temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1- Davalı erkeğin temyiz dilekçesi, davacı kadın vekiline 20.01.2017 tarihinde tebliğ edilmiştir. Hükmü temyiz etmemiş olan tarafın, diğer tarafın temyizine cevapla hükme ilişkin itirazlarını bildirmek suretiyle hükmü katılma yolu ile temyizi mümkün (HUMK m. 433/2) ise de, bu şekilde yapılan temyizin süresi, temyiz dilekçesinin tebliğinden İtibaren on gündür. Bu süreden sonra verilen cevap dilekçesindeki itirazların temyizen incelenmesi artık mümkün değildir. Davacı kadın vekili, hükme ilişkin itirazlarını içeren temyiz dilekçesini yasal on günlük süreden sonra 03.02.2017 günü verdiğine göre; süresinde olmayan katılma yoluyla temyiz İsteğinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.
2- Davalı erkeğin temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;
Dosyadaki yazılara ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına göre yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına karar verilmesi gerekmiştir.
Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, davacı kadının temyiz isteğinin ise yukarıda l. bentte gösterilen sebeple REDDİNE, aşağıda yazılı harcın temyiz eden davalıya yükletilmesine, peşin alınan harcın mahsubuna ve 154.30 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, istek halinde temyiz peşin harcını yatıran davacıya geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi.24.04.2017

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat