BANKA KESİN TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

BANKA KESİN TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ

…/…./…..

………………Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümleri gereğince katma değer vergisi iadesinden yararlanacak olan;……………………………………………………. adresinde yerleşik …………. firmasına ödenecek, …/…/… dönemine ait, katma değer vergisi iadesine teminat oluşturan, bu teminat mektubu ile ……..TL’sini (………….Türk Lirasını) ödeme konusunda, bankamız borçlu ile birlikte müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatıyla kefil ve sorumlu olduğunu, tarafınızdan bankamıza yazılı olarak bildirildiği takdirde, bankamızca veya mükellefçe hiçbir yasal yola gidilmeksizin protesto çekilmesine, hüküm alınmasına gerek kalmaksızın, yukarıda belirtilen meblağı ilk yazılı isteminiz üzerine, hemen ve geciktirilmeksizin, kayıtsız ve şartsız vergi dairenize veya vergi daireniz emrine nakden ve tamamen, istem anından ödeme anına kadar geçecek günler için gecikme zammı ile birlikte ödeyeceğimizi ve hakkımızda 6183 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını bankamızın imza yetkilisi ve sorumlusu sıfatıyla ve banka nam ve hesabına yüklendiğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz. …/…/…

Tarih ve İki Yetkilinin

İmzası

………….Bankası A.Ş.

………….Şubesi

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat