YARGITAY 17. Hukuk Dairesi

ESAS: 2013/16622

KARAR: 2015/2351

Taraflar arasındaki rücuan tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkiline işyeri sigorta poliçesi ile sigortalı depoda, yangın tesisatında meydana gelen su patlaması sonucu hasar meydana geldiğini, sigortalı şirkete 17.903,20 TL hasar ödemesi yapıldığını, deponun davalı şirkete ait olduğunu, sigortalının kiracı olduğunu, zarardan davalı şirketin sorumlu olduğunu belirterek 17.903,20 TL tazminatın ödeme tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Birleştirilen davada, davalının depoda hissedar olduğunun anlaşıldığı belirtilerek 17.903,20 TL tazminatın davalıdan tahsili talep edilmiştir.

Davalı E… AŞ vekili, deponun %40 hissesinin müvekkili şirkete ait olduğunu, %60 hissesinin S…’a ait olduğunu, deponun S… tarafından A… Ltd. Şti.’ne kiralandığını, davacıya sigortalı şirketle müvekkil şirketin bir ilgisinin bulunmadığını ileri sürerek davanın reddini savunmuştur.

Davalı S… vekili, rizikonun meydana geldiği deponun müvekkili tarafından A… Ltd. Şti.’ne kiralandığını, kira sözleşmesine göre deponun başkasına devredilemeceğini bildirerek davanın husumet yönünden gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan delillere göre; asıl ve birleştirilen davada, davanın pasif husumet yokluğu nedeniyle reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, işyeri sigorta poliçesinden kaynaklanan rücuan tazminat istemine ilişkindir.

818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 58.nci maddesi hükmü ile bir bina veya imal olunan herhangi bir şeyin maliki o şeyin fena yapılmasından yahut muhafazasındaki kusurundan dolayı meydana gelecek zararlardan sorumlu tutulmuştur.

Somut olayda, sigortalı işyerine ait emtianın, davalılara ait depoda bulunduğu esnada deponun yangın söndürme su tesisatının patlaması sonucu hasar gördüğü belirtilerek sigortalıya ödenen hasar bedelinin davalılardan tahsili talep edilmiştir. Buna göre, davalılara husumet, bina sahibinin sorumluluğuna dayalı olarak yöneltilmiştir. Davacı tarafça sözleşmeye dayalı olarak açılmış bir dava söz konusu değildir. O halde mahkemece, BK.’nun 58.nci maddesi hükmü çerçevesinde davalıların zarardan sorumlu olup olmadığı hususu tartışılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken davacıya sigortalı şirket ile davalılar arasında sözleşmeye dayalı bir ilişki bulunmadığı, emtianın bulunduğu deponun sigortalı şirkete kiralanmamış olduğu belirtilerek davanın pasif husumet yokluğu nedeniyle reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 9.2.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat