BORÇ TASFİYE SÖZLEŞMESİ

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

BORÇ TASFİYE SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

….. adresinde ikamet eden ….. ile ….. adresinde ikamet eden ….. borcun tasfiyesi hususunda aşağıdaki şartlarda anlaşmışlardır.

İşbu sözleşmede;

….. “Alacaklı”,

….. “Borçlu” olarak anılacaktır.

2- Borcun Kabulü

Borçlu, .. / .. / …. tarihi itibariyle alacaklıya toplam ….. TL (….. Türk Lirası) borcu bulunduğunu kabul ve beyaneder.

3- Geri Ödeme

Söz konusu borç, taraflar arasında aşağıdaki şartlarda taksitlendirilmiştir. Borçlu taraf, söz konusu taksitleri süresinde ödeyeceğini ve borcunu toplam …..- TL Peşinat hariç ….. taksitte ödeyerek tasfiye edeceğini, taksitlerden herhangi birini süresinde ödememesi halinde hiçbir ihtara gerek kalmaksızın sözleşmenin haklı sebeple feshedilmiş sayılacağını kabul eder.

4- Taksit

Ödeme Açıklaması Tarih Miktar
….. .. / .. / …. ….. TL
….. .. / .. / …. ….. TL

5- Teminat

Borçlu, borcun teminatını oluşturacak şekilde her taksit tutarına uygun bono tanzim ederek, işbu sözleşme ile birlikte alacaklıya teslim edecektir.

6- Temerrüt

Sözleşme taraflarca imzalandıktan sonra yukarıda belirtilen Peşinat tutarının ödenmesiyle birlikte yürürlüğe girecektir. Taksitlerden herhangi birinin vadesinde ödenmemesi halinde, herhangi bir ihtar ve bildirime gerek kalmaksızın sözleşme haklı sebeple feshedilmiş sayılacak ve bakiye alacak için yasal işlemlere kaldığı yerden devam edilebilecektir.

7- Tebligat

İşbu Sözleşme kapsamında yapılacak her türlü bildirimler; 1. maddede belirtilen tebligat adreslerine yapılacaktır. İşbu Sözleşme’ye ilişkin olarak Taraflar arasında yapılacak olan her türlü bildirimler iadeli taahhütlü posta veya noter kanalı ile gerçekleştirilecektir.

8- Kanuni İkametgah ve Tebligat Adresleri

Taraflar, 1. maddede belirtilen adreslerinin yasal tebligat adresleri olduğunu ve aşağıda belirtilmiş olan telefon ve faks numaralarının şu anda kullanılmakta olan numaralan olduğunu, bunlarda meydana gelebilecek değişiklikleri gerçekleştiği gün karşı tarafa yazılı olarak bildirmeyi, aksi halde bu adreslere ve numaralara yapılacak tebligat ve bildirimlerin geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul etmektedirler.

Alacaklı

Telefon    :  …..

Faks       :  …..

Borçlu Taraf

Telefon    :  …..

Faks       :  …..

9- Sözleşme Eklerinde Yapılan Değişiklikler

İşbu Sözleşmede yapılacak her türlü değişiklik ek protokol veya taahhütnameler ile düzenlenecek olup; söz konusu ek protokol ve taahhütnameler taraflarca imzalandıkları tarihten itibaren işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçasını oluşturacaktır.

Taraflar, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olup ekinde yer almakta olan imza sirküleri ve vekaletnamelerde sözleşmenin yürürlükte olduğu süre içerisinde meydana gelecek herhangi bir değişikliği derhal ve yazılı olarak birbirlerine bildirilmek ve yeni imza sirkülerinin tasdikli bir kopyasını teslim etmekle yükümlüdür.

10- Vergi

İşbu sözleşme ve ekleriyle sözleşmeye ileride yapılabilecek ek sözleşme, protokol ve eklerden dolayı oluşabilecek her türlü vergi, harç, fon ve masraflar borçlu tarafından ayrıca karşılanacaktır.

11- Uyuşmazlık Halinde Yetkili Mahkemeler ve İcra Daireleri

Sözleşmeden doğması muhtemel uyuşmazlıklar için …. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Borçlu                                                                             Alacaklı

 

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat