T.C YARGITAY

4.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 9637

Karar: 2000 / 385

Karar Tarihi: 24.01.2000

ÖZET: Dava, görsel basın yolu ile kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir. Usul ve yasaya göre davada hasım değiştirilmesi mümkün olmadığı gibi, derdest bir davada harç yatırılmadan salt dava dilekçesi ile bir başkasına husumet yönetilmesi de yasal değildir. Bu nedenlerle davanın pasif husumet yönünden reddine karar verilmesi gerekir.(818 S. K. m. 41, 49)

Tazminat Davası

Dava: Davacı İbrahim Öztürk ve arkadaşları vekili Avukat Burhan Asaf Şafak tarafından, davalı Star Haber Ajansı A.Ş. (İnterstar Televizyon İşletmeciliği) aleyhine 10.1.1997 gününde verilen dilekçe ile yayın yoluyla kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 27.6.1998 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı ve davalı vekilleri taraflarından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Karar: Dava, görsel basın yolu ile kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir.

Davada Hasım Değiştirilmesinin Mümkün Olmadığı

Yerel mahkemede yapılan yargılama sonunda; davacılar Aynur Öztürk, Ülgen Dilek Öztürk ve Serdar Öztürk’e ilişkin davanın aktif husumet yönünden reddine, diğer davacı İbrahim Öztürk’e ilişkin istemin kısmen kabulü ile 1.000.000.000 TL’nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiştir. Karar taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Derdest Bir Davada Harç Yatırılmadan Dava Dilekçesi İle Başkasına Husumet Yönetilemeyeceği

Dava, Star Haber Ajansı A.Ş. aleyhine açılmıştır. Davalı vekili süresinde husumet itirazında bulunarak İnterstar logosu altında yayın yapan Star Televizyon Hizmetleri A.Ş. olduğunu bildirerek davanın husumet yönünden reddini istemiştir, T.C. Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan gelen yanıt yazısına göre de İnter Star logosu altında yayın yapan kanalın Star Televizyon Hizmetleri A.Ş.ne ait olduğu belirtilmiştir. Buna rağmen davacılar vekili sadece bir dahili dilekçe vermek suretiyle Star Televizyon Hizmetleri A.Ş. ni hasım göstermiş ve yerel mahkemede bu konuya hiç değinmeden Star Haber Ajansı A.Ş. hakkında hüküm kurmuştur. T.C. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığının yazısında İnter Star logosu altında yayın yapan televizyon kanalının Star Televizyon Hizmetleri A.Ş.’ne ait olduğu belirtildiğine göre, davanın tüzel kişiliği bulunan anılan şirkete yöneltilmesi gerekirken yine ayrı bir tüzel kişiliğe sahip Star Haber Ajansı A.Ş. hakkında dava açılması doğru değildir. Usul ve yasaya göre davada hasım değiştirilmesi mümkün olmadığı gibi, derdest bir davada harç yatırılmadan salt dava dilekçesi ile bir başkasına husumet yönetilmesi de yasal değildir. Bu nedenlerle davanın pasif husumet yönünden reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile hüküm tesisi doğru olmadığından karar bozulmalıdır.

Hükmün Bozulması

Sonuç: Temyiz olunan kararın gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre davacılar vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine gerek olmadığına ve temyiz eden davalılardan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 24.01.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat