BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZLARLA İLGİLİ KİRA SÖZLEŞMESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZLARLA İLGİLİ KİRA SÖZLEŞMESİ

BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZLARLA İLGİLİ

KİRA SÖZLEŞMESİ

Belediyeye Ait Taşınmazlarla İlgili Kira Sözleşmesi

Madde 1.İşbu kira sözleşmesi (Sözleşme) …/…/… tarihinde bir tarafta … BELEDİYESİ (kiralayan) ile diğer tarafta … adresindeki … (kiracı) arasında imzalanmıştır.

Madde 2. Kiracı; mülkiyeti … Belediyesine ait olan ve …/…/… ihale edilen … mahalledeki … pafta … ada … parseldeki … no.lu işyerini (…) aylık … TL. kira bedeli ile ihale şartnamesi bu sözleşmede ve ekinde yer alan şartlara uygun olarak kiralamayı kabul ve taahhüt eder.

Madde 3. Kiralama süresi mahallinde yapılan yer teslimi ile başlar

Madde 4. Kira süresi…(…) yıldır.

Madde 5. İlk yıl kira bedeli ihale bedeli üzerinden tahsil edilir.

İkinci yıl                       : …

Üçüncü yıl                    : …

Kiralama süresinin bitiminden sonraki yıllara ait kira tespit ve artışları Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen artış oranından az olmaması kaydıyla (Belediyece taşınma malın kiralanmasının devamına uygun görülmesi şartıyla) belediyemiz tarafından tespit edilerek bir ay öncesinden kiracıya yazılı olarak bildirilir.

Kira bedelleri peşin olup, en son her ayın on yedinci (17) günü mesai bitimine kadar yalnız  …  Belediyesi tahsilat veznelerine ödenir. Başka türlü ödemeler ilgilisine iade edilir, kiracı bundan dolayı bir hak iddia edemez. Süresinde ödenmeyen kiralar için 6183 sayılı Yasanın 51. maddesindeki gecikme zammı oranı tatbik edilerek o ayın kirasına ilave edilerek tahsil edilir. Bir aydan fazla kira borcu bulunan kiracıların kira tahsilatları öncelikli borç sırasına göre tahsil edilir.

Madde 6. Kesin teminat

 1. a) Bu işin Kesin Teminatı, 2886 sayılı Kanunun 54. maddesine göre … yıllık ihale bedeli toplamı … TL. olarak hesap edilmiştir. Kiracı …dan … TL. olarak kesin teminat alınmıştır.
 2. b) Sözleşmenin bitiminde ödenmeyen kira bedeli var ise teminat kiraya mahsup edilir. Kesin teminatın iadesi kira süresinin bitiminden sonra bir yıldır (Daha önceden ödenmesi belediye encümeni takdirindedir).
 3. c) Sözleşme süresi içerisinde sözleşmenin feshini gerektirecek kiracıdan kaynaklanan herhangi bir nedenle sözleşmeni feshi halinde kesin teminat irat kaydedilir. Kiraya mahsup edilmez.
 4. d) Sözleşmenin kiracıdan kaynaklanmayan nedenlerden dolayı idarece feshi halinde teminat kiracıya iade edilir (Örneğin; ilgili taşınmazın satılması, yanması vb. gibi).

Madde 7. Sözleşmenin devri

 1. a) Kiracı idareden habersiz olarak kiraladığı taşınmazı kısmen veya tamamen 3.kişilere devir edemez ortak alamaz, başkalarına kiralayamaz ve işlettiremez.
 2. b) Devir işlemi 2886 sayılı Yasanın 66. maddesi gereğince yapılır. Ancak devir alacaklarda ve ortak olacaklarda ihaledeki şartlar aranır.
 3. c) Sözleşmenin devri; Belediye Encümeninin kararı ve İta Amirinin (Belediye Başkanını) yazılı olurlarıyla gerçekleşir.
 4. d) 5393 sayılı Yasa ve 2286 sayılı Yasa gereğince yasal olarak devri mümkün olmayan şahıslara Kurum, Kuruluş, Şirket, Kooperatif vb. oluşumlara sözleşme devri yapılmaz.
 5. e) Kiracının ölümü halinde idare, varislerden istekli olanlara ölüm tarihinden itibaren 30 gün içinde kesin teminatın yenilenmesi şartıyla sözleşmeyi devreder.

Madde 8. Sözleşmenin fesih nedenleri

 1. a) Kira süresi devam ederken kiracının taahhüdünden vazgeçilmesi.
 2. b) Kiracının ilgili sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak idareye karşı taahhüdünü yerine getirmemesi.
 3. c) Kiracı kiralandığı işyerinin aylık kirasını normal bir şekilde öderse dahi haklı bir gerekçe olmadan bu iş yerini bir aydan fazla kapalı tutması.
 4. d) Kiracının ölümü münasebetiyle varislerden herhangi birinin sözleşmeyi devralmaması halinde;
 5. e) Kiralanan yerin herhangi bir nedenle satılması, yanması yıkılması vb. durumlarda;
 6. f) Kiracının iflas etmesi;
 7. g) İdareden izinsiz devir yapması;
 8. h) Kiranın üst üste 2 ay ödenmemesi;

ı) Kiracının sözleşmeye karşı hile yolunda başvurması;

 1. j) Kiralanan yerin amacı dışında kullanılması.

Kiracı işyerinin amacı dışında kullanamaz. Gürültü yapan, çevre düzenini bozan, kötü koku saçan, etrafı rahatsız eden, diğer işletmecilerin huzur ve rahatını bozan davranışlarda bulunamaz, içki satışı yapamaz, içki kullandıramaz. Bu tip hususlardan dolayı yetkililerce gerekli ceza’yi işlemler uygulanır. (para cezası)kapatma cezası) Aynı hususların birden fazla tekerrür etmesi, alışkanlık haline getirilmesi ise sözleşmenin feshine sebep olur.

Yukarıda sayılan sözleşmenin fesih nedenlerinden herhangi birini oluşması üzerin idare; kiracıya en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarname çeker Buna rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın sözleşme idarece tek taraflı olarak feshedilir ve kiracıya fesih durumu tebliğ edilir.

Madde 9. Tahliye

9.1. Kira süresi devam ederken kiracının tahliyesi;

Bu sözleşmenin 7. maddesindeki nedenlerin herhangi birinden dolayı sözleşmenin feshedilmiş olması.

9.2. Kira süresinin son bulması halinde kiracının tahliyesi;

 1. a) İdare kira süresinin bitimine 30 gün kala kiracıya kira süresinin sona ereceğini ve bu nedenle taşınmazın tahliyesini yazılı olarak bildirir. Kiracı bu tebligatı müteakip kiraladığı taşınmazı 15 gün içerisinde tahliye etmeyi peşinen kabullenmiş sayılır.
 2. b) Kiracıda: kiraladığı taşınmazı kira süresinin bitimine 30 gün kala, 15 gün içerisinde tahliye edeceğini idareye yazılı olarak bildirir.
 3. c) Kiralanan yerin teslimi: Kiracı kiraladığı buy yerin tesliminde, ihalede ne şekilde ve ne mevcutlarla burayı idareden teslim almışsa yine aynı şekilde ve aynı mevcutlarla bir teslim tutanağıyla idareye teslim eder.
 4. d) Kira müddeti bittiği halde kiralanan yeri boşaltmadığı surette kiracı idarenin bundan doğacak zarar ve ziyanını tazmin eder. Tespit edilen zarar)ziyan süresinde ödenmediği takdirde 6183 sayılı Yasanın 51. maddesindeki gecikme zammı tatbik edilerek tahsil olunur.
 5. e) Kiracı, İdarece kendine tanınan sürede taşınmazı tahliye etmediği takdirde, idarenin bu yeri kapatma ve mallarına el koyma, hapsetme ve boşaltım hakkı olduğunu peşinen kabullenmiş sayılır.

Bu taşınmazın tahliyesi işlemlerinde bu sözleşme ve eklerinde yer alan esaslar geçerlidir. Dolayısıyla 6570 sayılı Kanun hükümleri bu sözleşmede uygulanamaz. Bu sözleşmede hüküm bulunmayan durumlarda 818 sayılı Borçlar Kanunun hükümleri uygulanır.

Madde 10. İşyerinin Su, Elektrik, havagazı, doğal gaz vb. bağlama masrafları ile bunların tüketim giderleri kiracıya aittir. Kiracı bu kiraladığı işyerindeki elektrik su vb.leri için kendi adına abone yaptırmak zorundadır. Ayrıca işyerinin çarşı, site vb. olması halinde buraya ait ortak aydınlatma, su, ısıtma, boya, badana, tadilat gibi çarşının tamamını ilgilendiren genel gider niteliğindeki giderler, çarşı, site vb.leri yönetimlerince tahsil olunur. Bu konuda Belediyemize herhangi bir yük yüklemez.

Madde 11. Kiracı, kiraladığı mülkü ihale şartnamesindeki vasfıyla (Dükkan, Büro, Lokanta, Kafeterya vb.) kullanmak zorundadır. Kiracı kiralanan bu mülkü ilk ihaledeki amacı dışında kullanmaz. Belediyede izinsiz tadilat yapamaz. İşyerinin amacı doğrultusunda Belediyenin iznine tabi tadilat yapılması halinde de Belediyeye bir yük yüklenemez. Belediyenin iznine tabi olarak kiracı tarafından yapılan tadilat ve tesisat vb.leri işyerinin tahliyesi halinde karşılıksız olarak belediyeye terk edilir. İzinsiz olarak yapılan tadilatlar tahliye nedeni olabileceği gibi kiracı tarafından yapılan bu değişikliklerin masrafı tamamen kiracıya ait olur ve %20 fazlasıyla çeşitli gelir olarak tahsil olunur.

Madde 12.  Kiracı, kiraladığı mülkü ancak kendi adına çalıştırabilir. Kiracı ihale şartnamesine göre sözleşmeyi bağlanmış kira bedelinden indirim talebinde bulunama. Kiralama macı dışında hiçbir teklifte bulunamaz. Kiracı, kiracılık sıfatının sona rediğinde kiraladığı yerin mevcut durumunu bir tutanakla idareye teslim eder. Noksan olan, kırılan veya kaybolan malzeme ve muhtesat kiracı tarafından aynen temin edilir veya tespit olunan bedeli çeşitli gelir olarak Belediyemiz veznesine yatırır.

Madde 13. Kiracı yasal ikametgah gösterecektir. Ev ve işyerine yapılacak tebliğler geçerli kabul edilir. Kiracı tarafından kiralanana kapalı tutulması veya başkasına işgal ettirilmesi halinde dahi bu adrese gönderilecek bütün yazışmalar kiracı tarafından tebellüğ edilmiş sayılır. Adres değişikliği olursa kiracı bu değişikliği Belediyeye bildirmek zorundadır. Aksi halde önceki adrese yapılan tebligat geçerli sayılır.

Madde 14. İdare, kiracını işyerini sözleşme hükümleri doğrultusunda kullanıp kullanmadığını her zaman teftiş ve denetleme hakkına sahiptir. Buna kiracı herhangi bir tahdit koyamaz.

Madde 15. Kiracı sözleşmeye riayetsizlikten dolayı gerek belediyeye gerekse üçüncü şahıslara vermiş olduğu zararları peşinen kabul ve taahhüt eder.

Madde 16. Kiracı kiraladığı yerin, sabotaj, yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbiri almak zorunludur. Kiracı tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal gibi nedenlerle vukuu bulacak zarar ve ziyanı belediyeye ödemek zorundadır. Bundan dolayı Belediyeye herhangi bir yük yüklemez.

Madde 17. İşyerinin bulunduğu mahalde imar değişikliği, çevre düzenlemesi, yol çalışması veya trafik yönünden bir sakınca doğması veya kiralanan yerin satılması ve herhangi bir nedenle yanması yıkılması tadilatı vb. durumlarda hiçbir hak talep eden kiracı kiraladığı taşınmazı terk etmek ve belediyeye bırakmak zorundadır.

Madde 18. Mukavelenin yürürlükten kalkması halinde kiracının Belediye kayıtlarına göre belediyeye olan bütün borçları (Hasar, eski hale getirme, kira, adli takip ve faiz vs. bütün borçlar) sona ermedikçe eşyalarını bu mülkten çıkaramaz. Bu halde belediyenin hapis hakkı vardır.

Madde 19. Kiracı bu sözleşme ve bu sözleşmenin ekinde yer alan ihale ilanı, ihale şartnamesi varsa sair şartnameler ive bunların maddelerine uymayı peşinen kabul eder. İlan, şartnameler ve sözleşme maddeleri arasında farklı anlaşılma olursa bu durumda idare lehine olan tercih olunur ve dikkate alınır.

Madde 20. İhale süresinin bitiminden sonraki yıllara ait idarece kiracılığına devam kararı verilen iş yerlerinde yine ilk ihaledeki şartlar geçerlidir. Bu nedenle yeniden sözleşme düzenlemeyi gerek kalmaksızın bu yerlerin yıllık kira artışları İdare ve kiracı tarafından karşılıklı olarak taahhüt altına alınır. Bu taahhüdün noterce tasdiki gerekmez.

Madde 21.  Mukavelenin yürürlüğü içinde yapılacak bilcümle masraflar vergi, resim, harçlar noter masrafları elektrik, yakıt, su bedelleri vb.leri ile diğer bütün bakım giderleri kiracıya aittir.

Madde 22. Kiracının, bu mukavelenin uygulanması sebebiyle yapacağı bütün işlemlerde başvurma yeri belediye başkanlığıdır.

Madde 23. Sözleşmenin tatbikinden doğabilecek ihtilafların hallinde … Mahkemeleri ve … Daireleri yetkilidir.

 • Bu sözleşmede yazılı bulunanları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim.
 • Her çeşit tebligat yukarıdaki adresime (ev)işyeri) yapılabilir.
 • İşbu sözleşme yirmiüç maddeden ibarettir. …/…/…

KİRALAYAN                                                 KİRACI

… BELEDİYESİ Adına                                             Ad Soyad

Ad soyad                                                          İmza

İmza

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat