BANKA KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

BANKA KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ

BANKA KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ

Kiralayan Banka                                 : … Şubesi

Kiracı (Adı Soyadı)                             :

T.C. Kimlik Numarası                         :

Kiracı Adresi                                       :

Kasa No                                             :

Kira Sözleşmesi                                :

Başlangıç Tarihi                                 :

Kira Sözleşmesi Bitiş Tarihi              :

KASAYA KONULACAK EŞYALAR

 1. İşbu kiralık kasalar ancak vesaik, mücevherat, ticari evrak ve senet vesair menkul kıymetler saklanması için kullanılabilir. Yanıcı, patlayıcı maddelerle, akan, kokan ve bozulabilen maddeler ile kanunen bulundurulması ve saklanması suç teşkil eden maddeler konamaz.
 2. Banka emniyet tedbirleri cümlesinden olacak kiracının veya vekilinin huzuriyle kasayı istediği zaman açtırıp muayene etmek, kasaya konulacak kapalı paket, kutu ve kolilerin muhteviyatına bakmak hakkını haizdir. Bu bapta her istek vukuunda kiracı kasayı bankanın emrine hazır bulundurmaya mecburdur. Bu mükellefiyete riayet edilmediği takdirde banka, mukaveleyi feshetmek hakkına sahiptir.
 3. Kiracı, 2. madde hükümlerine riayet etmediği takdirde bankanın bu yönden uğrayacağı bütün zararlardan sorumlu olacaktır.
 4. Banka kiraya verdiği kasaların içine konulan şeylerden dolayı hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Bundan başka kaza ve mücbir sebeplerden doğacak sonuçlardan, rutubetten, hava ‘şartlarından meydana gelecek zarar ve ziyandan dolayı da sorumlu değildir.
 5. Bu sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra kiracı birbirinin aynı olan ve sözleşmenin bitmesinde geri verilmesi şartlı bulunan kasanın iki anahtarını alır. Bu anahtarlardan birinin veya ikisinin kaybedilmesi halinde kiracı zaman geçirmeden bir yazı ile bankayı durumdan haberdar etmek zorundadır. Bu yazılı bildirimi yapmadığı takdirde kaybetmenin sonuçlarından banka sorumlu değildir.

Her iki anahtarın kaybolması takdirinde, kiracının huzurunda ve kilidi kırmak suretiyle, banka kasanın açılmasına tevessül eder. Yalnız anahtarların biri kaybolacak olursa kasanın kilidi behemehal tadil edilecektir. Ancak tadili mümkün olmadığı takdirde kırılarak değiştirilecektir. Kilidin tadili veya kırılmasının gerektireceği tamirat için yapılacak masraflar kiracıya aittir.

Kiracının kasa anahtarının eşini yaptırması kafi suretle yasak olup, aksi takdirde doğacak sonuçlardan dolayı banka hiçbir sorumluluk kabul etmez.

 1. Kiracı kasa dairesinin tabi tutulduğu emniyet tedbirlerine uymaya, özel kasası kiralık kasalar dairesi memuru tarafından kilitlenirken hazır bulunmaya ve kasa anahtarının kilitten bizzat çıkarmağa mecburdur. Kiracının anahtarını kasanın kilidinde unutmasından dolayı banka hiçbir sorumluluk kabul etmez.
 2. Kiracı, kiraladığı kasayı başkasına kiralamak veya devretmek hakkına sahip değildir. Kiracı, kira sözleşmesinin imzalandığı tarihte veya sözleşmenin yenilenmesi durumunda bankaca doktor raporu istenmesi halinde doktor raporu vermeyi kabul eder.
 3. Kiracı kiraladığı kasanın kendi adına diğer bir kişi tarafından kullanılabilmesi için noterden onaylı vekaletname ile vekil tayin edebilmesinin yanı sıra Şube Müdürünün takdiri ile bankaca hazırlanan … örnek numaralı “Kiralık Kasalar Vekaletnamesi”ni de düzenleyebilir. Bunun için vekaletnameyi kullanacak kişinin bankaya takdim edilmesi ve bankadan muvaffakat alınması lazımdır. Bu vekaletname bankanın alakalı memuru huzurunda tanzim ve müvekkil ile vekil tarafından imza olunduktan sonra bankanın muvaffakatı da vekaletname üzerine kaydedilir.

Kiracı birden fazla şahsa vekalet veremez.

 1. Vekil veya vekillerin azli suretiyle vekaletin son bulması, ancak keyfiyetin kiracı tarafından bankaya gidilerek bankada mahfuz vekaletnamenin özel sütununa günü ve saati ile birlikte yazılıp imza olunduğu veya noter kanalıyla bankaya ihbar edildiği takdirde hüküm ifade eder.

Kanuni sebeplerden dolayı vekalet akdinin sona ermesi, ilgilinin bu hususu bankaya yukarıda belirten şekilde bildirilmesi halinde geçerli olur.

 1. Kiracı bir adi ortaklık veya tüzel kişi olduğu takdirde ancak bu konuda yetki yerilen kimse veya kimseler kasayı kullanma hakkına sahip olurlar.
 2. Kiracı veya vekili kasa dairesine inerken her seferinde bu işe tahsis edilmiş defteri (Kiralık kasalar ziyaret defteri) tarih ve saat zikretmek suretiyle imzalamaya mecburdur.

Ancak kiracının veya vekilinin bu mecburiyeti yerine getirmemiş olmasından bankaya bir sorumluluk yüklenemez. Banka imzanın sıhhatini tetkike mecbur olmayıp buna sadece selahiyetlidir.

 1. Kiracının ölümü halinde mirasçılara kasa muhteviyatı ancak veraset ilamının ibrazı üzerine ve hep birlikte veya müşterek vekil veya vekilleri vasıtasıyla müracaat etmeleri şartıyla selahiyetli vergi memuru huzurunda yapılacak bir tespitten sonra verilebilir.

ÖDEME

 1. Kiracı, kasanın kira bedelini peşin olarak öder. Kiracının bankada borçlu veya alacaklı hesapları bulunduğu takdirde, banka, kira bedelini veya bu mukaveleden doğacak sair bilcümle alacaklarını bu hesaplara borç kaydetmeye yetkilidir.

SÜRE

 1. İşbu kira sözleşmesi, bitim tarihinden … önce bankanın eline geçecek şekilde göndereceği iadeli taahhütlü mektupla, kiracı tarafından feshedilmediği takdirde kira akdi bir yıl uzatılmış sayılır. Müteakip yıllarda da, aynı şekilde işlem yapılır. Her halde kiracının kasayı kullanabilmesi için yıllık kira bedelini peşin ödemiş olması lazımdır. Daha kısa süreli kira sözleşmelerinde de aynı hükümler kira akdinin bitim tarihi esas alınarak uygulanır.

Kiracı sözleşmeyi yenilemeyeceğini bildirmesine rağmen kasanın anahtarlarını geri vermezse müteakip yılın kira bedelini peşinen ödemeğe mecburdur.

ANAHTARLARIN İADESİ

 1. Kiracı kira sözleşmesinin bittiği tarihten itibaren 3 ay zarfında anahtarları banka ya geri vermez ve yıllık kira bedelini peşin ödemezse banka, noter huzurunda kasayı açtırmaya ve kiracıdaki olan alacağına karşılık olmak üzere kasa muhteviyatını karşılık olmak üzere kasa muhteviyatını almaya ve saklamaya ve karşılık olarak, sakladığı işbu muhteviyatı dilediği şekilde satmaya yetkilidir. Bu hususta yapılacak bütün masraflar kiracıya ait olup satış bedellerinden mahsup etmeye banka yetkilidir.
 2. Banka uygun gördüğü takdirde kira sözleşmesini, kira parasının henüz geçmemiş olan süreye ait kısmını geri vererek feshetmek hakkına haizdir. Fesih tarihinden itibaren … içinde kiracı anahtarlarını bankaya geri vermediği takdirde banka 15. Maddede yazılı tedbirleri uygulama hakkına sahiptir.
 3. 15. madde gereğince kiralık kasadan çıkarılıp bankaca muhafaza altına alınan eşya için kiracı, eşyanın saklı kaldığı süreye ait bankaca yapılan masrafları cari, ticari faizleri de dahil olmak üzere bankaya ödemeye mecburdur.
 4. Kasa birden fazla kimse namına kiralanmış ise, aksi yazılı olarak kararlaştırılmadığı takdirde, kiracılardan her biri tek başına kasayı açarak muhteviyatını tasarruf edebilir ve banka bu husustan doğabilecek neticelerden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 5. Kiracı işbu sözleşmeyi imza ettiği anda kasanın anahtarlarını almış bulunduğunu da tasdik eder.

DEPOZİTO

 1. Kiracı kilit değiştirme veya anahtar kaybetme ve kira bedelini vaktinde ödememe hallerinde, karşılık olmak üzere bankaya işlem tarihindeki geçerli depozito tutarı üzerinden bir kereye mahsus olmak üzere depozito yatıracaktır.

Depozitodan yapılan masraflara ve geciken kira bedeline yetecek kadar olanının sarf ve mahsubuna banka resen yetkilidir. Kiracı bunu kabul etmediği takdirde banka bu sözleşmeyi 15. maddedeki esaslar dairesinde feshetmeye yetkilidir.

 1. Banka kiralık kasa dairesine asacağı bir ilanla bu sözleşmedeki şartları her zaman değiştirmeye yetkilidir. Banka dilerse kiracı ile tadil edilmiş şartlar uyarınca yeni bir sözleşme yapabilir. Ancak yeni sözleşme yapılmayan hallerde bu sözleşmenin devamı süresince kiracı, bankaca kiralık kasalar dairesinde asılı ilanda yazılı şartlara aynen ve tamamen uymaya mecburdur.

Kira bedelinin arttırılmasına ilişkin değişiklikler, sözleşme süresinin bitimi tarihinden geçerli olur.

VERGİ VE GİDERLER

 1. Kiracı, kira bedeline ait gider vergisi ile halen mevcut veya ileride ihdas edilebilecek bilcümle vergi, resim, harç ve benzeri masrafların kendisine ait olduğunu kabul eder.

UYUŞMAZLIK

 1. Kiracı işbu sözleşmeden doğabilecek bilcümle ihtilaf, takip ve kanuni işlemler için mahkeme ve icra dairelerini yetkili mercii olarak kabul ettiğini beyan eder.

İKAMETGAH VE TEBLİGAT

 1. Kiracı işbu sözleşmede yazılı adresini kanuni ikametgah olarak kabul ettiğini ve bu adrese yapılan tebligatın aynen kendisine yapılmış sayılacağını kabul eder.
 2. Şubenin bir binadan diğer bir binaya taşınması halinde, bankanın kasayı da yeni binaya nakletmek hakkı saklıdır.
 3. Kiracı, yukarıda yazılı şartlara tamamen uyulmaması ve bu şartların herhangi birinin yerine getirilmemesi halinde sözleşmenin banka tarafından bozulabileceğini, bu yüzden doğabilecek her türlü zarar ve ziyanın tazminini, bankanın alacaklarını talep etmesi durumunda ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
 4. İşbu 27 maddelik kira sözleşmesi, tarafların karşılıklı mutabakatı ile ve okunduktan sonra imzalanıp, yürürlüğe konmuştur.
KİRACI
Ad Soyad
İmza
BANKA
Kaşe
İmza

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat