BANROL YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIK SUÇU

HÜKMÜN ÖZDE DİRENME KARARI OLMAYIP BOZMAYA EYLEMLİ UYMA SONUCU VERİLEN YENİ BİR HÜKÜM OLDUĞU – İNCELEME GÖREVİ YARGITAY YÜKSEK 19.CEZA DAİRESİNE AİT BULUNDUĞU – GÖREVSİZLİK KARARI VERİLDİĞİ

T.C YARGITAY
7.Ceza Dairesi
Esas: 2017 / 24
Karar: 2017 / 1915
Karar Tarihi: 16.03.2017

ÖZET: Hüküm, özde direnme kararı olmayıp bozmaya eylemli uyma sonucu verilen yeni bir hükümdür. İnceleme görevi Yargıtay Yüksek 19.Ceza Dairesine ait bulunduğundan, Dairemizin görevsizliğine karar verilmiştir.

(2797 S. K. m. 14)
Dava ve Karar: Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
… Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesinin 19/11/2009 tarih, 2007/597 E., 2009/811 K. sayılı hükmünün Dairemizce 17/04/2013 tarihli kararı ile sanık … yönünden düzeltilerek onanmak suretiyle kesinleştiği, sanık … yönünden ise birleşen 2007/585 E. sayılı ve 2007/894 E. sayılı dosyalardaki eylemleri nedeniyle ise sanığın sabit görülen eylemi nedeniyle dosya kapsamında hak sahiplerinin şikayetlerinin olduğu dikkate alınarak sanık hakkında 5846 sayılı Yasa’nın 5728 sayılı Yasa’yla değişik 81/13 maddesi ve aynı yasanın 71/1 maddesi hükümleri uyarınca karar verilmesi gerektiğinden bahisle bozulduğu, bozma kararı üzerine yerel mahkemece verilen 12/09/2013 tarihli hükümle dairemiz kararına direnilerek bir önceki hüküm aynen tesis edilmiş ise de; gerekçe kısmında bozma gerekçemiz doğrultusunda yasa tartışması yapıldığı ve sanık hakkında Dairemiz bozma ilamı doğrultusunda işlem yapılmayıp genişletilmiş bir gerekçe ile yeniden mahkumiyet hükmü kurulduğu,
Ceza Genel Kurulu’nun süreklilik kazanmış uygulamalarına göre, şeklen direnme kararı verilmiş olsa dahi;
a) Bozma kararı doğrultusunda işlem yapmak,
b) Bozma kararında tartışılması gereken hususları tartışmak,
c) Bozma sonrasında yapılan araştırmaya, incelemeye, toplanan yeni delillere dayanmak,
d) İlk kararda yer almayan ve daire denetiminden geçmemiş bulunan yeni ve değişik gerekçelerle hüküm kurmak,
Suretiyle verilen hüküm, özde direnme kararı olmayıp bozmaya eylemli uyma sonucu verilen yeni bir hükümdür. Bu nitelikteki bir hükmün temyiz edilmesi halinde ise incelemenin Yargıtay’ın ilgili dairesi tarafından yapılması gerektiği cihetle anılan hükmün bu kapsamda olduğu gözetilerek 2797 sayılı Yargıtay Kanunu’nun 6110 sayılı Yasa’yla değişik 14. maddesi ile Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nun iş bölümüne ilişkin 19/01/2015 tarih ve 2015/8 sayılı kararlarına göre, inceleme görevi Yargıtay Yüksek 19. Ceza Dairesi’ne ait bulunduğundan, Dairemizin GÖREVSİZLİĞİNE, dosyanın anılan daireye sunulmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 16.03.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat