Basit Tasfiyede Alacaklıları Davet İlanı

Uzlaşma Dilekçesi Örneği

 Basit Tasfiyede Alacaklıları Davet İlanı


Örnek No: 34**
T.C.   
…………………. İflas Dairesi
Dosya No : ……………………
 
BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLÂNI
 

Müflisin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi : ……… ………

 
            Yukarıda adı yazılı müflisin, iflâs dairesince defteri tutulan mallarının bedellerinin tasfiye giderlerini koruyamayacağı anlaşıldığından basit tasfiye usulünün uygulanması kararlaştırılmıştır.
 
Bu sebeple alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren [İFLAS DAİRESİNCE TAYİN EDİLEN SÜRE] gün içinde * alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyenin adî şekilde yapılmasını isteyebileceği İcra ve İflâs Kanununun 218 inci maddesi gereğince ilân olunur.
 (İİK m.218)
 
……/……/………..
 

  İflas Müdürü

Mühür ve İmza
 
 
 
* Bu müddet, iflâs dairesince yirmi günden az ve iki aydan çok olmamak üzere tayin edilir.
 

** : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 162’ye karşılık gelmektedir.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat