Borç Ödemeden Aciz Belgesi Nasıl Alınır?

Mesafeli satış sözleşmesi nedir?

Borç Ödemeden Aciz Belgesi Nasıl Alınır?

İlgili Yasa

Borç ödemeden aciz vesikası:

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 143- (Değişik: 03.07.1940 – 3890/1 md.) Alacaklı alacağının tamamını alamamışsa kalan miktar için kendisine bir aciz vesikası verilir. Bu vesika hiçbir harç ve resme tâbi değildir.

Bu vesika ile 105’nci maddedeki vesika borcun ikrarını mutazammın senet mahiyetinde olup alacaklıya 277’nci maddede yazılı hakları verir.

Alacaklı aciz vesikasını aldığı tarihten bir sene içinde takibe teşebbüs ederse yeniden ödeme emri tebliğe lüzum yoktur.

Aciz vesikasında yazılı alacak miktarı için faiz istenemez.

Kefiller, müşterek borçlular ve borcu tekeffül edenler bu miktar için vermeğe mecbur oldukları faizlerden dolayı borçluya rücu edemezler.

Bu borç borçluya karşı zamanaşımına tâbi değildir. Fakat borçlunun mirasçıları, mirası kabullerinden bir sene içinde alacaklı hakkını aramamışsa, zamanaşımı iddia edebilirler.

Borç Ödemeden Aciz Belgesi Açıklama

Alacaklı alacağının tamamını alamamışsa kalan miktar için kendisine bir aciz (güçsüzlük) belgesi verilecektir. Bu belge hiçbir harç ve resme bağlı değildir.

Borç ödemeden aciz belgesi; borcun ikrarını belirleyen senet niteliğindedir. .Alacaklıya, borçlunun tasarrflarım iptal ettirme lıakkmı verir.

Alacaklı aciz belgesini aldığı günden itibaren 1 yıl içinde icra takibine başvurursa yeniden ödeme emri tebliğine gerek kalmayacaktır. Aciz belgesinde yazılı alacak miktarı için faiz istenemiyecektir. Aciz belgesinde belirtilen bu borç. borçluya karşı zamanaşımına bağlı değildir. Ancak; borçlunun mirasçıları, mirası kabul etmelerinden itibaren (1) yıl içinde alacaklının hakkım araması gerekecektir. Bu bir yıl içinde aramazsa, bu mirasçılar zamanaşımı iddiasında bulunabileceklerdir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat