BİLGİ İŞLEM CİHAZLARI HİZMET SÖZLEŞMESİ

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

BİLGİ İŞLEM CİHAZLARI HİZMET SÖZLEŞMESİ

1: TARAFLAR

İşbu sözleşmede;

Alıcı, ………… adresinde mukim … kısaca A,

Satıcı olan, … adresinde mukim, ……… ise kısaca B, olarak adlandırılacaktır.

2: SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşme içersinde mevcut hükümler ve yine İşbu sözleşme Ek’indeki toplam 4 (dört) sahifeden ibaret teknik şartname ve metinlerde yazılı kriterler dâhilinde, fenni ve gelişmiş bilgisayar ve sistemler özelliklerine da tam uyumlu cihazların, ayıpsız ve eksiksiz şeklilde satımı, satın alınması, satım bedelinin ve teslim şeklinin tesbiti, satım sonrası sunulacak hizmete ilişkin hak ve yükümlülüklerin tesbiti işbu sözleşmenin konusunu teşkil eder.

3: SATIŞ KOŞULLARI, SATIŞ BEDELİNİN TESBİTİ,

Orjinal nitelikte bulunan, ikinci el ve toplama parçalar ihtiva etmeyen sistemlerin tam ve eksiksiz olarak A’ya satımı, teslimi, sistem ve cihazların sorunsuz halde çalışıyor olması şartıyla, A tarafından toplam satın alma bedeli olarak B’ye KDV dâhil ………………………….-USD ödeme yapılacaktır. Ödeme şekli………….şeklindedir.

4: KARŞILIKLI HAK, GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Taraflar, işbu sözleşmenin tüm maddelerinde belirlenen, Ek’te yer alan teknik şartname ve metinlerde belirlenen koşullara ek olarak, aşağıda özel olarak belirlenen hususlar üzerinde de, tam bir mutabakata varmışlardır;

5- B iş nedeniyle gerekli olan her türlü malzemeyi, cihaz veya sistemi kendisi ve kendi imkânlarıyla temin eder, bedelini kendisi öder. Bu malzemeler, Ek’te belirlenen metinlere ve teknik düzeye sahip ve uygun olmak zorundadır.

6- Sözleşmeye ve Ek’te yer alan teknik şartnameye, çağın gerektirdiği üst haddeki teknolojik ve bilişim kurallarına, taraflarca üzerinde anlaşılmış hususlara, A tarafından verilen talimatlara, aykırı işlem B tarafından kesinlikle yapılmayacaktır. Sözleşmeye, teknik şartnameye ve arz edilen diğer kriterlere aykırı ve/veya A’ın açık yazılı izin ve icazeti harici yapılan tüm işlemlerden, alınan malzemeden B tekbaşına sorumludur.

7: DENETİM – GÖZETİM ÖDEVİ

İşbu sözleşmenin her iki taraf iradesine ve hakkaniyet ölçüsüne uygun karşılıklı sonuç doğurabilmesi amacıyla, A, B’yı denetim/denetleme hakkına sahip olacaktır. İşbu denetim makul zaman aralıkları dâhilinde, iyiniyetle ve keyfiyet derecesine varmaksızın kullanılabilecektir.

A, sitem ve cihazların ek’teki metinlerde yer alan hususlar, şartnamedeki ve tüm diğer koşullara uygun olarak yapılıp yapılmadığını kendisinin belirleyeceği, işin uzmanı şahıslara denetlettirebileceği gibi, anlaşacağı üçüncü kimselere de denetim görevini devredebilecektir. B, işbu denetime/gözetime izin vermeyi ve hatta denetime/gözetime dair kolaylık sağlamayı peşinen kabul eder. Denetimden kaynaklanacak tüm giderler, B tarafından karşılanacaktır.

Bu denetim ve gözetimler sırasında A ve/veya çalışanlarınca tespit olunacak herhangi bir noksanlık veya hatayı B derhal gidermek zorundadır.

8: MÜCBİR SEBEPLER

Olağanüstü doğa olayları, grev uygulaması, bulaşıcı hastalık, harp hali, kısmi ve genel seferberlik gibi işin yürütülmesini engelleyen ve B’ye mücbir nedenin devamı süresi ile sınırlı olmak üzere süre uzatımı verilebilecektir. Süre uzatımı kararı A’nın takdirindedir.

Ancak mücbir nedenin ya da olayın meydana geliş tarihinden itibaren en geç 2 (iki) gün içinde B yazı ile A’yı haberdar ederek durumu açıklamak ve istediği süre uzatımını bildirmekle yükümlüdür. Süresinde yapılmayan başvurular ve talepler dikkate alınmaz ve B’nın süre uzatımı talebi geçersiz olur.

9: MUAYENE/KABUL

İşbu sözleşme hükümlerine göre, işin bittiği sistemin tam ve eksiksiz olarak kurulu bulunduğu, çalışır vaziyette olduğu A’ya B tarafından bildirilmesi üzerine, sistem ve işleyiş taraflar ve yetkilileri ve/veya vekillerince ve teknik danışmanları/mühendisleri/uzmanları huzuruyla muayene edilir. Var ise kusurlu ve eksik işler, tutanak ile saptanır. Sistemin kullanımı sırasında doğabilecek ve ortaya çıkabilecek her türlü ayıp ve kusurdan da B tekbaşına sorumludur.

10: SÖZLEŞMENİN FESHİ ve CEZA-İ ŞART

B, işi, teslim ve işbu sözleşmede kayıt altına alınan şekle uygun olarak tam ve eksiksiz olarak yapmakla sorumludur. Mücbir sebep halleri işbu sözleşmede düzenlenmiş olduğu haliyle saklıdır. Teslimde gecikme olması halinde, B sözleşmede belirlenen teslim tarihini geçen beher gün için, toplam satış bedelinin %1’ini ceza-i şart olarak A’a öder. A, gecikme halinde cezaları tahsilin yanı sıra sözleşmenin feshine tek taraflı olarak ve B’nın kabulü aranmaksızın yetkilidir. Bu durumda A işin başka bir firmaya yaptırılması konusunda yine tam yetkilidir. Taraflar işbu sözleşmede kayıt altına alınan ceza-i şartı serbest iradeleri ile belirlemiştir, ayrıca B belirlenen ceza-i şartları basiretli tacir olarak kabul etmiştir, bu nedenle B ileride işbu meblağlara karşı itiraz, tenkis, mahvına sebep olduğu-olacağı, ağır olduğu-olacağı vb. talep, iddia ve itirazlarda bulunamayacaktır.

11: A’ın SÖZLEŞMEYİ HAKLI NEDENLE TEK TARAFLI FESHİ

A, B’nın sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmemesi, sistem veya cihazları muvafakat almadan değiştirmesi, belirtilen malzeme standartları dışında ve sistem kalitesini düşürücü malzeme kullanarak riayet etmemesi; iş takvimi ve mali konularla ilgili yükümlülükleri yerine getirmemesi durumunda ve sözleşmede belirtilmiş diğer fesih şartları gerçekleştiğinde, sözleşmeyi tek taraflı olarak, tazminat ve cezai şart talep hakkı saklı kalmak kaydıyla fesih edebilecektir. Sözleşmenin fesih edilmiş olması, B’ya herhangi bir hak ve/veya alacak ileri sürme imkânı sağlamaz.

12: ANLAŞMANIN DEVİR, TEMLİK VE FERAĞI

Bu anlaşma B’nın şahsına münhasır olup A’ın yazılı muvafakati olmadıkça B bu anlaşmanın kendisine tanıdığı hakları üçüncü bir şahsa devredemez, temlik edemez, bu anlaşmanın kendisine yüklediği yükümlülükleri alt sözleşme ile taşerona (alt yükleniciye) veremez ve devredemez.

A dilerse, bu anlaşmadan doğan haklarını ve yükümlülüklerini, B’ya bir başka şahıs veya firmaya devredebilir. Bu anlaşmadaki hiçbir husus taraflar arasında istihdam eden, istihdam edilen, asli müessese, aracı komisyoncu ortaklığı ya da ilişkisi şeklinde telakki edilmeyecek ve buna meydan vermeyecektir.

13: ONAYLAR VE MUVAFAKATLER

Bu anlaşma ile ilgili olarak tarafların vermesi gereken onay ve muvafakatler, ancak ilgili tarafın yetkili temsilcileri tarafından yazılı olarak verilmek kaydıyla geçerlidir.

Bu anlaşma gereği, A’ın onay veya muvafakatine bağlı işlerin, B tarafından yazılı onay veya muvafakat alınmadan yapılması hali, sözleşmenin A tarafından tek taraflı feshi hakkını doğurur. Bu durumda B, A’ın tüm taleplerini derhal yerine getirmek zorunda olduğu gibi, A’ın onayı veya muvafakati olmaksızın yapılan işten dolayı oluşacak olan tüm zararı da tazminle yükümlüdür.

14: VERGİ MÜKELLEFİYETLERİ DÜZENLEMESİ

İşbu sözleşmeden doğan Damga Vergisi ile sözleşme kapsamındaki satış ve teslimden kaynaklanan Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi ile diğer her türlü vergi-resim ve harçlar, ait olduğu yasal düzenlemeye göre taraflarca karşılanır.

15: TEBLİGAT ADRESLERİ

Taraflar, işbu sözleşmenin başlangıç kısmında belirtikleri adresleri kanuni tebligat adresleri olarak kabul ederler. Adres değişikliği, karşı tarafa yazılı olarak değişiklik ile aynı anda bildirilmediği sürece mezkur adreslere mevzuata uygun olarak yapılacak tebligat, 7201 sy Tebligat Kanunu ve özel kanunlarca hüküm altına alınan tebligat hükümleri uyarınca geçerli ve usulüne uygun tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını aynen doğurur.

16: İHTİLAFLARIN HALLİ- YETKİ KAYDI

Bu sözleşmenin, uygulamasından doğacak ihtilaflar için İstanbul Mahkemeleri ve İstanbul icra Daireleri yetkili olacaktır.

İşbu ….. sahife ve Ek’teki ….. sahifeden ibaret metinler, teknik şartname ve ifadeler ile toplamda …. (……) sahifeden ibaret sözleşme 18/Mart/2009 tarihinde İstanbul ilinde, taraflarca iki nüsha olarak imza altına alınmıştır.

AlıcıSatıcı

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat