Avukatlık Kanunu’nun 35A Maddesi’ne göre UZLAŞMA SÖZLEŞMESİ

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Avukatlık Kanunu’nun 35A Maddesi’ne göre UZLAŞMA SÖZLEŞMESİ

UZLAŞMA SÖZLEŞMESİ

I- TARAFLARI

 1. 1. ………………………………………………………………

………………………………………………………………….

 1. ………………………………………………………………

………………………………………………………………….

(Aşağıda kısaca “Borçlu” olarak anılacaktır)

II- KONUSU

 1. Alacaklı ile Borçlu arasında imzalanan, …./…/…. tarihli “………………….. Anlaşması” (“Anlaşma”) uyarınca; Alacaklı Borçlu’ya…………………..tahsis etmiş; ne var ki Borçlu; Anlaşma uyarınca ödemekle yükümlü olduğu bedellerin bir kısmını Alacaklı’ya ödememiştir.
 2. Borçlu’nun Alacaklı’ya olan borçlan şunlardan oluşmaktadır:

………………………………. ABD Dolan (…………………..ABD Doları) tutarındaki muaccel hale gelmiş kullanım bedelleri.

 1. Yukarıdakilere ek olarak, aşağıda Madde III’te belirtilen borçların vadelerinde ödenmesi koşuluyla, Borçlu Alacaklı’ya, Borçlu ve Alacaklı arasında imzalanmış Ek Sözleşmeden doğan gecikme faizlerine ilişkin olarak ………….ABD Doları borçludur (buradan itibaren “Gecikme Faizi” olarak geçecektir.)
 2. Yeniden Yapılandırılmış Borç ve …………………..Yılları Muaccel Hale Gelmiş Kullanım Bedelleri ve Gecikme Faizi buradan itibaren toplu olarak “Borç” olarak anılacaktır.
 3. Borcun Borçlu tarafından ödenmemesi üzerine, Borçlu’ya…………………..Noterliği’nce …/…/……..tarih ve ………………….. sayı ile onaylı ihtarname tebliğ edilerek, Yeniden Yapılandırılmış Borcu ve …………………..Yılları Muaccel Hale Gelmiş

Kullanım Bedelini…….gün içinde ödemesi, aksi takdirde yasa yollarına başvurulacağı bildirilmiştir.

 1. Borçlu’nun borcunu ödemesi üzerine Borçlu ve Borçlu’nun borcunu bağımsız bir garanti taahhüdü ile taahhüt eden…………………..Holding A.Ş. aleyhine İstanbul ……..İcra Müdürlüğü’nün …./…. E. ve …./…..E. sayılı takip dosyaları ile “İflas Yolu ile Adi Takip” başlatılmıştır.
 2. Gelinen aşamada, taraflar Borçlu’nun muaccel hale gelmiş Borçlu’nun işbu Uzlaşma Tutanağı’nda belirlenen kayıt ve koşullarla tahsili ve başlatılan İflas Yolu ile Adi Takip’lerden vazgeçilmesi konusunda,
 3. Aşağıdaki koşullarda anlaşmışlardır.

III- HÜKÜMLERİ

 1. Borçlu…………………..Yıllan Muaccel Hale Gelmiş Kullanım Bedellerine ilişkin…………………..ABD Dolan (…………………..ABD Doları) borcunu, en geç …./…./…. tarihine kadar ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
 2. Alacaklı, Borçlu’nun muaccel hale gelmiş toplam …………………..Euro (……Euro) tutarındaki Yeniden Yapılandırılmış Borcu’nun Ek 1’de yer alan Değiştirilmiş Ödeme Planı uyarınca belirtilen tarihlerde ve meblağlarda ödemesini kabul etmiştir. Borçlu da muaccel hale gelmiş toplam ………………….. Euro (…………………..Euro) tutarındaki Yeniden

Yapılandırılmış Borcu’nun Ek 1’de yer alan Değiştirilmiş Ödeme Planı uyarınca ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

 1. ………………….yılı ikinci üç aylık döneme ilişkin …………………..ABD Dolan (…………………..ABD Doları) tutarındaki bedellerinin vadesi …………………..tarihinde gelecektir. Ancak, yukarıda belirtilen ödemelerin vade tarihlerinde yapılması kayıt ve koşuluyla, Alacaklı, Borçlu’nun………………….. tarihinde ödemesi gereken …………………..yılı ikinci üç aylık döneme ilişkin kullanım bedeli borcu olan…………………..ABD Doları (…………………..ABD Dolarının, …………………..tarihinde ödenmesini kabul etmiş. Borçlu da ………………….. ABD Dolarını…………………..tarihinde ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
 2. Alacaklı, Borçlu ve …………………..Holding A.Ş. aleyhinde İstanbul …….İcra Müdürlüğü’nün …./……E. ve…../…..E. sayılı dosyalan ile başlattığı İflas Yolu ile Adi Takiplerden, Alacaklı tarafından ödenen takip harç ve masraflarının 1/2’sini oluşturan;

(i) …………………..TL (…………………..TL) takipten vazgeçme harcının ve

(ii) …………………..TL (…………………..TL) vazgeçme harcının,

en geç …………………..tarihinde Borçlu tarafından Alacaklı’ya ödenmesi koşulu ile vazgeçecektir.

 1. Borçlu, işbu Uzlaşma Tutanağı’na “Ek 1” olarak eklenmiş, “Yeniden Yapılandırılmış Borç”a ilişkin ödemelerden herhangi birinin Ek 1’de yer alan Değiştirilmiş Ödeme Planı’nda belirtilen vadelerinde yapmadığı takdirde, tüm borcun muaccel hale geleceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
 2. Uzlaşma Tutanağı; Alacaklı ile Borçlu arasında imzalanmış “Ek Sözleşme 3″te yer alan Borçlu’nun üç aylık dönemler halinde Alacaklı’ya ödemekle yükümlü olduğu “güncel kullanım bedelleri”ni, Alacaklı’nın talep etme hakkını hiçbir biçimde ortadan kaldırmamaktadır. Borçlu; bu Uzlaşma Tutanağı’ndaki ödemelerle birlikte, güncel kullanım bedellerini vadelerinde Alacaklı’ya ödemekle yükümlüdür.
 3. Borçlu’nun işbu Uzlaşma Tutanağı’nın III. 1. maddesinde belirtilen meblağı (………ABD Doları) ödemesi halinde Alacaklı; Gecikme Faizi’nin 1/2’sinden feragat etmiş sayılacaktır. Borçlu’nun, …………..yılı için ikinci üç yıllık döneme ilişkin………….ABD Dolan (……………ABD Dolan) tutarındaki kullanım bedelini ……………tarihinde ödemesi halinde de. Alacaklı bakiye Gecikme Faizi’ni talep etme hakkından feragat etmiş olacaktır, ancak şöyle ki, tereddüde mahal vermemek için Borçlu’nun Uzlaşma Tutanağı madde III. 1’deki ödemeyi yapması halinde, Alacaklı yalnızca Gecikme Faizi’nin 1/2’sinden feragat etmiş sayılacak, ancak 31 Temmuz 2005 tarihli ödeme vadesinde yapılmadığı takdirde bakiye 1/2’lik Gecikme Faizi’ni talep edebilecektir.

IV- YETKİ SÖZLEŞMESİ

Taraflar işbu Sözleşme Tutanağı’nda, belirtilen Yeniden Yapılandırılmış Borç ve…………………..Yılları Muaccel Hale Gelmiş Kullanım Bedellerinden kaynaklanacak uyuşmazlıkların çözümünde, İstanbul (merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve icra Dairelerinin yetkili olduğunu, uyuşmazlığa Türk hukukunun uygulanacağını kabul etmişlerdir.

V- TEMİNAT MUAFİYETİ

Borçlu; Alacaklı’nın bu Uzlaşma Tutanağı nedeniyle ikame edilecek herhangi bir davada, takipte ya da yasal girişimde, herhangi bir yasal düzenleme uyarınca teminat göstermekten muaf olduğunu (“cautio judicatum solvi”), Alacaklı’nın teminat göstermesine ilişkin talep hakkından gayri kabili rücu ve kesin olarak feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

VI- TEBLİGAT

Taraflar işbu Uzlaşma Tutanağı’nda yer alan adreslerin tebligata elverişli, geçerli adresleri olduğunu, adres değişikliği yazılı bir biçimde ihbar edilmedikçe, bu adreslere yapılacak bir tebligatın geçerli bir tebliğin bütün hükümlerini doğuracağını kabul etmişlerdir.

 VII- VERGİLER

İşbu Uzlaşma Tutanağından kaynaklanan ya da Tutanak ile ilgili harç, vergi ve resimler taraflarca eşit olarak ödenecektir.

VIII- UZLAŞMA TUTANAĞI’NDA HÜKÜM BULUNMAMASI HALİ

Bu Uzlaşma Tutanağı’nda açıkça hüküm bulunmaması halinde, taraflar arasında imzalanmış işbu Uzlaşma Tutanağı’nda düzenlenen borç ile ilgili sözleşmeler ve………………….. Holding A.Ş. tarafından verilen Garanti Taahhüdü hükümleri uygulanacaktır.

IX- İLAM HÜKMÜ

İşbu Tutanak, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35/A maddesi uyarınca, taraflar ve vekilleri tarafından imzalanmış olup, İcra İflas Kanunu’nun 38. maddesi anlamında ilam niteliğini haizdir.

İşbu Uzlaşma Tutanağı…………………..tarihinde, …………………..adresinde imzalanmıştır.

ALACAKLI VEKİLİ                                              BORÇLU VEKİLİ

 

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat