BİNA KORUMA VE GÜVENLİK HİZMET SÖZLEŞMESİ

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

BİNA KORUMA VE GÜVENLİK HİZMET SÖZLEŞMESİ

BİNA KORUMA VE GÜVENLİK HİZMET SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR:

Bu sözleşme; … adresinde mukim … A.Ş. (bundan sonra kısaca …” olarak anılacaktır.) ile … adresinde mukim … GÜVENLİK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ (“FİRMA” olarak alınacak) arasında akdolunmuştur.

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU:

2.1. İşbu sözleşmenin konusu, …’ın bünyesinde bulunan binanın korunması ve güvenliğin sağlanması işidir.

2.2. İşbu sözleşme bakımından güvenlik hizmetleri FİRMA tarafından SÖZLEŞME ve ekinde kararlaştırılan esas ve usullere uygun sayı ve nitelikte görevlendirilecek güvenlik görevlisinin …’ın faaliyette bulunduğu mekanlar ile bu mekanlarda bulunan çalışanlarının ve müşterilerinin güvenliği ve emniyetinin sağlanması ile tatil günleri ve işyerinin kapalı olduğu diğer zamanlarda işyerindeki araçlar ve malzemelerin tamamının hırsızlığa, her türlü zarara karşı korunması işlerini kapsamaktadır.

MADDE 3 – TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

3.1. FİRMA, …’ın faaliyet gösterdiği mekanlar dahilinde Sözleşme EK – 1’de belirtilen güvenlik noktalarında ilgili mevzuatın emrettiği gerekli ve tam teçhizatla donatılmış güvenlik elemanlarını haftanın 7 (yedi) günü tatil, dini ve resmi bayram tatilleri dahil olmak üzere belirtilen çalışma saatleri içinde güvenliğini ve emniyetini sağlamak amacı ile EK-1’de kararlaştırılan ücret karşılığında çalıştırmayı kabul ve taahhüt etmiştir.

3.2. FİRMA, İşbu Sözleşme ile vermeyi taahhüt ettiği hizmetleri ile çalıştıracağı personelin yürürlükteki ilgili yasa, yönetmelik, tüzük hükümleri ve diğer mesleki vecibeler ile bu tarihten sonra çıkacak olan yeni mevzuata uygun olarak ifasından ve çalıştırılmasından tek başına sorumlu olacaktır.

3.3. FİRMA, ve çalıştırdığı güvenlik elemanları ile … arasında bu anlaşma hükümlerinden başka bir münasebet mevcut olmayacaktır.

3.4 …’ın elemanları kesin surette FİRMA kadrosuna alınamazlar ve FİRMA’nın nam ve hesabına çalıştırılamazlar. Aynı şekilde … FİRMA’nın elemanlarını kadrosuna alıp kendi nam ve hesaplarına çalıştıramaz.

3.5. FİRMA, çalıştırdığı personelinden herhangi bir sebeple işten ayrılanların olması halinde bunların yerine işe alacaklarını derhal S.S.K ve Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirimlere ilişkin evrak ile çalıştırılan kişilerle ilgili olarak yetkili mercilere yapılacak her türlü başvurulardan doğacak mesuliyet ve vecibeler tamamen FİRMA’ ya ait olacaktır.

3.6. Güvenlik elemanlarının teçhizatının (dedektör, telsiz, kıyafet vs.) alınması FİRMA’ya, ait olacaktır. Personelin çay – kahve – su ihtiyaçları … tarafından karşılanacaktır.

3.7. FİRMA, güvenlik ve emniyetin sağlanmasına yönelik hizmetlerin zamanında, düzenli ve eksiksiz olarak yapılmasını teminen, çalışacakları işin ve verilecek hizmetin gerektirdiği eğitim, bilgi ve tecrübeye haiz personel sağlamakla yükümlüdür.

3.8. FİRMA, bu hizmetle görevlendirdiği elemanlarının sürekli kontrol ve takibi, sevk ve idaresi ve eğitim çalışmalarının denetlenmesi ile yükümlüdür.

3.9. FİRMA, görevlendireceği güvenlik elemanlarının seçiminde, sevk ve idaresinde işin mahiyetinin gerektirdiği özeni gösterecektir … ’ın yazılı ihtarı üzerine FİRMA, ihtara konu olan sorunun giderilmesi için üzerine düşen tedbir ve yükümlülükleri yerine getirecektir. İşyerinin kapalı olduğu zamanlarda meydana gelebilecek hırsızlık vb. zararlardan güvenlik elemanın kusuru bulunduğu hallerde takdirde FİRMA birinci derecede sorumludur.

3.10. … işyeri çalışma talimatnamesinde düzenlene hususlara, … çalışma kuralları ve adabına aykırı bir davranıştan dolayı bir güvenlik elemanının görevden alınmasını talep ettiği takdirde, öncelikle ve derhal bu elemanın değişimi gerçekleştirilecek, yedek bir güvenlik elemanı konmak suretiyle ve maksimum 7 gün içerisinde yeni bir eleman temin edilecektir.

3.11. FİRMA, bu hizmetle görevlendirildiği elemanlarının hastalanması, yıllık izin, 3.11. madde uygulanması vb. gibi durumlarda yerlerine, asgari asıl elemanlar kadar işinin ehli ve yetenekli yedek personeli istihdam edecektir ve bu madde gereği eleman değişiminin söz konusu olduğu durumlarda en geç yeni personelin göreve başladığı gün FİRMA yeni eleman hakkında … ’a yazılı bildirimde bulunacaktır.

3.12. Gerek FİRMA gerekse yanında çalıştıracağı kişiler gizlilik kurallarına ve müşterinin ticari itibar ve unvanının korunmasına ve korumaya hassasiyetle riayet edeceklerdir. Her ne suretle olursa olsun istem dışı olarak dahi vakıf oldukları veya kendilerine … tarafından verilen bilgileri üçüncü şahıslara ve ilgisi olmayan kişilere sözlü, yazılı veya herhangi bir başka biçimde aktarmayacaktır. … aksi durumda FİRMA’ ya ve sorumlu şahsa karşı gizlilik ve sadakat borçlarına aykırılık nedeniyle yasal işlem başlatma hakkına haizdir.

3.13. İşyerinde herhangi bir sorunla karşılaşıldığında …’ın yetkili kişiler derhal bilgilendirilecek ve müdahaleler, …’ın da talepleri dikkate alınarak, belirlenecek yöntemlere göre yapılacaktır.

3.14. …, FİRMA personelini firmanın denetimi, çevre, bina iç ve dış güvenliğinin sağlanması dışındaki başka görevlere tayin edemez.

3.15. …, personel takviye talebinden FİRMA’yı eğer mümkünse en az 72 saat önce haberdar eder. Bu talep üzerine FİRMA derhal talebi yerine getirir.

3.16. …’ da görevlendirilecek güvenlik personeli haftada 7 gün, EK- 1 de belirtilen noktalarda ve sayıda resmi güvenlik görevlisi olarak hizmet verecektir. Gerekli görüldüğünde … personel ve nokta sayısında FİRMA’nın onayı ile değişiklik yapabilecektir. Güvenlik elemanın ve nöbet noktalarının arttırılması talep edildiği takdirde, bu talep maksimum 7 gün içerisinde yerine getirilecektir. Böyle bir talep halinde FİRMA’nın bu elemanlar için talep edeceği ücret aynı tarihte uygulanan ücretleri geçmeyecektir.

3.17. Firma, işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü yükümlülükleri tüzüğüne uymayı taahhüt eder.

3.18. FİRMA personeli, … özel güvenlik talimatlarına uyar. Ayrıca işyerinin mahiyeti itibariyle firma’nın personeli, işyeri çalışma koşullarına ve sistemine riayet etmek zorunda olup, işyeri çalışma talimatnamesi EK-2’ de yer almaktadır.

3.19. FİRMA çalıştırdığı elemanların … özel güvenlik talimatlarına uygun olarak çalıştıklarını denetlemek ve gerekli talimatları vermekle yükümlüdür.

3.20. …’ ın belirleyeceği idari personel FİRMA ile … arasındaki koordinasyonu sağlayacak ve firmayı denetleyebilecektir. Ayrıca FİRMA, … ile arasında koordinasyonu sağlayacak bir güvenlik görevlisinin ismini düzenli olarak … ’a bildirecektir.

3.21. FİRMA, bu hizmetle görevlendirdiği elemanlarının hastalanması, yıllık izin vb. gibi durumlarda yerlerine yedek personel istihdam edecektir.

3.22. FİRMA elemanları, müşterinin çalışanları ve taşeron firmaları ile ilgili sorunlarda yetkili kişinin bilgisi ile müdahalede bulunur. Dışardan gelebilecek herhangi bir saldırıda da, öncelikle kendisi her türlü tedbir ve önlemi almakla birlikte, Devletin Kolluk Kuvvetlerine haber verir.

3.23. FİRMA’nın güvenlik asistanları FİRMA ile … arasında koordinasyonu sağlayacaktır. FİRMA çalışanlarının, …’ın tüm çalışanlarına, özellikle yöneticilerine karşı gerekli mesafeyi koruyacağını, saygılı hal ve tavırlar izleyeceğini beyan ve garanti eder.

3.24. …, FİRMA’nın elemanlarına görevini yerine getirebilecek bir yer tesis edecektir.

3.25. FİRMA, kendisinin ve/veya elemanlarının mesai içinde veya dışında … ’a vereceği her nev’i zararı tazmin eder.

3.26. FİRMA, güvenlik görevlilerinin görev yazısıyla birlikte, adli sicil kayıt belgeleri, resimli nüfus kayıt örneği ve ikametgahlarının birer örneğini … ’a verir.

3.27. FİRMA asgari ücretin altında personel çalıştırmayacak ve bütün personel sigortalı olacaktır. Personelin maaş, kıdem ihbar tazminatları, izin, vs. ücretleri ile bu ücretlere ilişkin her türlü vergi ve sair ödemeler ile, SSK ve vergi primlerinin ödenmesi FİRMANIN yükümlülüğündedir. Bu hususlarda sorumluluk tamamen FİRMA’ ya aittir.

FİRMA çalışanların S.S.K. giriş bildirgelerini ve aylık dönem bordrolarını, ücretlerini aldıklarına dair maaş bordolarının 1 nüshasını herhangi bir talebe gerek olmaksızın periyodik olarak … ’a verecektir. Bu belgeler …’ a ibraz edilmediğinde … ‘ın FİRMAYA yaptığı ödemeleri bu belgeler ibraz edilinceye kadar durdurma hakkı vardır.

3.28. FİRMA çalışanları sunacakları hizmetin gerektirdiği fiziki görünüm içersinde olacaktır. Kılık ve kıyafetleri devamlı olarak temiz ve tek tip olacak, günlük saç, sakal vs. bakımları yapılmış olacaktır.

3.29 FİRMA, çalışanlarının işin önemine binaen devamlı olarak dikkatli olması, gözetleme ve denetleme görevini devamlı olarak kusursuz şekilde yerine getirmesini sağlayacağını kabul ve garanti eder.

MADDE 4 – FİYAT VE ÖDEME:

4.1. FİRMA tarafından Sözleşme EK – 1’de belirtilen sayıda güvenlik elemanı ile belirtilen güvenlik noktalarında verilecek hizmet karşılığında ödenecek ücretin hesabında, yukarıda belirtilen personel ile tüm yükümlükler maliyet olarak esas alınmıştır.

4.2. Sözleşme EK – 1’de kararlaştırılan ve her ayın 30’uncu gününde kesinleşecek olan maliyetler … ’a fatura edilecek, aylık ücret ödemesi … tarafından fatura giriş tarihinden itibaren 5 iş günü içinde günlük çek veya banka havalesi yoluyla yapılacaktır.

4.3. Taraflarca kabul edilen fiyat, ulusal bayram günlerinin ücretini kapsamaz. O günlerde verilen hizmet o ayın faturasında fazla mesai olarak müşteriye yansıtılır.

4.4. Sözleşmenin yürürlülük süresi içinde asgari ücrette, taban ve tavan ücret pirim ödeme katsayılarında, SSK primlerinde, vergi oranlarında olabilecek artış ve azalışlar yürürlüğe girdiği tarih itibari ile güvenlik görevlisi/ay ücretine yansıtılacaktır. Güvenlik hizmet bedeli her altı (6) ayda bir karşılıklı görüşülerek tespit edilecektir.

4.5. Her yeni ve istisnai hizmet, özellikle farklı türden bir hizmet söz konusu olduğunda, bir ek sözleşmeye, hatta yeni bir sözleşmeye ve ilave bir fatura işlemine konu olur.

MADDE 5- PRİM, VERGİ, RÜSUM VE HARÇLAR:

İşbu sözleşmede kararlaştırılan güvenlik hizmeti ile ilgili olarak FİRMA gerek kendisi gerekse kendi personelinin Sosyal Sigortalar Kurumu, Maliye, Belediye ve tüm diğer mercilere yapılması gerekli ve yapılacak beyanlar ile her türlü vergi, rüsum, harç mükellefiyet, İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri çerçevesinde kendisine tahmil olunan vecibe ve yükümlülükler ile hata, noksan ve kusurlu işlemlerinden dolayı hasıl olacak maddi ve manevi zarar, ziyan ve tahakkuk edecek cezaların, FİRMA’nın personeli ilgili olarak FİRMA adına tecelli edenler de dahil tazmininden ve iş kazası ile ilgili sorumlulukların yerine getirilmesinden tek başına sorumlu olup, bunların gereği veçhile yerine getirilememesinden … ’a hiçbir mesuliyet terettüp etmeyecektir.

MADDE 6 – AKDİN FESHİ:

TARAFLAR, Sözleşmede yer alan vecibelerinden herhangi birini kısmen veya tamamen zamanında yerine getirmediği hallerde, veya işin niteliğinin gerektirdiği ihtimam ile ifa etmediği veya iflas ettiği, personel ücretlerini ödemede temerrüde düştüğü ve personele karşı sair yükümlülüklerini yerine getirmediği, borçlarını ödemede acze düştüğü, personelinin grev, işi yavaşlatma ve işi terk etme hallerinin doğması FİRMA güvenlik hizmetlerini vermekte yükümlü olduğu saatler dahilinde … ’ın faaliyetlerine zarar verici, kısıtlayıcı, rahatsız edici, düzeni bozacak nitelikte önlenebilir olaylara karşı tedbir almadığı veya işleri kısmen veya tamamen tatil ettiği veya müşteri tarafından yapılan tebligat ve talimatlara verilen süre zarfında uymadığı veya Sözleşmeyi müteakip FİRMA taahhüdünden vazgeçtiği takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın TARAFLAR Sözleşmeyi fesih ve her türlü zarar ve ziyanı talep etme hakkına sahiptir.

Herhangi bir sebep göstermeksizin … sözleşmeyi 1 ay önceden haber vererek her zaman, herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü olmaksızın tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir. Herhangi bir nedenle akdin feshi ve/veya sona ermesi halinde FİRMA geçici olarak 1 ay süreyle, mevcut sözleşmeye göre hizmet vermeyi kabul ve taahhüt eder.

MADDE 7 – YETKİLİ MAHKEME:

İşbu Sözleşmenin hüküm ve takibinden dolayı taraflar arasında doğabilecek her türlü ihtilafta … Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 8 – TEBLİGAT ADRESİ:

8.1. Yukarıda yazılı tarafların isim ve unvanları altında yer alan adresler tebligat adresidir. Tarafların bu adresler yapacağı bütün ihbar ve tebliğler muteber tebligatlar olduğu kabul edilir.

8.2. Taraflar adresini değiştirdiği takdirde yeni adresini diğer tarafa derhal yazı ile bildirmek zorundadır. Yukarıda yazılı adrese gönderilecek yazıların teyit edilmesinden ve yeni adresini bildirmemesinden doğacak sonuçların sorumluluğunu yeni adres bildirim yükümlülüğünü gereğince ifa etmeyen taraf evveliyetle kabul eder.

MADDE 9 – SÜRE:

İşbu Sözleşme 01.06.2006 tarihinden 31.12.2006 tarihine kadar yürürlükte olacaktır. Taraflar isterlerse yeni bir sözleşme ile ilişkiyi devam ettirebilirler. Taraflar bu süre içinde herhangi bir sebep göstermeye gerek olmaksızın, 1 ay önceden diğer tarafa haber vermek koşulu ile her zaman sözleşmeyi feshedebilirler. Bu halde bakiye süreye ilişkin olarak birbirlerinden herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacaklarını peşinen kabul ederler.

MADDE 10 – SÖZLEŞMENİN DEĞİŞMESİ:

Sözleşmenin uygulanmasına yönelik, yazılı şeklinden farklı uygulamalar, yazılı olarak yetkililerince teyit edilmedikçe hüküm ifade etmeyecek, zımmi değişiklik iradesi olarak yorumlanmayacaktır.

MADDE 11 – SAİR HÜKÜMLER:

11.1. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersizliği, Sözleşmenin sair hükümlerinin geçerliliğine halel getirmez. Geçersiz olan Sözleşme hükmü için taraflar söz konusu maddenin anlam ve iktisadi kapsamına ters düşmeyen, yakın bir amaca hizmet eden ve kanuni düzenlemeler aykırı olmayan başka bir hükmün geçerliliği hususunda anlaşacaklardır.

11.2. İşbu Sözleşme ve ekinde yapılacak eklenti ve değişiklikler yazılı yapılması halinde hüküm ifade eder. Sözleşmede kararlaştırılsan hususlar ile Sözleşme ekinde yer alan maddeler arasında bir tenakuzun çıkması halinde, Sözleşmede kararlaştırılan esas ve usule itibar edilecektir. Tarafların herhangi başka bir hususta sözlü ve yazılı anlaşmaları yoktur.

MADDE 12 – BEYAN:

Taraflar sözleşme hükümlerini okuduklarını, her bir maddenin kapsam ve neticesinde bilgi sahibi olduklarını, hükümlerini aynen yerine getireceklerini, beyanların doğruluğunu gayri kabili rücu kabul ve taahhüt ederler. …/…/…

EK – 1

PROJE HİZMET BEDELİ

II – MALİYET

  1. Kişi başı aylık proje hizmet bedeli … TL’dir. (… TL), toplam hizmet bedeli … TL’dir (… TL).
  2. Aylık bedele K.D.V. ücreti ilave edilecektir.
  3. Görev yerindeki mevcut kişi sayısı 2 (iki) ve değiştiricisi olup talebe göre değişebilir.
.. HOLDİNG
Kaşe
İmza
… GÜVENLİK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ
Kaşe
İmza

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat