AYNİ SPONSORLUK SÖZLEŞMESİ

TCK m. 221 nedir?

AYNİ SPONSORLUK SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

………. adına hareket eden ………. ile ………. Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına hareket eden ………. arasında 3289 sayılı Kanunun Ek-3’üncü maddesine dayanılarak hazırlanan 16 Haziran 2004 tarih ve 25494 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ve aşağıdaki şartlarda işbu Sponsorluk Sözleşmesi imzalanmıştır.

2- Tanımlar

Bu sözleşmede geçen;

Sponsorluk alan     :  ……….’nü

Sponsor                :  ……….’yi

ifade eder.

3- Tarafların Kanuni Ünvanı ve Tebligat Adresleri

 1. a) Sponsorluğu alanın;

Kanuni Ünvanı       :  ……………………………….

Adresi                   :  ……………………………….

Telefon                  :  ……………………………….

 1. b) Sponsorun;

Kanuni Ünvanı       :  ……………………………….

Adresi                   :  ……………………………….

Telefon                  :  ……………………………….

Yukarıda belirtilen adresler kanuni adresler olup, değişiklik bildirimi yapılmadığı sürece bu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli sayılacaktır.

4- Tarafların Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik Numarası

 1. a) Sponsorun vergi dairesinin adı ve ili :

Sponsorun vergi kimlik numarası      :  ……….

 1. b) Sponsorluğu alanın vergi dairesinin adı ve ili:

Sponsorluğu alanın vergi kimlik numarası: ……….

5- Sponsorluğun Konusu

…………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………..

6- Yaklaşık Sponsorluk Bedeli

Sponsorluk konusu işin yaklaşık bedeli (KDV dâhil) ………. TL (………. Türk Lirası) dır.

7- İşin (Faaliyetin) Başlama, Bitiş Tarihleri ve Yeri

 1. a) İşin başlama tarihi :
 2. b) İşin bitiş tarihi :
 3. c) İşin yeri :

8- Sponsorluğun Başlama ve Bitiş Tarihleri

 1. a) Sponsorluğun başlama tarihi :
 2. b) Sponsorluğun bitiş tarihi :

9- Sponsorluk İş ve İşlemleri ile Reklâmlarda Uyulacak Hususlar

 1. a) Sponsorluk ve reklâm alınmasında mevcut yönetmelikte belirtilen hükümlerin yanında ulusal ve uluslararası federasyonların kuralları geçerlidir.
 2. b) Sponsorluk iş ve işlemleri ile reklâmlarda kamu düzenini bozucu, siyasi, etnik, dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ayrımı yapan, genel ahlak ve adaba aykırı, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici, kanunlarla yasaklanmış yazı, logo, amblem ve benzeri işaretler kullanılamaz.
 3. c) Reklâmlar, ilgili spor dalının bağlı olduğu uluslararası federasyonlar tarafından izin verilen şekil ve ölçülere uygun olmalıdır.
 4. d) Sponsor, vergi ve sosyal güvenlik kuruluşlarına borcu nedeniyle takibata uğramadığını kabul ve beyan eder.

10- Sorumluluk

Sponsorluk konusu iş ve işlemlerin mevcut mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesinden sponsorluk alan ve sponsor müşterek ve müteselsil sorumludur.

11- Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşme Giderlerinin Kimin Tarafından Ödeneceği

Her türlü vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderleri ………. tarafından ödenecektir.

12- İhtilafların Halli

Bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğabilecek her türlü anlaşmazlıkların çözümünde ………. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Bu sözleşme ….. maddeden ibaret olup, ../../…. tarihinde imzalanmıştır.

 

…………………………….                          ………………………………

Adına                                                  Adına

…………………………….                          ………………………………

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat