BİLİŞİM DANIŞMANLIĞI SÖZLEŞMESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

BİLİŞİM DANIŞMANLIĞI SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

Müşteri        :  …………., adres, telefon

Danışman     :  …………., adres, telefon

2- Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu Danışmanın Müşteri’ye bilişim sektöründe danışmanlık yaparak, günün koşulları çerçevesinde her türlü yönlendirmeyi yapmak ve teknolojik yenilikler doğrultusunda müşteri taleplerini karşılayıcı çözümler bulmasıdır.

3- Ücret

İşbu Sözleşmesi kapsamında verilecek hizmetler karşılığında Müşteri’nin Danışman’a ödeyeceği ücret;

Aylık ………. TL, olmak üzere yıllık toplam ………. TL’dir.

Bu madde de belirtilen ücret ilk yıla ait olup, taraflar sözleşmeyi sonraki yıllar devam ettirmek istedikleri takdirde ücret taraflar arasında her yılın başında yeniden belirlenir.

4- Sözleşmenin Süresi ve Sona Ermesi

Sözleşmenin süresi imzalandığı tarihten başlamak üzere 1 (bir) yıldır. ../../…. ile ../../…. tarihleri arasında geçerlidir.

Taraflar sözleşmenin süresinin sona ermesinden en az 15 gün önce sözleşmenin feshedildiğini diğer tarafa yazılı olarak bildirmedikçe Sözleşme biri yıllık süreler ile kendiliğinden uzar.

Sözleşmenin ara dönemde feshedilememesi esas olmakla birlikte;

  1. a) Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine göre ödemesi gereken ücretleri ödemekte geciktiği takdirde Danışman verdiği hizmeti\durdurabileceği gibi yapacağı yazılı ihtara rağmen ödemenin yapılamaması durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih de edebilir.
  2. b) Danışmanın işbu sözleşme hükümlerine göre vermesi gereken hizmeti gerektiği gibi vermemesi ve Müşteri’nin yazılı ihtarına rağmen bir ay içerisinde bu durumu düzeltmemesi durumunda Müşteri, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

5- Danışmanın Yükümlülükleri

Müşterinin kurumsal kimlik çalışması, logo çalışması ve kurumsal renk çalışmasını yapmak.

Müşterinin sanal ortamdaki şubesinin kurulumu için, tüm aşamaların gerçekleşmesini sağlamak ve sanal ortam şubelerini, belirlenecek alt yapısıyla birlikte kurmak.

Müşteri personeline e-mail, hosting eğitimi vermek ve muhtemel sorunlara sınırsız destek vermek.

Müşteri için oluşturulan siteden müşteri alabilmek için stratejiler belirlemek.

Müşteri için Firma Profili-Tarihçe, Misyon, Vizyon ve Hedeflerlerin Oluşturulması.

6- Müşterinin Yükümlülükleri

Kurumsal kimlik, strateji oluşturulması yönündeki taleplerin ve bilgilerin danışman ile paylaşılması.

Maddi yükümlülüklerini yerine getirmek.

7- Yetki

Bu sözleşmenin uygulama ve yorumundan doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde ………. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

8- Bildirimler

Taraflar, bu sözleşme ile ilgili tüm bildirimlerini başlıkta gösterilen adreslere yapacaklardır. Müşteri’nin adresinde meydana gelen değişikliği Müşteri yazılı olarak Aracı Kurum’a bildirinceye kadar, eski adresine yapılan bildirimler Müşteri’ye yapılmış sayılır.

9- Yetkili Mahkeme ve İcra Dairesi

İhtilaf halinde ………. Mahkemeleri ve İcra Dairesi yetkilidir.

10- Son Hükümler

İşbu sözleşme (a madde ve bin Müşteri’ye verilmek üzere iki nüsha olarak akti ve teati edilmiş olup taraflar yukarıda yer alan şartları kabul ve taahhüt ettiklerini beyan ederler. ../../….

 

Müşteri                                                     Danışman

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat