Belediye Encümen Kararının İptali Dilekçesi

……………İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA,
YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEBİ VARDIR

DAVACI :

DAVACI VEKİLİ :

DAVALI :

DAVA KONUSU : ……. Belediye Encümeninin …/…./……. tarihli 777 sayılı Encümen kararının yıkıma ve elektrik ve suların kesilmesine ilişkin kısımlarının iptali isteminden ibarettir.

TEBLİĞ TARİHİ : …

OLAYLAR :
1. Müvekkil şirket, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Vekili Türkiye İş Bankası A.Ş. ile 17.03.1995 tarihinde yaptıkları sözleşme ile …/…./….. tarihli 777 sayılı Encümen kararına konu olan Atom Mahallesi 1.Etap Yapı alanı imarın 121212 Ada 2 Nolu parseldeki 11 nolu işyerini satın almıştır. Zilyetliği müvekkilim şirkete devredilmiş olup Görgülü Market olarak halen faaliyeti devam etmektedir.
2. Müvekkil şirket taşınması teslim aldığı şekliyle kullanmaktadır. Projesine aykırı her hangi bir ilave ve tadilat yapmamıştır. Müvekkilime satılan iş bu taşınmazın projeleri Yenimahalle Belediyesi ve Toplu Konut idaresinde mevcuttur. Ancak Belediye gelir kaynaklarını artırmak için yasaya aykırı para cezası kesmekte ve Encümen kararları ile baskı oluşturmak için yıkma kararı almaktadır.
3. Davaya konu olan söz konusu Encümen kararı tamamen yasaya aykırıdır. Mevcut durum, proje, ruhsat ve eklerine uygun bulunmaktadır.
4. Diğer yandan söz konusu Encümen kararında elektrik ve suların kesilmesi konusunda karar alınmış olup bu hususta Encümenin karar alma yetkisi yoktur. Ayrıca ruhsata aykırılığı iddia edilen kısımların yıktırılması kararı ile elektrik ve suların kesilmesi hususunun hiçbir ilgi ve alakası yoktur. İddia konusu ruhsata aykırı tadilat ile su ve elektriğin hiçbir bağlantısı da bulunmamaktadır. Yenimahalle Belediyesi bir bütünün tamamen yıktırılması konusunda elektrik ve suların kesilmesini tehlikeyi önleme açısından isteyebilir ise de, kısmi yıkımlarda elektrik ve su bağlantıları engel teşkil etmiyorsa elektrik ve suyun kesilmesi hususunda karar alamaz ve işletmeyi bir bütün olarak mağdur edemez. Ruhsata aykırılığı iddia edilen yıkıma konu tadilatın elektrik ve su tesisatı ile bağlantısının bulunup bulunmadığı, yıkıma engel teşkil edip etmediği hususunda bir tespit dahi yapmadan bu kararı alması yasaya aykırıdır.
5. Müvekkil şirket, davaya konu taşınmazı ekli sözleşme ile satın almışlar ve zilyetliğini de devralmışlardır. Yenimahalle Belediyesi Encümeninin yıkım kararı uygulandığı takdirde müvekkilimin telafisi imkansız zararına mucip olacaktır. Dava sonuna kadar tedbiren yürütmenin durdurulması kararı verilmesini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur. Ayrıca yargılama ve inceleme sonucu müvekkilime teslim edilen taşınmazın mevcut proje ve ruhsat eklerine aykırı olarak Toplu Konut İdaresince teslim edildiği anlaşıldığı takdirde halihazır durumun yeniden yapılacak tadilat projesi ile yasal zemine oturtma olanağı bulunduğundan yıkım kararının bu yolu da tıkayacağı açıktır. Bu bir milli servet kaybıdır.

HUKUKİ SEBEPLER : İmar Kanunu, , İYUK, Danıştay Kanunu ve sair yasal deliller.

SUBUT DELİLLER : Satış sözleşmesi, Yenimahalle Belediye Encümeninin 01.05.2000 tarihli 777 sayılı Encümen kararı ve ekleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, şirket kayıtları ile ilgili tebligat işlemleri ve yasal her türlü deliller.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle, tazminata ve fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere; telafisi imkansız zararların önlenmesi bakımından tedbiren ve tensiben yürütmenin durdurulmasına, dava aynı zamanda Başbakanlık Toplu Konut İdaresi’ni ilgilendirdiğinden ihbarına, davaya konu olan Yenimahalle Belediye Encümeninin …/…/…… tarihli 777 sayılı Encümen kararındaki yıkma, elektrik ve suların kesilmesine ilişkin kısımlarının iptaline ve yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımla arz ederim.

……/……/..…
Davacı Vekili

EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) .………Belediye Encümeninin …/…/…… tarihli 777 sayılı Encümen kararı ve ekleri,
3.) Satış sözleşmesi.

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat