BİNA YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

BİNA YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

Binanın Genel Şekli ve Özelliği

Bina genel görünümüyle günümüz teknolojisine uygun ve mimarinin en güzel örneklerinde birinde yansıtacak dizayn esas olacak projeler yürürlükteki imar mevzuatına ve yönetmenliğine uygun olarak ilgili mercilerden tasdik ettirilerek uygulamaya konulacaktır, Zemin raporu inşaat öncesi alınacak, statik hesaplamalar bu rapora göre yapılıp uygulamaya geçilecektir.

Yapılması Planlanan Binanın Özellikleri

1- Zemin Etüdü ve Projelendirme

Yapılacak bina inşaatına esas olacak projeler, Yürürlükteki imar mevzuatına ve deprem yönetmeliğine uygun olup ilgili mercilerden ve onaylattırılarak uygulamaya konacaktır. Zemin etüdü ve beraberinde zemin raporu bina inşaat ruhsatı öncesi gerekli mercilerden alınıp statik hesaplamalar bu rapor uygun olarak yapılacaktır. Belediyeden tasdik edilen, onaylanan mimari, statik, sıhhi tesisat, kalorifer ve elektrik projeleri ve bu projelerin ekleri BAYINDIRLIK BAKANLIĞI gibi teknik şartname esaslarında bağla de birinci sınıf işçilik ve TSE belgeli malzemelerle yapılacaktır.

2- Betonarme

Belediyeden onaylı tasdik edilen proje esaslarına göre binanın statik betonarmesi, karkas veya asmolen olarak hazır beton ile inşa edilecek, binanın temeli radyan temel olup binada kullanılacak demir nervürlü demir (st-3) olacaktır. Binanın temeli polyester keçeli membran malzemeyle bohçalanacak temel drenajı yapılacaktır. Beton dökümünde usulüne uygun olarak segregasyona mahal vermeden vibratör kullanılacaktır, her dökümünde en az bir adet vibratör yedek olarak temiz payları miktarda kullanılacak ve kalite olacaktır. Kalıp sistemleri ve malzemeleri priz sonrası yüzey hazırlığını en az ölçüde gerektirecektir. Beton sınıfı çıkan statik hesaba göre C25, C30 sınıfına uygun olup, uygulama bürosuna iletilip takibi denetim bürosu tarafından yapılacaktır. Müteahhit beton numunelerinin 7-28 günlük test raporları ile demirlerden alınacak örnekleri çekme testi sonuçlarının bir kopyasının istenildiği taktirde arsa sahiplerinin görevlendireceği kişilerden birine verecektir.

3- Binanın Çatısı

Çatı sağlam ve temiz keresteden sık olarak döşenecek üzeri aralıksız ahşap kaplanacaktır. Onun üzeri ise izolasyonlu şıngıl veya kaplanacaktır. Çatı arasında 8 cm İZOCAM veya taş yünü ısı izolasyonu sağlanacaktır. Çatı inişleri 33 mm kalınlığında 100 mm Fıratpen veya Dizayn marka PVC olacaktır.

4- İç ve Dış Duvarlar

Binanın dış duvarları ısı yalıtım hesaplarına göre yalıtım değerine göre Ytong marka malzemeden örülüp imar edilecektir. Ayrıca gerekli dış cephe izolasyonu (mantoluma., v.s.) yapılacaktır. İç duvarlar Ytong veya Yurtbay 8,5’luk tuğla ile örülüp iki daire arasına gelen kısımlarda ses ve ısı izolasyonu açısından araya strafor konulacaktır. İç ve dış sıvalar alüminyum mastar ile mastarında ve şakulinde 1. sınıf işçilik yapılacaktır. Yapıdaki dış cephe kaplaması cephe projesine göre Argeton, Kreaton ve benzeri malzemeler kullanıldıktan sonra kalan kısım üzerine dekoratif renkli sıva veya benzeri malzemeler uygulanacaktır. Uygulama öncesi gerekli mantoluma yapılacaktır. Cephe görünümü sağlanacak ve görünüm için gerekli kaliteli malzeme kullanılacaktır.

5- Yıkım

Yıkılacak eski binanın müteahhit’e ait olacak ve yıkım molozları müteahhit tarafından atılacaktır. Çıkabilecek hurda değer üzerinde mal sahipleri hak talep etmeyeceklerdir.

6- Projelendirme

Yapılacak binanın inşaat ruhsatını alınabilmesi için var ise yola terk yapıldıktan sonra, yıkım, cins tashihi, imar durum, inşaat istikamet rolevesi, kot, kesit, röperli kroki ile yeniden düzenlenmesi gereken tapu, çap alınması, imar durumunun müsaade ettiği şekilde binanın yapılmasına imkân verecek mimari, statik, sıhhi tesisat, doğalgaz ile çalışacak kalorifer veya kombi, asansör, elektrik, telefon, TR tesisatı ile belediye imar müdürlüğünce istenecek müşterek televizyon anteni bina otomasyon ve sinyalizasyon ve güvenlik sistemlerinin ve çevre düzenlenmesinin tatbikat projelerinin yapılması müteahhit’e aittir. Müteahhit tüm bu detay plan, proje, hesap resimlerinin bütün masrafı kendisine ait olmak üzere ikmal edecektir. Mal sahipleri projelerinin çizdirilmesi, su, elektrik idaresindeki projelerin çizilmesi için vekâlet verecektir. Müteahhit bina bitiminde elektrik su tesisatlarının geçtiği yeri ve teknik bilgileri projelendirerek bir doya halinde, tamirat ve tanılat durumlarında kullanılmak üzere arsa sahiplerine sunacaktır.

7- Harçlar ve Vergiler

Aşağıda yazılı harcamalar diğerler, iş ile ilgili işin ve taahhüdün her çeşit ödeme ve taahhütler tahakkuklar müteahhide aittir. harç ve giderleri, binanın yıkılması, enkazın kaldırılması müteahhit’e aittir. Proje çizim ve tasdik masraflarına inşaat vergileri, otopark, yol ve kanal giderleri, terk ve hizmet bedelleri tapu harç ve masrafları kat irtifak tesis masrafları, ipotek tesis ve ek giderleri inşaatın başlaması ve bitim tarihleri arasındaki emlak vergileri, SSK primleri, her türlü kıdem tazminatı ve her türlü belediye ve genel organ cezaları, işçilik imalat giderleri yapı muayene harç ve üçüncü şahıslara inşaat esnasında verilecek zararlar, iskan müsaadesi, masraf ve harçları ve inşaat tüm risk sigorta primleri müteahhide ait olup bütün bunların malı sahipleri sorumlu olmayacaklardır. Binanın elektrik, su doğal gaz bağlantıları ve müsaadeleri müteahhide firma tarafından alınacaktır. Abonelik ve sözleşme mal sahipleri tarafından yapılacaktır. Tüm arsa sahipleri dairelerini geçmiş döneme ait emlak vergileri, çevre temizlik vergileri, elektrik, su, gaz …. v.s. borçlarını ödeyerek, boş borçsuz olarak müteahhit firmaya teslim etmekle yükümlüdür. Ayrıca arsa sahibinin dairesinde kiracısı var ise, kiracısının tahliyesi arsa sahibinde sorumluluğunda olup, bu sorumluluk müteahhide ait değildir.

8- İşçilik ve Malzemeler

Bina Bayındırlık Bakanlığının genel ve fenni şartnamelerindeki esaslar dâhilinde YAPI DENETİME tabi olup birinci sınıf malzeme, birinci sınıf işçilikle ve azami titizlikle inşa edileceğini, malzeme ve işçilik kalitesini kendi dairelerinden aşağı tutulmayacağını; inşaat sırasında fenni usullere riayet edileceğini ve tüm gerekli malzemeleri teminini işçi tedarikini güvenlik ve yangın tedbirlerine almayı müteahhit taahhüde eder.

9- Sözleşmenin Feshi

 1. a) Mal sahibi sözleşme şartlarının yerine getirilip getirilmediği hususunu denetleme hakkına sahip olup, aksi hal durumunda müteahhidi yazılı olarak ikaz eder, yine yerine getirilmezse kendine ait edimleri yerine getirmeyeceğini gibi sözleşmeyi de tek taraflı olarak fesih yetkisine sahiptir. Bu durumda müteahhide mal sahibinden herhangi bir talepte bulunmayacağını şimdiden kabul eder.
 2. b) Müteahhit sözleşme şartlarının yerine getirilip getirilmediği halde mal sahibi müteahhidin işbu sözleşme gereği hak ettiği dairenin ipoteğini kaldırılmasına istemesine rağmen sebepsiz kaldırılmadığı taktirde müteahhit haklarını saklı tutarak sözleşmeyi fesih yetkisine sahiptir.

10- İhtilaflar

 1. a) Mal sahiplerinin dairenin müteahhide boş olarak teslim ettikten sonra binanın yıkılmasına müteakip, müteahhit taahhüdünden vazgeçerse; mal sahipleri sözleşmeyi tek taraflı fesih edebilir. Müteahhit firma bu ana kadar yapmış olduğu ödemelerden hiçbir hak talep etmez.
 2. b) Sözleşmeye aykırı hal veya taraflardan birinin cayması halinde cayan taraf diğerinin o ana kadar yaptığı bütün masrafları ile bu sözleşmeden dolayı uğraşıp olduğu ve uğrayacağı tüm kar ve kazanç kaybı ile sair tüm müspet ve menfi ziyanları ödemekle yükümlüdür. Taraflar bunu peşinen kabul ve taahhüt etmiştirler.
 3. c) İş bu sözleşme hükümlerinin tamamı ve ekleri ile birlikte taraflardan her hangi birinin ölümü halinde varisler içinde aynen geçerli olup yerine getirilecektir.
 4. d) İnşaatın devamı sırasında, gerek kontrol neticesinde gerekse tarafların vecibelerini yerine getirmemelerinden dolayı çıkabilecek itilaflarda, ………. Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkisini taraflar şimdiden kabul ve beyan etmiştirler.

11- Özel Şartlar

 1. a) ………. İli, ………. İlçesi, ………. mahallesi, ………. pafta, ………. ada, ………. parsel tapu sicil kayıtlı binada bulunan arsa sahipleri, aralarında belirleyecekleri kişi ve ya kişiler, tüm arsa sahipleri adına Müteahhit Firma ile inşaat süresince teknik ve mali konularda görüşme yapmaya yetkilidirler. Müteahhit yapılacak olan bina hakkında her türlü görüşmede yalnız yukarıda adı geçen şahısları muhatap kabul eder. Bu hususta her iki tarafta mutabıktır.
 2. b) Müteahhit inşaatı üçüncü kişilere devredemez, kendi sorumluluğunda inşaatı ikmal ve teslim edecektir.
 3. c) İnşaata doğabilecek tüm kazalar ve riskler ile üçüncü kişilere verilebilecek zarar ve ziyanda müteahhit sorumludur.
 4. d) Müteahhidin, dairelerinde teslimden sonra, dairelerin iskan ve kat mülkiyetine çevirme ve garanti kapsamı hükümleri dışında sorumluluk ve yükümlülükleri 1 (bir) yıl sonraya kadar devam edecektir.
 5. e) Mücbir sebepler halinde tarafların elinde olmayan tabii afetler, idari tedbirler (harp-seferberlik hali gibi) sebebi ile inşaatın durması veya durdurulması halinde bu sebebin ortadan kalmasına kadar beklenir ve beklenen süre inşaat zamanına eklenir.

İş Sahibi                                                           Müteahhit Firma

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat