Bayilik Sözleşmesi Olmadan Motorin Satışı Yapmak

4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun Gereği Tedbir Kararı İstemi

Bayilik Sözleşmesi Olmadan Motorin Satışı Yapmak

Ceza Genel Kurulu 2007/YYB-81 E., 2007/91 K.

Sanığın 1705 sayılı Yasanın 6. maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle açılan kamu davasında;

Havsa Asliye Ceza Mahkemesince 23.11.2006 gün ve 63-163 sayı ile;

Bayilik sözleşmesi olmadan motorin satışı yapmak eyleminin 5015 sayılı Yasanın 8. maddesi yollaması ile aynı Yasanın 19/a-4. maddesi uyarınca idari para cezasını gerektirdiği ve idari para cezasını verme görevinin aynı Yasanın 25. maddesi uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna ait olduğu gerekçesiyle CMUY’nın 7 ve 263. maddeleri uyarınca mahkemenin görevsizliğine karar verilerek dosya, Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna gönderilmiş, gönderilen dosya Kurul yerine daire başkanının 22.01.2007 tarihli yazısıyla mahkemesine iade edilmiştir.

Dosya görev uyuşmazlığının çözümü için Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderilmekle okundu, gereği konuşulup düşünüldü.

TÜRK MİLLETİ ADINA

CEZA GENEL KURULU KARARI

Çözümü gereken uyuşmazlık, somut olayda sanığa yüklenen eylemle ilgili yaptırım uygulama hususunda Havsa Asliye Ceza Mahkemesinin mi yoksa, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun mu görevli olduğunun belirlenmesi hususunda toplanmaktadır.

Ceza Genel Kurulunun 10.05.2005 gün ve 51-47 sayılı kararında ilke ve gerekçeleri belirlendiği üzere;

1- Devlet sistemimiz içinde yer alan il ve ilçe idare kurulları, en büyük mülkî amirlikler, belediye makamları, gümrük komisyonları, orman işletme şeflikleri gibi makamlar, yargı mercii olmadıkları halde, yaptırım uygulama bakımından kendilerine kısmen kaza yetkisi verilmiş makamlardan olmaları nedeniyle, adli yargı mercii olan genel mahkemeler ile kaza yetkisini haiz bu makamlar arasında çıkabilecek görev ve yetki uyuşmazlıklarını, merci belirleme suretiyle çözme görevi, 1684 sayılı Yasanın 1. maddesi uyarınca Ceza Genel Kuruluna aittir.

2- 4628 sayılı Yasanın 5. maddesinde Enerji Piyasası Düzenleme kurulunun oluşumu düzenlenmiş olup, 5015 sayılı Yasanın 25. maddesiyle anılan Yasaya eklenen 5/b maddesinde ise, Kurulun petrol piyasası ile ilgili görevlerine yer verilmiştir. Maddenin son fıkrasında, “Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine, çıkarılan yönetmelik hükümlerine, Kurul tarafından onaylanan tarife ve yönetmeliklere, lisans hüküm ve şartlarına ve Kurul kararlarına aykırı davranıldığı durumlarda, idari para cezası vermek ve lisansları iptal etmek,” Kurulun görevleri arasında sayılmıştır, hal böyle iken Mahkemenin görevsizlik kararı üzerine, yaptırım uygulama bakımından kısmen kaza yetkisi verilmiş bulunan makamlardan olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca karar verilmesi yerine, Daire başkanı yazısıyla gönderilen dosyada, 1684 sayılı Yasanın 1. maddesi uyarınca henüz usulünce verilmiş bir karar bulunmadığından, bu aşamada Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken bir uyuşmazlık bulunmamaktadır.

Bu itibarla, gereğinin yerine getirilmesi ve görevsizlik kararının Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nca verilebilmesini temin için dosyanın incelenmeksizin mahalline iadesine karar verilmelidir.

SONUÇ :

Açıklanan nedenlerle;

Kaza yetkisini haiz mercii tarafından verilmiş bir karar bulunmaması nedeniyle, bu aşamada Yargıtay Ceza Genel Kurulunca, 1684 sayılı Yasanın 1. maddesi uyarınca çözümü gereken bir görev uyuşmazlığından söz edilemeyeceğinden, dosyanın incelenmeksizin mahalline iade edilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına tevdiine, 10.04.2007 günü yapılan müzakerede oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat