İhalenin Feshi Dava Dilekçesi

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu Nedir? Cezası Ne Kadar?

BEDELSİZ SENEDİ KULLANMA

MADDE 156.- (1) Bedelsiz kalmış bir senedi kullanan kimseye, şikâyet üzeri­ne, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezası verilir.

BEDELSİZ SENEDİ KULLANMA SUÇU KORUNAN HUKUKSAL DEĞER.

Bedelsiz senedi kullarıma suçu ile yasa koyucu bireye yönelen menfaati öncelik­le göz önünde bulundurarak sözleşmelere olan güvenin ihlalinden dolayı mağdu­run malvarlığı değerlerini korumayı amaçlamış ve bu suç tipini malvarlığına yöne­lik suçlar içerisinde ve güveni kötüye kullanma suçunun özel bir görünümü olarak düzenlemiştir.

BEDELSİZ SENEDİ KULLANMA SUÇU SUÇUN KONUSU:

Bu suçun maddi konusu, borçlusunca ödenmiş ve bir suretle elde kalmış olan ve fail tarafından, kısmen veya tamamen ödenmemiş gibi kullanılan “senet’tir.

BEDELSİZ SENEDİ KULLANMA SUÇU SUÇUN FAİLİ VE MAĞDURU:

Bu suçun faili, bedelsiz kalmış bir senedin kısmen veya tamamen ödenmemiş gibi kullanan kişidir.

Suçun mağduru ise, bedeli ödendiği halde, fail tarafından kısmen veya tamamen Ödenmemiş gibi kullanılan senedin borçlusu olarak görünen ve suçtan zarar gören gerçek veya tüzel kişidir.

BEDELSİZ SENEDİ KULLANMA SUÇU SUÇUN MADDİ UNSURU:

Suçun maddi unsuru, bedelsiz kalmış bir senedin kullanılmasıdır. Buradaki “se­net” tabirinin, kambiyo senedi veya bir kimsenin yapmaya veya ödemeye borçlu olduğu şeyi belgelemek için imzaladığı her türlü resmi kağıt şeklinde anlaşılması gerekir.

Suçun maddi unsurunun oluşması bakımından failin borçlusu tarafından öden­miş ve bir suretle elinde kalmış senedi, sahibine iade etmesi gerekirken bunu yap­mayarak, bahse konu olan senedi kısmen veya tamamen Ödenmemiş gibi kullanma­sı, örneğin ödenmesi için icraya başvurması veya başkasına devretmesi yeterlidir. Suç, bedelsiz senedin kullanılmasıyla tamamlanacağından, bu fiilden bir zararın meydana gelmesi şart değildir. Diğer yandan, suçun oluşabilmesi için senedin ta­mamen bedelsiz kalması da şart olmayıp, failin bir bölümü ödenmiş olan ve geri kalan miktar için elinde tuttuğu senedi, meblağın tümü veya kalan borçtan fazla miktarı için kullanması halinde de bu suç oluşur.

BEDELSİZ SENEDİ KULLANMA SUÇU SUÇUN MANEVİ UNSURU:

Suçun manevi unsuru, failde suç kastı bulunmasıdır. Diğer bir anlatımla, failin, senedin kısmen veya tamamen bedelsiz kaldığını bilerek ve isteyerek bu senedi kullanması halinde suçun manevi unsuru oluşur. Kastın bulunmaması halinde suçun manevi unsuru oluşmaz.

BEDELSİZ SENEDİ KULLANMA SUÇU KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, YAPTIRIM VE DAVA ZAMA­NAŞIMI:

Kovuşturma: Suçun kovuşturulması suçtan görünen şikâyetine bağlıdır. Suç, ayrıca CMK’nun 253. ve 254.maddelerinde yer alan “uzlaşma” kapsamındadır. Fail ve mağdur uzlaştıklarında kamu davası açılmaz, açılmış olan davanın düşürülme­sine karar verilir.

Görevli Mahkeme: Bu suçtan açılan davayı, 5235 sayılı Kanunun 10.maddesi uyarınca sulh ceza mahkemesinde bakılır.

Suçun Yaptırımı: Suçun yaptırımı, altı aydan bir yıla kadar hapis ve adli para cezasıdır. Hâkim, somut olayda TCK.nun 61.maddesinde gösterilen hususları göz önüne alarak temel cezalan belirleyecektir.

Dava Zamanaşımı: Dava zamanaşımı, TCK.nun 66/l-(e) bendi hükmüne göre sekiz yıldır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat