BORÇ TASFİYE PROTOKOLÜ

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

BORÇ TASFİYE PROTOKOLÜ

BORÇ TASFİYE PROTOKOLÜ

 • TARAFLAR VE KONU

Bir tarafta  adına Av.  (kısaca “Alacaklı Taraf”), diğer tarafta  (kısaca “Borçlu Taraf”)  mevcut borcun tasfiyesi hususunda aşağıdaki şartlarda anlaşmışlardır.

 • BORÇ KABULÜ

“Borçlu Taraf” ‘nün  Esas No.lu dosyasından  tarihi itibariyle alacaklıya toplam – (………..TürkLirası) borçlu olduğunu kabul ve beyan eder.

 • GERİ ÖDEME

Söz konusu borç, taraflar arasında aşağıdaki şartlarda taksitlendirilmiştir. Borçlu taraf, söz konusu taksitleri süresinde ödeyeceğini ve borcunu toplam Peşinat Hariç  taksitte ödeyerek tasfiye edeceğini, taksitlerden herhangi birini süresinde ödememesi halinde Alacaklı Tarafın hiçbir ihtara gerek kalmaksızın akdi haklı sebeple feshetmiş sayılacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

 • TAKSİTLER

 

ÖDEME AÇIKLAMASITARİHTUTAR-PARA BİRİMİ
   

 

 

 • TEMİNAT

Borçlu Taraf, borcun teminatını teşkil edecek tarzda her taksit tutarına uygun bono tanzim ederek, işbu sözleşme ile birlikte Alacaklı Tarafa teslim edecektir.

 • TEMERRÜT

Sözleşme taraflarca imzalandıktan sonra yukarıda belirtilen Peşinat tutarının ödenmesiyle birlikte yürürlüğe girecektir. Taksitlerden herhangi birinin vadesinde ödenmemesi halinde, herhangi bir ihtar ve bildirime hacet kalmaksızın, Alacaklı Tarafça sözleşme haklı sebeple feshedilmiş sayılacak ve bakiye alacak için Yasal işlemlere kaldığı yerden devam edilebilecektir.

 • TEBLİGAT

İşbu Sözleşme kapsamında yapılacak her türlü ihbar, talep ve diğer bildirimler; Taraflar’ın aşağıda belirtilen tebligat adreslerine yapılacaktır. İşbu Sözleşme’ye ilişkin olarak Taraflar arasında yapılacak olan her türlü bildirimler iadeli taahhütlü posta veya noter kanalı ile gerçekleştirilecektir.

Taraflar, aşağıda belirtilen adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu ve belirtilmekte olan telefon ve faks numaralarının şu anda kullanılmakta olan numaraları olduğunu, bunlarda meydana gelebilecek değişiklikleri karşı Taraf’a adres değişikliğinin gerçekleştiği gün yazılı olarak bildirmeyi, aksi halde bu adreslere ve numaralara yapılacak tebligat ve bildirimlerin kanunen geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ederler.

 

ALACAKLI TARAF

 

Tel    :

Faks  :

BORÇLU TARAF

 • SÖZLEŞME EKLER’İNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

İşbu Sözleşmede yapılacak her türlü değişiklik Taraflar arasında imzalanacak ek protokol veya taahhütnameler ile düzenlenecek olup; söz konusu ek protokol ve taahhütnameler imzalandıkları tarihten itibaren işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olacaktır.

          İşbu Sözleşme’nin ekinde bulunan Taraflar’a ait imza sirküleri ve vekaletnameler Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olup; Taraflar Sözleşme’nin yürürlükte olduğu süre içerisinde imza sirkülerinde meydana gelecek herhangi bir değişikliği birbirlerine derhal ve yazılı olarak bildirmek ve yeni imza sirkülerinin tasdikli bir kopyasını teslim etmekle yükümlüdür.

 • VERGİ

 

İşbu sözleşme ve ekleriyle sözleşmeye ileride yapılabilecek ek sözleşme, protokol ve eklerden dolayı oluşabilecek damga vergisi ve sair her türlü vergi, harç, fon ve sair masraflar borçlu tarafından ayrıca karşılanacaktır.

 • YETKİ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıklar için  Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili kılınmıştır.

 • İşbu protokol tarihinde bir asıl bir suret olarak taraflarca imza altına alınmıştır.

 

Alacaklı  adına;Borçlu  adına;
İsim     : Av. İsim     :
 

Ünvan : Alacaklı Vekili

 

Ünvan :

 

Tarih :

 

Tarih :

 

İmza    :

 

 

İmza    :

 

 

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat