Alacağın Tamamen Ödenmiş Olması Hali

Mesafeli satış sözleşmesi nedir?

Alacağın Tamamen Ödenmiş Olması Hali

İlgili Yasa

Senedin geri verilmesi ve ilâmın icrası vesikası:

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 144- Alacağı tamamen ödenmiş olan alacaklıya ait senet icra dairesince borçluya verilir.

Alacağının yalnız bir kısmı ödenmiş olan alacaklı, senedini geri alabilir. Şu kadar ki, icra dairesi senede bundan sonra ne miktar para için muteber olacağını yazar yahut senedin mahiyetine göre alâkadar dairelere yazdırır.

İlâmların icrasında borçlu isterse kendisine ilâmın tamamen veya kısmen icra edilmiş olduğuna dair bedava ve pulsuz bir vesika verilir.

Bir gayrimenkulu paraya çeviren icra dairesi o gayrimenkul üzerindeki irtifak haklarına, gayrimenkul mükellefiyetlerine ve gayrimenkul rehin haklarına dair kayıtların tapu sicilinden terkin ve nakillerini de yaptırır.

Gemi siciline kayıtlı olan bir gemiyi paraya çeviren icra dairesi onun üzerindeki ipotek ve intifa haklarına ait kayıtların sicilden terkin ve nakillerini de yaptırır.

Alacağın Tamamen Ödenmiş Olması Hali Açıklama

Alacağı tamamen ödenmiş olan takip konusu senet icra dairesince borçluya verilecektir.

Alacağının bir kısmı borçlu tarafmdan ödenmişse, alacaklı senedini icradan geri alabilecektir. Ancak, bu halde icra müdürlüğünce senede, ne kadar miktarı ödendiği, ne kadar miktar para için senedin geçerli olacağı hususu yazılıp onaylanacak, yahut senedin niteliğine göre ilgili dairelere yazdırılacaktır.

İlâmların yerine getirilmesinde (icrasında) borçluya ilâmın tamamen veya kısmen yerine getirildiğine dair bir belge verilecektir. Bu belge pulsuz ve her türlü harç ve resimden muaftır.

İcra Müdürlüğü; taşınmaz paraya çevrilmişse, taşınmaz üzerindeki irtifak hakları, taşınmaz mükellefiyetlerine ve taşınmaz rehin haklarma dair kayıtların tapu s icilinden çıkarılması ve nakillerini de yaptıracaktır. Bu husus genmiler için aynen uygulanacaktır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat