BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ DİLEKÇESİ – EK BİLİRKİŞİ RAPORU

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ DİLEKÇESİ – EK BİLİRKİŞİ RAPORU

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO          :
DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   : Ek Bilirkişi Raporuna İtirazımızdan  İbarettir
AÇIKLAMALAR                :

 

  1. Dava dilekçemiz ve diğer yazılı beyanlarımız ekinde dosyaya ibraz ettiğimiz Yargıtay kararları incelendiğinde dava konusu eserin bedelinin işin yapıldığı tarihteki piyasa rayiçlerine (TBK. md. 481) göre hesaplanması gerektiği açıkça anlaşılmaktadır. Bilirkişiler, ek raporunda, inşaatın projesine uygun olmadığı ve statik sistemi hakkında bilgi sahibi olamadıkları gerekçesiyle metraja dayalı hesap yapamayacaklarını bildirmişlerdir. Ancak, ilk raporlarında söz konusu eserin Bayındırlık birim fiyatlarına göre bedelini tespit etmişlerdir. Bayındırlık birim fiyatlarına göre bedel tespit edilebiliyorsa, piyasa rayiçlerine göre de tespit yapılabilmesine hiçbir engel bulunmadığı kanaatindeyiz. Bilirkişiler mahkemenin kendilerine verdiği görevle ilgili olarak gereken çabayı göstermemişlerdir. Yeterli ölçüm, araştırma ve inceleme yapıldığı takdirde hakkaniyete uygun bir bedel tespiti yapılabileceği çok açıktır.
  2. Davalı taraf, müvekkilin yaptığı eseri teslim almış ve varlığını iddia ettiği ayıpları teslim tarihinde itibaren zorunlu yasal süre içinde müvekkilime bildirdiğini ve bu hususlarda ihtirazi kayıt ileri sürdüğünü ispat edememiştir. Bu durumda, davalının eseri yapıldığı haliyle kabul ettiğini ve varlığını iddia ettiği ayıplara ilişkin müvekkilimden hiçbir talepte bulunamayacağını (konuya ilişkin Yargıtay kararları dosyada mevcuttur) yasal olarak kabul etmek gerekir. Bilirkişiler bu hususları da dikkate alarak, gözlemle tespit edemediklerini belirttikleri ayrıntıları, detaylı bir ölçümle kolaylıkla tespit edebileceklerdir. Kaldı ki, işin çok büyük bir kısmı dışarıdan bakıldığında tespit edilebilecek niteliktedir. Buna rağmen bilirkişiler mahkemenin kendilerine verdiği görevi yerine getirme konusunda hiçbir çaba sarf etmeden ayrıca objektif olamayacakları gerekçesini de ileri sürerek, çok basit şekilde hazırlamış oldukları …./…/…….. tarihli raporlarının aynen geçerli olduğunu bildirmişlerdir. İşin bedelinin tamamı piyasa rayiçlerine göre tespit edilebilecek nitelikte olmasına rağmen (işin büyük kısmı gözlemle rahatlıkla tespit edilebilmektedir), bilirkişilerin, Bayındırlık birim fiyatlarına göre belirledikleri bedel konusunda ısrarcı davranmaları bilirkişilerin objektif olamadıklarının göstergesidir. Bu nedenle bilirkişi raporlarını kabul etmek imkânsızdır.
  3. Haricen bilgisine müracaat ettiğimiz inşaat mühendisleri, dosyada görevli bilirkişilerin raporlarında ileri sürdükleri gerekçenin, piyasa rayiçlerine göre bedel tespiti yapılmasına engel olmayacağını belirtmişlerdir.

HUKUKİ SEBEPLER          :  HMK. md. 281 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıklanan nedenlerle, Yargıtay içtihatlarına, usul ve yasaya aykırı hazırlanmış olan …/…/… tarihli ve …/…/… tarihli bilirkişi raporlarını kabul etmiyoruz. Dosyada görevlendirilen bilirkişiler dışında yeni bilirkişi tayini suretiyle yeniden keşif icra edilerek, işin bedelinin yapıldığı tarihteki piyasa rayiçlerine göre tespitini ve buna göre karar verilmesini saygılarımla vekâleten talep ederim.

 

Davacı Vekili
Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat