AYLIK KESME İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ

İKAMET TARİHLERİ İTİBARİYLE DAVACI VE BOŞANMIŞ OLDUĞU EŞİNİN FİİLEN BİRLİKTE YAŞAYIP YAŞAMADIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ – EKSİK İNCELEME VE ARAŞTIRMA SONUCU KARAR VERİLMESİ – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
10.Hukuk Dairesi
Esas: 2017 / 716
Karar: 2017 / 1778
Karar Tarihi: 06.03.2017

ÖZET: Davacı ve boşanmış olduğu eşine ait, nüfus adres kayıt sisteminden temin edilen adreslerinin aynı adres olup olmadığı hususunda araştırma yapılmalı, tespit edilen tüm yerleşim yeri adreslerinde, ikamet tarihleri itibariyle davacı ve boşanmış olduğu eşinin fiilen birlikte yaşayıp yaşamadığı, adreslerde kimlerin yaşadığı kolluk vasıtasıyla araştırılmalı, adreslerde, yönetici, kapıcı, yeterli sayıda komşu tanıklar re’sen tespit edilerek dinlenilmeli, sonucuna göre karar verilmelidir. Bu maddi ve hukuki olgular göz önünde bulundurulmaksızın, mahkemece eksik inceleme ve araştırma sonucu karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

(6100 S. K. m. 266)
Dava ve Karar: Dava, aylık kesme işleminin iptali ile kesilen aylığın yeniden bağlanması gerektiğinin tespiti istemine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kabulü ile 01.10.2008 tarihi itibariyle ölüm aylığının kesilmesine ilişkin Kurum işleminin iptali ile aylıkların yeniden bağlanması gerektiğinin tespitine karar verilmiştir.
Hükmün, davalı Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
Mahkemece verilen ilk kararda, davanın kabulü ile 01.10.2008 tarihi itibariyle ölüm aylığının kesilmesine ilişkin Kurum işleminin iptali ile aylıkların yeniden bağlanması gerektiğinin tespitine karar verilmiştir.
Verilen karar, davalı Kurum vekilinin temyizi üzerine, Dairemiz 19.06.2014 tarih 2014/9203 E, 2014/15242 K. sayılı kararıyla “Bu maddi ve hukuki olgular göz önünde bulundurulmak suretiyle, davanın esas yönünden incelemesine geçilerek, tüm kanıtlar toplandıktan sonra tarafların 24.10.2008-23.02.2013 tarihleri arasında birlikte yaşayıp yaşamadığına dair yapılacak irdelemeyle elde edilecek sonuca göre hüküm kurulması gerekirken, mahkemece yanılgılı değerlendirmeye dayalı olarak yazılı şekilde karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.” şeklinde gerekçe ile bozulmuştur.
Bozma sonrası yapılan yargılamada; mahkemece, dosyadaki kayıt ve belgeler değerlendirilmek suretiyle, ilamında belirtildiği şekilde davanın kabulüne karar verilmiştir.
Dava öncesinde, kolluk vasıtasıyla Kurum tarafından, … Mah. .. … Evleri Sok. No:82, … adresinde 11.10.2012 tarihinde araştırma yapılmış, yapılan araştırmada, adresin polis karakolu karşısı, muhtarlık arkası olduğu davacı ve eşinin birlikte yaşadıkları tespiti yapılmıştır.
Davacı ve boşanmış olduğu eşine ait tespit edilen yerleşim yeri adreslerinde, kolluk araştırma tutanağı tutanak tanıkları ve davacı tanıkları dışında re’sen tanık tespit etmek suretiyle tanık dinlenilmemiştir.
Davacı ve boşanmış olduğu eşine ait, nüfus adres kayıt sisteminden temin edilen adreslerden; … Mah. . … Sok N:82, No:82/A, 80/A adreslerinin aynı adres olup olmadığı hususunda araştırma yapılmalı, tespit edilen tüm yerleşim yeri adreslerinde, ikamet tarihleri itibariyle davacı ve boşanmış olduğu eşinin fiilen birlikte yaşayıp yaşamadığı, adreslerde kimlerin yaşadığı kolluk vasıtasıyla araştırılmalı, adreslerde, yönetici, kapıcı, yeterli sayıda komşu tanıklar re’sen tespit edilerek dinlenilmeli, sonucuna göre karar verilmelidir.
Bu maddi ve hukuki olgular göz önünde bulundurulmaksızın, mahkemece eksik inceleme ve araştırma sonucu karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
O hâlde, davalı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 06.03.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat