DAVACININ SATIN ALDIĞI TRAKTÖRÜN MİSLİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTEDİĞİ – BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ NETİCESİNDE ARIZANIN ÜRETİM HATASINDAN KAYNAKLANDIĞININ ANLAŞILDIĞI – İSTEMİNİN KABULÜNÜN GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

T.C YARGITAY
19.Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 945
Karar: 2016 / 7613
Karar Tarihi: 27.04.2016

ÖZET: Davacı tarafın davaya konu talebi, davalılardan satın aldığı traktörün misli ile değiştirilmesi yönünde olup, mahkemece yaptırılan bilirkişi incelemesi neticesinde aldırılan … havale tarihli raporda ise arızanın üretim hatasından kaynaklandığı, keşif tarihine kadar geçen sürede atıl halde bulunduğu, uzun süre çalışmaması nedeniyle başka arızalarının da olabileceğinin saptanmış olması karşısında davacının aracın misli ile değişim isteminin kabulüne karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirmeyle aksi şekilde hüküm tesisinde isabet görülmemiştir.

(6098 S. K. m. 223)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki ayıplı malın değiştirilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davacı vekili ile davalılardan … vekilince duruşmasız, davalılardan …vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vek. Av. … ile davalılardan …vek. Av. …gelmiş, diğer taraftan kimse gelmemiş olduğundan onun yokluğunda duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçelerinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
Davacı vekili, davalılardan …tarafından üretilen traktörün müvekkili tarafından diğer davalı …’inden satın alındığını, aracın garanti süresi içinde arızalanması üzerine yetkili servise götürüldüğünde traktörün arızalı olduğunun saptandığını arızalı parça yerine yeni parça araca takılmış ise de diğer turbo parçası temin edilmediğinden dolayı aracın çalışamaz halde bulunduğunu belirterek, ayıpsız misli ile değiştirilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı …vekili, bir yıllık zamanaşımı süresi dolduğu gibi zamanında ayıp ihbarında da bulunulmadığını ve araçta üretim hatasından kaynaklı bir arızanın bulunmadığını bildirerek, davanın reddini istemiştir.
Diğer davalı vekili, davacı şikayeti üzerine üretici firma …’ye başvurulduğunu davalı firmanın olumlu cevap vermediğini belirterek, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, satıma konu araçla ilgili iki yıl garanti süresi verilmiş olup aracın garanti süresi içinde arızalandığı ve süresinde ayıp ihbarında bulunulduğu gibi benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda, araçtaki arızanın üretim hatasından kaynaklandığı, bu arızanın tamirinin mümkün bulunduğu, arızalı parçaların garanti süresi içinde değiştirilmesinin gerektiği, böylece misli ile değişim şartlarının oluşmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne, 4.000,00 TL onarım bedelinin davalılardan alınarak davacıya ödenmesine karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalılar vekillerinin temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2- Davacı tarafın davaya konu talebi, davalılardan satın aldığı traktörün misli ile değiştirilmesi yönünde olup, mahkemece yaptırılan bilirkişi incelemesi neticesinde aldırılan 13/07/2012 havale tarihli raporda ise arızanın üretim hatasından kaynaklandığı, keşif tarihine kadar geçen sürede atıl halde bulunduğu, uzun süre çalışmaması nedeniyle başka arızalarının da olabileceğinin saptanmış olması karşısında davacının aracın misli ile değişim isteminin kabulüne karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirmeyle yazılı şekilde hüküm tesisinde isabet görülmemiştir.
Sonuç: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekillerinin temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, vekili Yargıtay duruşmasında hazır bulunan davacı yararına takdir edilen 1.100,00 TL duruşma vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacıya ödenmesine, peşin harçların istek halinde iadesine, 27.04.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat