Babalık Davası Dilekçe Örneği

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Babalık Davası Dilekçe Örneği

… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

DAVACI                                          :

TC KİMLİK NUMARASI              :

ADRES                                              :

VEKİLİ                                            :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI                                           :

ADRESİ                                            :

KONU                                               : Babalığın Hükmen Tayini Ve Tazminat Talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                           :

1-) Müvekkilimiz ile davalı , …/…/… – …/…/… tarihleri arasında …..… adresinde fiilen birlikte yaşamış olup bu birliktelik ileride gerçekleşmesi planlanan evlilik nedeniyle ….. yıl sürdürülmüştür. Söz konusu birliktelik sırasında müvekkilim ile davalı arasında yaşanan cinsel birliktelik neticesinde müvekkilim hamile kalmış olup bu olay sonucunda davalıya defalarca kez resmi olarak evlenmek istediğini söylemiş ancak davalı tarafından gerçekleşeceği vaat edilen evlilik bir türlü gerçekleşmemiştir. Davalı hamile kalan müvekkilimle resmi olarak nikahlanmamakla birlikte aynı zamanda fiili birliktelik sürerken başka bir kadınla ilişki yaşamaya başlamıştır. Müvekkilim söz konusu birlikteliği öğrenmesine rağmen evi terk etmemiş, davalıyı bu şartlar altında bile evlenmeye ikna etmek için uğraşmıştır. Ancak davalı evlenmeyi kabul etmediği gibi …./…../….. tarihinde evi terk etmiştir.

2-)  Müvekkilimiz, davalı evden ayrıldıktan sonra yaşamını çok zor şartlarda devam ettirmiştir. Hamile kaldığı için çalışamamış, başka hiçbir geliri de olmadığı için yaşamını sürdürmekte gerçek anlamda büyük zorluklar çekmiştir. Hamileliğinin devam ettiği süreçte davalıya ulaşmak için defalarca çabalamış ancak davalı tüm görüşme taleplerine olumsuz yanıt vermiştir. Müvekkilimiz hamilelik sürecini yalnız geçirdiği gibi doğum sırasında yalnız kalmış ve doğum giderleri ve hastane masraflarını (EK-1) da çok zor şartlarda karşılamıştır.  Hatta bu durumla ilgili olarak dilekçemiz ekinde sunulmuş tanık listesinde (EK -2) isimleri yer alan ilgililer de, mahkemenizce uygun görülmesi halinde duruma ilişkin izahat verecektir.

3-) Küçük ……… …/…/… tarihinde doğmuştur. (EK -3) Davalı doğumdan sonra müvekkilimizi ve çocuğu hiçbir şekilde aramamış ve hatta en azından mali yükümlülüklerini yerine getirmek için dahi olsa hiçbir çaba içerisine girmemiştir.

4-) Davalı, müvekkil ile ortak bir çocuklarının olacağını baştan beri bilmektedir. Ve hatta müvekkil hamile iken davalı ile birlikte çekilmiş fotoğrafları da mevcuttur. (EK –4) Ayrıca davalının küçük …..’ın babası olduğu  yapılacak araştırma ve incelemelerle de belirlenebilecektir.

5-) Tüm bu nedenlerle Mahkemenizden küçük ……’ın babasının davalı olduğunun tespitini ve ….. TL doğum giderinin, …….. TL geçim giderinin, ……….. TL gebelik ve doğumun gerektirdiği giderlerin davalıdan tahsilini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K. m. 301, 302, 303, 304

HUKUKİ DELİLLER                    : Hastane Doğum kaydı, nüfus kayıtları, DNA Testi, fotoğraflar, tanık beyanları

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıklanan nedenlerle,  davalının küçük ……..’ın babası olarak tespitine, ….. TL  doğum gideri, ……. TL doğumdan önceki ve sonraki altışar haftalık geçim giderleri ve ……. TL gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderler olmak üzere toplam … TL.’nin davalıdan alınmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederim. …/…/…

EKLER:         1-) …/…/… tarihli …..hastanesi  makbuzları

2-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları

gösterir tanık listesi

3-)…/…/… tarihli …..Hastanesi doğum kayıtları

4-) Müvekkil hamile iken davalı ile çekildikleri 4 adet fotoğraf

5-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

Davacı Vekili

Av.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat