Baz İstasyonunun Kaldırılması Dilekçesi 

  … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

                                                                                                                      Tedbir Taleplidir.

 

DAVACI                               :  

TC KİMLİK NUMARASI             :  

ADRES                                 :  

VEKİLİ                                :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) 

ADRES                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) 

DAVALI                               :  

ADRESİ                                :  

KONU                                   : Tedbir talepli olarak baz istasyonunun kaldırılması istemidir.

 

AÇIKLAMALAR               :

1-) Davacılarla aynı mahallede Mahalli Çevre Kurulunun da … tarih ve … sayılı kararıyla …. İletişim Hizmetleri AŞ’ye ait baz istasyonunun kurulmasını onaylamıştır (EK-1)  ve …. İletişim Hizmetleri AŞ’ye ait baz istasyonu davacı müvekkillerin … mahallesinde kurulmuştur.

2-) Kurulan baz istasyonu mahalle halkı tarafından istenmemektedir. Baz istasyonunun varlığı, mahalle sakinlerini rahatsız etmektedir. Nitekim bu konuda mahalle halkı .. sayfadan ibaret ve … imza taşıyan formu imzalamışlar durumlarını basınla da paylaşma yoluna gitmişlerdir. (EK-2)

3-) Mevzuat gereğince baz istasyonlarının sağlığa ve çevreye zarar vermeyecek şekilde; nerede, nasıl, hangi ölçü ve limitler dahilinde kurulacağını belirlemek ve kurallarını koymak işlemleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığının (BTK) görev ve yetkisindedir.Ancak …. İletişim Hizmetleri AŞ’ye ait baz istasyonu davacı müvekkillerin yaşamış olduğu mahallede bitişik nizam şeklinde bulunan evlerin hizasında kurulmuş olup; çok yakınında bir çocuk parkı yer almakta aynı zamanda mahalle halkının Aile hekimliğine de … m civarı yakınlıktadır.

4-) Kalıcı olarak kurulan ve elektromanyetik dalga yayan baz istasyonu, yüksek gerilim hattı gibi tesislerin insan sağlığına olumsuz etkisi olduğu gerek bilimsel görüşlerle de kanıtlanmıştır. Kullanılan istasyonun konumu itibariyle, uzun sürede kişi, çevre ve bitkilere zarar verdiği, bu nitelikteki bir istasyonun halen bulunduğu yerde kullanılmasının sakıncalı olduğu, bunun daha uygun ve yerleşim yerlerinden daha uzakta kurulması gerekmektedir.

5-) Geniş vadede yaratacağı korkutucu derecedeki sağlık sorunlarının yanında dar anlamda ve para ile ölçülebilen bir zarar yok ise de, baz istasyonunun insanların kalabalık olarak yaşadığı yere yakınlığı, çevre binalarda ve davacı yanın konutunda yaşayanların sağlık yönünden büyük endişeler taşıdığı, aynı bölgede yaşayan insanların yaşamının psikolojik olarak olumsuz biçimde etkilendiği ve bunun da insanların psikolojik yapısında tedirginlik ve ümitsizlik yaratacağı açık olup davacıların zarar gördüğünün kabulü gerekir.Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 2011/2292 Esas 2011/2156 Karar Sayılı kararında da bu görüş savunulmuştur.Karar ektedir. (EK-3)

 

6-) Belirtilen nedenlerle de söz konusu baz istasyonunun tedbiren faaliyetinin DURDURULMASI ve yargılama sonucunda tamamen KALDIRILMASI için bu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : AİHS m. 6, 2709 S. K. m. 56, 4721 S. K. m.737

 

HUKUKİ DELİLLER        : 1.Mahalli Çevre Kurulunun İlgili Kararı,

2.Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 2011/2292 Esas 2011/2156 Karar Sayılı kararı,

3.Mahalle halkının tepkisini gösteren protesto görüntülerini içerir fotoğraflar görüntüler,

4.Tanık Beyanları,

5.Bilirkişi incelemesi

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, “….” adresinde kurulu bulunan … İletişim Hizmetleri AŞ’ye ait GSM baz istasyonunun faaliyetinin TEDBİREN DURDURULMASINA ve yargılama sonucunda “….” adresinde kurulu bulunan … İletişim Hizmetleri AŞ’ye ait GSM baz istasyonunun, maddi ve manevi tazminat hakkımız saklı kalmak kaydıyla KALDIRILMASINA ve Yargılama giderlerinin davanın açılmasına neden olan davalı taraflar üzerine bırakılmasına karar verilmesini vekaleten talep ederiz.

EKLER         : 1. Mahalli Çevre Kurulu Onayı

  1. Mahalle halkının kurulu baz istasyonun kaldırılması için topladığı imza örnekleri, basın açıklaması ve gazete haberleri
  2. Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 2011/2292 Esas 2011/2156 Karar sayılı Kararı
  3. Bir adet onaylı vekaletname örneği.

 

                                                                                                               Davacılar Vekili

                                                                                                                      Av.

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat