Borca İtiraz Nedir? Borca Nasıl İtiraz Edilir?

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Borca İtiraz Nedir? Borca Nasıl İtiraz Edilir?

Madde 169

Borçlu, 168’inci maddenin 5 numaralı bendine göre borca karşı yapacağı itirazını bir dilekçe ile tetkik merciine bildirir. Bu itiraz satıştan başka icra takip muamelelerini durdurmaz. (İİK. m. 106 vd.)

Borçlu itiraz nedenlerini açıklamak suretiyle, ödeme emrinin tebliğinden itibaren beş gün içinde bir dilekçe ile takip isteminin yapıldığı icra dairesinin bulunduğu yer tetkik merciine başvurma hakkını haizdir. (İİK. 168/5). Borçlu itiraz dilekçesinde bildirdiği itiraz nedenleriyle bağlıdır. Bu itiraz; satış dışında icra takip işlemlerini durdurmaz. (İİK. 169,170/1).

Maddede ödeme emrine itiraz sadece İİK.nun 168/5 maddesinde ön görülen hususlar yönünden düzenlenmiştir. Bu düzenlemede bazı koşulların gözden uzak tutulmaması gerekir. Bu koşullan şöyle açıklayabiliriz.

1-  Her şeyden önce takip istemi üzerine borçlu veya borçlulara gönderilen ödeme emrinin usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş olması gerekmektedir.

Bu tebliğ ile beş günlük itiraz süresi başlar. Ödeme emri tebliğ edilmeden acaba itiraz yapılabilir mi? Kanımızca, ödeme emri tebliğ edilmeden de icra takibine itiraz edilebilmelidir. “Eğer, ödeme emri tebliğ edilmemiş ise, borçlunun bu tebligatı öğrendiği tarih, itiraz için başlangıç tarihi olur. Yasada ön görülen beş günlük süre, sukutu hak süresidir. Bu süre, ödeme emrinde yanlış olarak fazla yazılmamışsa, sözgelimi süre on gün ise, bu on günlük süre içinde itiraz edilebilir. Ödeme emrine usul yönünden şikayet ve ayrıca itiraz edilmiş ise, şikayetkabul edilerek yeniden Ödeme emri gönderilmesi durumunda, borçlu yeniden itiraz hakkını kazanır. Fakat, önceki itiraz incelenmiş ve itiraz red edilmiş ise,borçlunun artık yeniden bir itiraz hakkı olmamalıdır.

2-  İtiraz nedenlerini bildirmek şart mıdır?

Borçlu hangi hususlara itiraz ettiğini açık ve seçik belirtilmelidir. Ancak, bu husus zorunlu değildir. Yani, borçlu itirazında neden bildirmese dahi, bu itiraz geçerlidir. Sözgelimi, borçlunun “borcum yoktur” gibi bir beyanı yeterlidir. Borçlu, itirazında neden göstermemişse, tetkik merciinde ancak, senet metninden anlaşılan nedenleri ileri sürülebilir.

Kambiyo senetlerine itirazda İİK. 68’e dayanılamaz:

ÎİK.nun 169.maddesi uyarınca kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takibe karşı borçlu borca itirazlarını tetkik merciine bildirip, somut olayda da 163 Örnek ödeme emri 29.01.2001 tarihinde tebliğ edildiği ve 5 günlük yasal süre içinde, borçlu vekilince tetkik merciine başvurarak borca itirazlarını bildirdiğine göre işin esasının incelenerek hasıl olacak sonuca göre karar vermek gerekirken somut olayda uygulama yeri bulunmayan İİK.nun 68.madde dayanak yapılarak yazılı gerekçe ile itirazın reddine karar verilmesi isabetsizdir.

12.HD. 8.4.2003- 6104/7630

3-  Yetkili icra tetkik merciine itiraz

Borçlunun borca itiraz takip isteminin yapıldığı yer tetkik merciine yapılır. Borçlu, takibin yapıldığı yer dışında ise, yetkili tetkik merciine gönderilmek üzere borçlunun bulunduğu yer tetkik merciine itiraz dilekçesi tevdi edilir.

Eğer borçlu, icra takibinin yapıldığı yer dışındaki tetkik merciine yetki itirazında bulunmuş ise, bu yetki itirazı geçersizdir. Çünkü, icra takibinin dışında bulunun tetkik mercileri yetkisizdir. Böyle bir durumda, bu tetkik mercii resen inceleme yapar ve resen yetkisizlik kararı verir.

4-  İtiraz edebilme ehliyeti ve itiraz nedenleri

Ödeme emrinin tebliği üzerine borca itiraz edebilecek kimse, takip isteminde veya ödeme emrinde gösterilen borçludur. Bu belgelerde borçlu gösterilmeyen kimsenin itiraz ehliyeti yoktur. Başka bir deyişle, üçüncü kişinin icra takibine itiraz hakkı bulunmamaktadır.

Takip konusu olan kambiyo senedine karşı imza dışında yapılan tüm itirazlara, borca itiraz denir. Sözgelimi; borcun olmadığı, borcun ödediği, borcun Ödenmesi için belli bir sürenin verildiği, alacak için zamanaşımının geçtiği, borç senedinin teminat senedi olduğu, borcun dayanağı olan malların teslim edilmediği, borç senedini imza edenlerin şirketi bağlamayacağı, yani yetkisiz oldukları ve senedi imza eden vekilin yetkisi bulunmadığı hususlarının ileri sürülmesi halleri, itiraz niteliğindedir.

Borçlu veya vekili, kambiyo senedine dayanılarak yapılan icra takibine karşı, imza dışında kalan nedenlerle borca itiraz etmek istiyorsa, ödeme emrinin tebliği üzerine nedeniyle birlikte beş gün içinde bir dilekçe ile itiraz eder. Borçlu, borçlu olmadığını veya borcun ödendiğini, yahut yeni bir süre (vade) verildiğini veya alacağın zaman aşımına uğradığını ya da yetki itirazını icra tetkik merciine vereceği bir dilekçe ile bildirir. Az önce değinilen itiraz nedenlerinin beş gün içinde yapılması gerekir. Borç’u, takas savunmasını herhangi bir süreye bağlı olmaksızın her zaman ileri sürülebilir.

Borca itiraz sözlü olarak yapılmaz. Bu itirazın mutlaka bir dilekçe ile yapılması gerekir. (İİK. 168/5; 169) Borçlu itiraz dilekçesinde bildirdiği itiraz nedenleriyle bağlıdır.

Kambiyo senetlerine mahsus icra takibinde borca itiraz, icra takibinin durdurmaz. Yani alacaklı, ödeme emrinin tebliğinden itibaren borcun ve takip giderlerinin on gün içinde ödenmemesi üzerine, borçlunun mallarının haczini isteyebilir. Ancak, borca itiraz hacizli malların satışını durdurur. Fakat, borçlu icra tetkik merciinden takibin geçici bir .çın durdurulmasına ilişkin bir karar aldığı takdirde, borçlunun malları haciz edilemez.  OK. 169/a).

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat