BASIN İŞ SÖZLEŞMESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

BASIN İŞ SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

İşbu sözleşme ….. ile ….. Gazete ve Matbaacılık A.Ş. arasında akdedilmiş olup, tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile ve belirlenen şartlarla “BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır. Taraflar bundan sonra “İşveren” ve “İşçi” olarak anılacaktır.

İşverenin

Adı Soyadı (ünvanı)         : …..

Adresi                             : …..

Vergi Dairesi                   : …..

Vergi No                        : …..

İşçinin

Adı Soyadı                      : …..

T.C. Kimlik No               : …..

Doğum Yeri ve Yılı          : …..

Yerleşim Yeri Adresi       : …..

Unvan/Görev                  : …..

İşçinin Kıdemi                 : …..

2- İşçinin Çalışma Yeri

İşverene ait ….. adresinde mukim ….. Gazete ve Matbaacılık A.Ş. işçinin tam zamanlı olarak çalışacağı yerdir.

3- Yapılacak İş

1-  …..[1]

2-  …..6

4- Sözleşmenin Süresi

…. Yıl ….. ay süreli olan bu iş sözleşmesi, .. / .. / …. tarihinde başlamış olup, .. / .. / …. tarihinde her hangi bir bildirim yapılmaksızın kendiliğinden sona erer. İşveren gerektiğinde süresi dolmadan da sözleşmeyi feshedebilir.

5- Deneme Süreleri

Deneme süresi …. aydır. Taraflar, bu süre içinde iş sözleşmesini ihbarsız ve tazminatsız feshedebilirler.

6- Çalışma Saatleri

Haftalık çalışma süresi en çok 45 saattir. Bu süre, haftanın çalışılan günlerine eşit şekilde bölünerek uygulanır.

Her altı günlük fiili çalışmayı müteakip işçiye bir günlük ücreti dinlenme izni verilmesi mecburidir. İşçinin vazifesi devamlı gece çalışmasını gerektirdiği hallerde hafta tatili iki gündür.

Pazar gününden başka bir gün hafta tatili yapan işçi, pazar günü fazla mesai yapmış sayılmaz.

Her bir fazla çalışma saati için verilecek ücret, normal çalışma saati ücretinin %50 fazlasıdır. Ancak, günlük normal çalışma müddetine ilaveten tatbik edilecek fazla çalışmaların saat 24 den sonraya tesadüf eden saatlerinde ücret bir misli fazlasıyla ödenir.

7- Telafi Çalışması

Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması ya da işin tümüyle durdurulması veya işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren, iki ay içerisinde işçiye, çalışılmayan bu süreler karşılığı olarak telafi çalışması yaptırabilir.

8- Ücret

İşçinin aylık NET/BRÜT ücreti …..-TL’dir.

İşçi, mukavele hükümleri dışında olarak işveren tarafından verilen işler veya sipariş edilen veya yayınlanması kabul edilen yazılar için ayrıca ücrete hak kazanır. Bu işlerle ilgili ilave ücretlerin sigorta primlerinin ödenmesi mecburidir.

Askerlik ve gebelik durumunda ücret 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun’un 16. Maddesi hükümlerine göre belirlenir.

Her ne sebeple olursa olsun, neşriyatı tatil edilen gazetede çalışanlar tatil tarihinden itibaren iki ay müddetle ücretlerini alırlar. Bu işçilerin kanuni tazminatı da tercihen ödenir.

İşçinin ücreti kural olarak imza karşılığında kendisine ödenir. Ancak işçinin yazılı talebi ile belirlediği ve bu talebin altında tatbiki imzası bulunan mutemedine de yine imzası karşılığında ödenebilir.

9- Ücret Ödeme Zamanı

Kararlaştırılan ücret, her ay peşin olarak :ve mücbir bir neden olmadıkça, ayın ilk haftasında ödenir. İşçiye ücretini vaktinde ödemeyen işveren bu ücreti geçecek her gün için % …. fazlasıyla ödemeye mecburdur.

10- Özel Şartlar

  1. a) Mukavele müddeti sona ermeden evvel kendisine atfedilebilecek bir kusuru olmaksızın işine son verilen işçi, peşin almış olduğu ücretin henüz işlememiş bulunan kısmım iade etmeye mecbur tutulamaz.
  2. b) İşçi her hizmet yılı sonunda işverenin sağladığı karın emeklerine düşen nispi karşılığı olarak asgari birer aylık ücret tutarında ikramiye alırlar.
  3. c) İki yıl gazetede çalışmış olan işçi terfıye hak kazanır. Terfi %…… nispetinde yapılır.
  4. d) İşçi işverenle yaptığı mukavelede aksi zikredilmediği takdirde dışarıda, basınla alakası olsun veya olmasın, başka iş tutmakta serbesttir. İş akdinin feshinden sonraki zaman için işçinin mesleğim icra serbestisini kısıtlayan ya da ortadan kaldıran hükümler batıldır.
  5. e) İşçi her hizmet yılı sonunda işverenin sağladığı karın emeklerine düşen nispi karşılığı olarak asgari birer aylık ücret tutarında ikramiye alır.
  6. f) İşçi, işyerinde, çalışma mevzuatı ve işveren tarafından belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına, işveren tarafından çıkartılmış ve çıkartılacak olan yönetmelik, genelge, sirküler, talimat gibi düzenlemelere uymayı kabul ve taahhüt eder.
  7. g) İşçi, işverene ve işyerine ait her türlü iş sırlarını saklamayı, işverene zarar verecek davranışlarda bulunmamayı taahhüt eder.
  8. h) İşçi, işyerindeki makine, alet ve teçhizatı usulüne uygun olarak ve özenle kullanmayı, görevi ile ilgili olmayan işlerle uğraşmamayı, kendisine teslim edilmemiş makine, alet ve edevatı kullanmamayı taahhüt eder.

ı)   İşçi, kendisine işinde kullanılmak üzere teslim edilen malzeme, araç ve gereçleri işyeri dışına çıkarmamayı, amacı dışında kullanmamayı taahhüt eder.

  1. i) İşçi, işyerine, alkollü içki veya uyuşturucu madde almış olarak gelmemeyi ve bu maddeleri işyerinde kullanmamayı, çalışması ile ilgili olmayan eşya ve maddeler ile taşınması ya da kullanılması yasaklanmış maddeleri işyerine sokmamayı taahhüt eder.
  2. j) İşçi, iş sözleşmesinin feshinde, kendisine teslim edilmiş bulunan her türlü demirbaş eşyayı eksiksiz olarak teslim etmeyi, kendi kasıt veya kusurundan meydana gelmiş zararlar varsa, tazmin etmeyi taahhüt eder.

… sayfadan oluşan iş bu belirli süreli iş sözleşmesi, .. / .. / …. tarihinde taraflarca iki nüsha olarak tanzim edilip, okunarak imzalanmakla, işveren işçiye iş ve ücret vermeyi, işçi de belirtilen şartlarla iş görmeyi karşılıklı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

İşveren                                                    İşçi

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat