Borçlunun İflası İle İlgili Kararların Temyizi Nasıl Gerçekleştirilir?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Borçlunun İflası İle İlgili Kararların Temyizi Nasıl Gerçekleştirilir?

İlgili Yasa

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 164- Ticaret mahkemesince verilen nihai kararlar tebliğden itibaren ongun içinde temyiz edilebilir. Kararlar 160’ncı maddenin son fıkrasına göre alınacak masraftan karşılanmak suretiyle mahkemece resen taraflara tebliğ olunur.

İflâs kararının temyizi iflâsın ilânına ve masanın teşkiline mani değildir. Yalnız ikinci alacaklılar toplantısı, iflâs karan kesinleşmedikçe yapılamaz.

İflâs kararı bozulursa borçlunun malları üzerindeki tedbirler devam eder. Şu kadar ki, ticaret mahkemesi davanın seyrine göre bu tedbirleri değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir.

Borçlunun İflası İle İlgili Kararların Temyizi Açıklama

Borçlunun iflasıyla ilgili ticaret mahkemesinin (veya bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesinin) son (nihai) kararları tebliğ gününden itibaren 10 gün içinde temyiz edilebilir, dâva açılırken ilk alacaklılar toplantısına kadar yapılacak masraflarla temyiz masrafları peşin alınacağından mahkemece kararları ilgilere bu masraflardan harcama yapılarak tebliğ olunacaktır.

İflâs kararını temyizi; iflâsın ilânına ve iflâs masasının kurulmasına engel değildir. Ancak, ikinci alacaklılar toplantısının yapılabilmesi için iflâs kararının kesinleşmesi gerekecektir.

Yapılan temyiz sonucu, iflâs kararı yargıtayca bozulduğu takdirde yine borçlunun malları üzerinde alınmış önlemler (tedbirler) devam edecektir. Ancak, mahkeme davanın gidişatına göre bu önlemleri kaldırabilecek ve değiştirebilecektir, (örneğin davanın reddi gerekirken kabulü yolsuzdur gerekçesiyle iflâs kararı bozulmuşsa, mahkeme bu karara uyduğunda, mallar hakkındaki önlemleri de kaldırabilecektir)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat