BELEDİYECE YER TAHSİSİ KARŞILIĞI HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

BELEDİYECE YER TAHSİSİ KARŞILIĞI HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ

HİZMET KARŞILIĞI YER TAHSİS SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

Bir tarafta ……………….. Belediye Başkanlığı (kısaca BELEDİYE), diğer tarafta ……………………….. Ltd. Şti. (kısaca ŞİRKET) arasında iş bu sözleşme akdolunmuştur.

MADDE 2- SÖZLEŞME KONUSU

Bu sözleşme kapsamında, BELEDİYE tarafından yaptırılacak olan ……………………….. Kültür Merkezi’nin mevcut projede otopark olarak düşünülen zemin katı ŞİRKETe tahsis edilecek ve 10 yıl süreyle ŞİRKET tarafından işletilecektir. Bunun karşılığında ŞİRKET de BELEDİYE ile işbirliği halinde ve nitelikleri aşağıda yazılı görsel sanatlara ilişkin teorik ve uygulamalı meslek edindirme sertifika programları düzenleyerek, görsel sanatlar ve iletişim konularında nitelikli eleman yetiştirilmesine ve istihdama katkı sağlayacak ve BELEDİYE tarafından ……………………….. Kültür Merkezinde düzenlenecek tüm etkinliklerde ihtiyaç duyulacak sözleşme kapsamındaki teknik hizmetleri sağlayacaktır.

MADDE 3- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

Bu sözleşmenin süresi 29 yıldır. Bu süre, ……………………….. Kültür Merkezinin inşasının tamamlanarak sözleşmede kararlaştırılan yerin ŞİRKETe tam ve eksiksiz biçimde tahsis edildiği fiili devir tarihinden başlar. Sürenin sonunda tarafların mutabakatı ile bu süre uzatılabilir.

MADDE 4- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. BELEDİYE, yaptırılması düşünülen ……………………….. Kültür Merkezi’nin zemin katının işletilmesi hakkını sözleşme kapsamında ve sözleşme süresince ŞİRKETe devredecektir. Bu devir karşılığında BELEDİYE, ŞİRKETten herhangi bir ücret talebinde bulunmayacaktır.

4.2. Bunun karşılığında ŞİRKET, tahsis edilen yeri sözleşmenin amacına ve içeriğine uygun biçimde kullanacaktır. Bu kapsamda ŞİRKET, BELEDİYE tarafından işletilmek üzere kendisine tahsis edilen yerde Aşağıda evsafı yazılı konularda teorik ve uygulamalı sertifika programları düzenleyerek özellikle işsiz gençliğin meslek edinimine ve istihdamına katkı sağlayacaktır.

4.3. ŞİRKET, sözleşme kapsamında düzenleyeceği eğitim programlarını BELEDİYE adına bir sosyal sorumluluk projesi olarak yürütecek, BELEDİYEnin bilgisi dışında katılımcılardan herhangi bir ücret talep etmeyecektir.

4.4. Sözleşme kapsamında eğitim verilen katılımcılara, ŞİRKET ve BELEDİYEnin isim ve logolarını ihtiva eden ve katılımcıya görev alacakları kurum ve kuruluşlar nezdinde referans teşkil edecek nitelikte evsafı taraflarca belirlenecek Sertifika düzenlenerek verilecektir.

4.5. ŞİRKET, işbu sözleşme kapsamında BELEDİYE tarafından kendisine tahsis edilecek yerde, gerek atölye ve sertifika programının teorik ve uygulamalı eğitim ve staj imknaının sağlanacağı ve gerekse yetenekli gençlere iş imkanı sağlayacak sektörel veya genel nitelikte, ulusal veya yerel radyo ve televizyon yayıncılığı yapabilecektir. Yapılacak yayıncılık faaliyeti için gerekli her türlü altyapı çalışması ile teknik ekip ve ekipmanların sağlanması ŞİRKETin sorumluluğundadır.

4.6. BELEDİYE tarafından  Kültür Merkezinde düzenlenecek etkinliklerin piar/basın çalışmaları ile ses, ışık, dekor, televizyon çekimi, sunucu ve spiker temini, konser, seminer, panel, defile, tiyatro vb. etkinlikler BELEDİYE adına sözleşme süresi boyunca ŞİRKET tarafından organize edilecektir.

4.7. ŞİRKET, BELEDİYE tarafından ……………………….. Kültür Merkezi bünyesindeki Kongre veya tiyatro salonunda gerçekleştirilecek tüm etkinliklerde, teknik çözüm ortağı olacak ve bu faaliyeti nedeniyle BELEDİYEden ayrıca bir ücret talep etmeyecektir.

4.8. ŞİRKET, işbu sözleşme kapsamında BELEDİYE adına yerine getireceği sosyal sorumluluk hizmetleri sebebiyle BELEDİYEden ayrıca herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacak, buna karşılık BELEDİYE de sözleşme süresi boyunca ŞİRKETten kira, ecrimisil, işletim ücreti ve sair her ne nam altında olursa olsun bir ücret talebinde bulunmayacaktır.

4.9. BELEDİYE, ŞİRKETin işyerini sözleşme hükümleri doğrultusunda kullanıp kullanmadığını her zaman teftiş ve denetleme hakkına sahiptir. Buna ŞİRKET herhangi bir tahdit koyamaz.

4.10. Taraflar, sözleşmeye riayetsizlikten dolayı gerek birbirlerine ve gerekse üçüncü şahıslara verecekleri zararları ödeyeceklerini peşinen kabul ve taahhüt ederler.

4.11. ŞİRKET, kendisine tahsis edilen yerin, sabotaj, yangın gibi tehlikelere karşı gerekli tedbirleri almak zorunludur. Aksi takdirde tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal gibi nedenlerle vuku bulacak zarar ve ziyanı BELEDİYEye ödemek zorundadır. Bundan dolayı BELEDİYEye herhangi bir yük yüklenemez.

MADDE 5- ŞİRKETİN DÜZENLEYECEĞİ ATÖLYE VE SERTİFİKA PROGRAMININ KAPSAMI VE EĞİTİM ALANLARI

ŞİRKET, BELEDİYE tarafından tahsis edilen yerde aşağıdaki uygulamalı sertifika eğitim programlarını başlatacak ve devam ettirecektir:

5.1. Radyo Televizyon

 • Radyo Televizyon Programcılığını-Prodüktörlük
 • Yönetmenlik
 • Kameramanlık
 • Ses-Işık Teknisyenliği
 • Kurgu/Grafik Animasyon
 • Sunuculuk
 • Spikerlik
 • Muhabirlik
 • Metin Yazarlığı
 • Makyaj Uzmanlığı
 • Resim Seçicilik
 • Fotoğrafçılık

5.2. Yazılı Basın

 • Yazılı Basın Muhabirliği
 • Foto Muhabirliği
 • Sayfa Sekreterliği

MADDE 6-  FAALİYETLERİ ENGELLEYİCİ ZORUNLU HALLER

Taraflardan birinin sözleşmesel edimi ifasını imkansız kılan veya sözleşmenin ifasını taraflardan biri aleyhine çekilmez hale getiren her türlü teknik, hukuki, fiili durum nedeniyle ilgili taraf, derhal karşı tarafı uyarmak ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak zorundadır.

Engelleyici durumun varlığını ispat eden taraf, sözleşmenin uygulanmasından kaçındığı için herhangi bir yaptırıma tabi tutulamaz. Zorunlu halin ortadan kalktığı tarihten itibaren askıya alınan sözleşme hükümleri yeniden uygulanmaya başlar. Taraflar, kendi kusurlarından kaynaklanmayan zorunlu haller nedeniyle sözleşmenin uygulanmadığı süre için birbirlerinden herhangi bir tazminat ve sair hak ve alacak talebinde bulunamazlar.

MADDE 7- SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

Sözleşme için öngörülen 10 yıllık sürenin sonunda sözleşme sona erer. Ancak taraflarca sürenin bitiminden en az 2 ay önce düzenlenecek bir mutabakatla sözleşmenin aynı şartlarda devamına yine en fazla 10’ar yıllık süreler için karar verilebilir.

Taraflarca sözleşme süresi dolmadan yapılacak bir yazılı mutabakatla sözleşmenin sona erdirilmesine her zaman karar verilebilir.

Taraflardan biri haklı bir sebebin varlığı şartıyla sözleşmeyi en az 2 ay önceden bildirimde bulunmak şartıyla tek taraflı olarak feshedebilirler.

MADDE 8- TAHLİYE

Sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi durumunda ŞİRKET, işlettiği yeri en geç bir ay içerisinde boşaltacak ve BELEDİYEye teslim edecektir.

MADDE 9- VERGİLER VE DİĞER MASRAFLAR

Bu sözleşmeden doğan her türlü resim, vergi, harç ve masraflar ŞİRKET’e aittir. ŞİRKET, BELEDİYE adına yürüteceği faaliyetlerden veya BELEDİYEye bu sözleşme kapsamında sunacağı hizmetlerden dolayı herhangi bir ekstra ücret talebinde bulunmayacaktır. Ancak BELEDİYEnin düzenleyeceği etkinliklerden kaynaklanan vergi, resim, harç vb. yükümlülüklerden ŞİRKET sorumlu tutulamayacaktır.

MADDE 11- BAŞVURU MERCİİ

Şirketin, bu sözleşmenin uygulanması sebebiyle yapacağı bütün işlemlerde başvurma yeri belediye başkanlığıdır.

MADDE 11- TEBLİGAT

ŞİRKET, aşağıda yazılı adresinin tebligat adresi olduğunu ve bu adresin değişmesi halinde derhal BELEDİYEye bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatın geçerli adresine yapılmış sayılacağını kabul eder.

………………………………………………………… LTD. ŞTİ.

Adres: …………………………… ………………………..

MADDE 12- ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ                        

Bu sözleşmeden doğacak her türlü ihtilafların çözümünde TC. Yasaları geçerlidir ve İstanbul Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

MADDE 12- SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

Sözleşme, tarafların yetkili organlarınca imzalanmasını ve BELEDİYE tarafından sözleşme konusu yerin tahsisini müteakip yürürlüğe girer.

Toplam 12 maddeden ibaret bu sözleşme …/…/…… tarihinde iki nüsha olarak tanzim ve teati edildi.

……………. BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Kaşe
İmza
………………………………………….. LTD. ŞTİ.
Kaşe
İmza

 

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat