AVUKATLARIN İNDİREBİLECEKLERİ GİDERLER NELERDİR?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

AVUKATLARIN İNDİREBİLECEKLERİ GİDERLER NELERDİR?

Bir serbest meslek faaliyeti olarak avukatların giderlerinin mesleki kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için aşağıdaki dört koşulun varlığı aranır;

İndirim Konusu Yapılabilecek Giderlerin Özellikleri

a. Yapılan gider mesleki kazancın elde edilmesi ve idamesi için yapılmalıdır. Bir giderin serbest meslek kazancından indirim konusu yapılabilmesi için; Kazancın elde edilmesi ve idamesi ile açık ve doğrudan bir bağlantının bulunması, Yapılan işin mahiyetine uygun olması ve İş hacmi ile mütenasip olması gerekir.
b. Gider karşılığında sabit kıymet iktisap edilmemiş olmalıdır. Yapılan bir harcama karşılığında maddi veya gayri maddi bir kıymet iktisap edilmesi halinde, indirilecek bir genel giderden değil, sahip olunan aktif kıymetlerin amortismanı söz konusu olacaktır.
c. İndirim konusu yapılacak gider kanunen kabul edilebilir bir nitelikte olmalıdır.
d. Giderin VUK’da belirtilen belgelerle tevsik edilmesi gerekir.

Mesleki Kazancın Elde Edilmesi ve İdame Ettirilmesi İçin Yapılan Giderler

GVK hükümlerine göre gelir; bir gerçek kişinin bir takvim yılında elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarı olarak tanımlanmıştır. Buna göre avukatların, avukatlık hizmetine ilişkin faaliyetinden elde edilen kazançlar serbest meslek kazancı olduğundan, avukatların “safi kazancı”, bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ile diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler toplamından bu faaliyeti nedeniyle yapılan giderler indirildikten sonra kalan fark olarak ifade edilebilir. Bu nedenle safi kazancın tespiti için indirim konusu yapılacak giderlerin neler olduğunun belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Gerek  doğrudan vergi mevzuatından gerekse vergi idaresi özelgelerinden indirim konusu edilebilecek gider kalemlerini kısaca şu başlıklarla ifade edebiliriz:

İşyeri Kirası, Aydınlatma ve Isıtma Giderleri

GVK 68. maddeye göre; İşyeri kiralanmış olup işyerinde serbest meslek erbabı ikamet etmiyorsa;
► Kira ödemelerinin TAMAMI gider yazılır.
► Isıtma ve aydınlatma gibi diğer ödemelerin TAMAMI gider yazılır.
İşyeri kiralanmış olup işyerinde serbest meslek erbabı ikamet ediyorsa;
► Kira ödemelerinin TAMAMI gider yazılır.
► Isıtma ve aydınlatma gibi diğer ödemelerin YARISI gider yazılır.

İşyeri kendi mülkü olan serbest meslek erbabı işyerinde ikamet etmiyorsa;
► Amortismanın TAMAMI gider yazılır.
► Isıtma ve aydınlatma gibi diğer ödemelerin TAMAMI gider yazılır.
İşyeri kendi mülkü olan serbest meslek erbabı işyerinde ikamet ediyorsa;
► Amortismanın YARISI gider yazılır.
► Isıtma ve aydınlatma gibi diğer ödemelerin YARISI gider yazılır.

İletişim Giderleri

Serbest meslek faaliyetinin yapılması sırasında kullanılan iletişim giderleri; telefon, faks, internet, posta vb. giderlerdir. Özel araç ve cep telefonlarına ilişkin haberleşme giderlerinin indirim konusu yapılabilmesi için; Serbest meslek kazancının elde edilmesi ve idamesi ile açık ve doğrudan bir bağının bulunması, Yapılan işin mahiyetine uygun olması, İş hacmi ile mütenasip bulunması gerekmektedir.

Kırtasiye Giderleri

Avukatın mesleki faaliyetini devam ettirmek için bürosunda bulunması ve kullanması gereken bilgisayar, kağıt, kalem, dosya vb. satın aldığı ürünler için harcadığı bedeli indirim konusu yapabilir.

Personel Ücretleri

Avukatlar işyerinde çalıştırdıkları personellerine ödedikleri ücretleri gider olarak indirim konusu yapabilirler. Ayrıca işyerinde hizmet akdine dayalı olarak eşini veya çocuğunu çalıştırması ve belli bir ücret ödemesi durumunda da avukatlar, bu ücretleri gider olarak yazılması mümkündür.

Mesleki Faaliyetle İlgili Seyahat ve İkamet Giderleri

GVK 68/3. maddesine göre seyahat ve konaklama giderleri indirim konusu yapılabilir. Ancak bu giderlerin indirim konusu yapılabilmesi için;
Seyahatin işle ilgili olması,
Seyahatin amacının gerektirdiği süreyle sınırlı olması gerekir,
Seyahat harcamaları yolculuklar nedeniyle taşıma araçlarına ödenen ücretlerden, konaklama nedeniyle yapılan ödemelerden ve seyahat süresince şehir içi ulaşım araçlarına ödenen ücretlerden oluşur. Belirtmek gerekir ki, seyahat harcamalarının VUK’da belirtilen vesikalarla tevsik edilmesi gerekir.

Hizmetli ve İşçilerle İlgili Diğer Giderler

Hizmet Erbabı İçin Ödenen Yemek Gideri

Yemeğin işyerlerinde hazırlanması zorunlu değildir. Dışarıda yenilen yemeğe ait giderler de indirim konusu yapılabilecektir. Müvekkillere ikram edilmek üzere çay, kahve, kurabiye vs. gibi giderler de indirim konusu edilebilmektedir. Personele işyeri dışında yediği yemek bedelinin ödenmesi Ödenen bedel ücret kabul edilecek GVK’ya göre vergilendirilmesi kaydıyla indirim konusu yapılabilecektir.

Hizmet Erbabına Verilen Giyim Eşyası

GVK 27/2’ye göre “… hizmet erbabına işin icabı olarak verilen ve işten ayrılmaları halinde geri alınan giyim eşyası…” gelir vergisinden istisna edilmiştir ve indirim konusu yapılabilecektir.

Hizmet Erbabı İçin Bireysel Emeklilik Katkı Payı Ödemesi

GVK 40/9. m’ye göre ticari kazanç sahipleri, çalışanlarının bireysel emeklilik şirketlerine ödenen katkı paylarını ticari kazancın tespitinde gider olarak indirebilmesine karşın, serbest meslek erbabı bu giderleri indirimi konusu yapamamaktadır. Ancak GVK 68’e göre bunları genel gider olarak indirim konusu yapılabilir.

Tesisat, Demirbaş Eşya Ve Taşıtlar İçin Ayrılan Amortismanlar

Mesleki faaliyette kullanılan tesisat ve demirbaşların bir yıldan fazla kullanılması ve yıpranmaya, aşınmaya ve kıymetten düşmeye maruz kalması halinde VUK’ya göre ayrılan amortismanlar gider yazılabilecektir. Mesleki faaliyette kullanılan iktisadi kıymetlerin normal tamir, bakım ve temizleme giderleri dışında iktisadi kıymetini devamlı olarak artıran giderler doğrudan gider yazılmayıp amortismana tabi tutulması gerekir. Mesleki faaliyette kullanılan tesisat ve demirbaşın değeri, VUK’nun 313. maddesine göre (2021 yılı için) 1.500 TL’yi aşmaması halinde amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir. Envantere dahil edilecek binek otomobillerin maliyet bedeli veya alış tarihindeki rayice göre tahmin olunacak bedelinden, otomobil iktisap tarihinden envantere alınma tarihine kadar ayrılması gereken amortisman tutarlarının indirilmesi gerekmektedir.

Serbest Meslek Kazancında Özel Maliyet Bedeli Uygulaması

Serbest meslek faaliyeti için kiralanan gayrimenkullerin değer artırıcı giderleri ya da faaliyetin icrası için gayrimenkule bağlı tesisatın bedelleri özel maliyet bedeli olarak ayrıca tespit edilecek; tespit edilen bu özel maliyet bedellerine faydalı ömürlerine göre değil, kira süresi boyunca amortisman ayrılacaktır.

Serbest Meslek Faaliyetinde Kullanılan Cep Telefonu

VUK’nun 313. maddesi gereğince 2021 yılı itibariyle 1.500 TL’yi aşmayan cep telefonlarının bedeli serbest meslek kazancında doğrudan indirim konusu yapılabilir. Cep telefonunun 1.500 TL’yi aşması durumunda amortismana tabi tutularak indirim konusu yapılabilir.

İşyerinde Kullanılan Ofis Mobilyalarına Amortisman Uygulaması

Mesleki faaliyette kullanılmak üzere satın alınan ofis mobilyası, bedelinin ödenip ödenmediğine bakılmaksızın, amortisman kayıtlarında gösterilmesi şartıyla amortisman ayrılması mümkündür.

Kiralanan veya Envantere Dahil Olan ve İşte Kullanılan Taşıtların Gideri

Gelir Vergisi Kanunu’nun “İndirilecek Giderler” başlıklı 40. ve “mesleki giderler” başlıklı 68. maddelerinde 2020 yılı öncesinde binek araçlara ait giderlerin tamamı gider olarak dikkate alınıyorken, Kanunun 68. maddesinde birtakım değişikliklere gidilmiştir. Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin ödenen aylık kira bedeli ile gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarına ve binek otomobillerine ilişkin Amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutarlara bazı sınırlandırmalar getirilmiş olup; ticari kazancın ve serbest meslek kazancının tespitinde binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla %70’i indirilebilecektir.

28 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 521 Sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde 2021 yılındaki vergi, harç ve cezalara uygulanacak olan yeniden değerleme oranı % 9,11 (dokuz virgül on bir) olarak tespit edilmiştir. Yayımlanan 313 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 140.000TL’den 150.000 TL’ye, Amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 160.000 TL’den 170.000 TL’ye, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde ise 300.000 TL’den 320.000 TL’ye, yükseltilmiştir. Ticari kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri 2021 yılı kazançlarının tespitinde artırılmış bu yeni tutarları dikkate alacaklardır.

Serbest meslek erbabı binek otomobillerinin amortismanlarının yanı sıra, bu araçların akaryakıt, bakım, onarım ve sigorta giderlerini hasılatlarından gider olarak indirebileceklerdir. Ancak bu taşıtların motorlu taşıtlar vergisi gider olarak dikkate alınmayacaktır. İndirim konusu yapılamayan KDV, otomobilin bedeline ilave edilerek amortisman ayrılmak suretiyle gider yazılabileceği gibi ilgili dönemde GVK’nın 68/5 hükmüne göre doğrudan gider olarak da dikkate alınması mümkündür.

Mesleki Yayınlar İçin Ödenen Giderler

GVK 68. maddesine göre mesleki yayınlar için ödenen giderler hasılattan indirilir. Ancak günlük gazetelere veya siyasi içerikli, meslekle doğrudan alakası olamayan yayınlara ait bedeller indirim konusu yapılamamaktadır.

Mesleki Faaliyetin İfası İçin Satın Alınan Mal ve Hizmet Bedelleri

Bir mali müşavir vergi itilafına ilişkin bir avukattan, bir avukat spesifik bir konuda başka bir avukattan hizmet alabilir. Hizmet akdi ile çalıştırılmayan bu kişilere ödenen ücretler, serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabilir.

Emekli Sandıklarına ve Mesleki Teşekküllere Ödenen Aidatlar

GVK’nın 68. (1/8) maddesine göre, serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla emekli sandıklarına ödenen giriş ve emeklilik aidatları ile mesleki teşekküllere ödenen aidatlar hasılattan indirilir. Ancak üye olunması mesleki bakımdan zorunlu bulunmayan bir kuruluşa (Örneğin, “Genç Avukatlar Derneğine) yapılan aidat ödemeleri ise gider olarak kabul edilmeyecektir.

Mesleki Faaliyetle İlgili Ödenen Tazminatlar

GVK 68. (1/10) maddesine göre tazminatların serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabilmesi için; Ödenen tazminat serbest meslek faaliyeti ile ilgili olmalıdır, Tazminat mukavelenameye, ilama veya kanun emrine istinaden ödenmiş olmalıdır ve Tazminat serbest meslek erbabının şahsi kusuru veya suçlarından kaynaklanmış olmamalıdır.

Örneğin, mükellefin işyerine ait aydınlatma, ısıtma ve su giderlerine ilişkin faturaları geç ödemesi nedeniyle sözleşme gereğince ödenen gecikme zammı ve faizlerin kazançtan indirimi mümkündür. Avukatın şahsi kusurdan kaynaklanmayıp, avukatın yanında ücretli olarak çalışan avukatın verdiği zararlar için ödenen tazminatlar indirim konusu yapılabilecektir.

İndirimin Kabulü İçin VUK’nun Uygun Gördüğü Belgeler

Avukatlar yukarıda belirtmiş olduğumuz kalemleri indirim konusu yaparak söz konusu dönemde ödeyecekleri verginin miktarını azaltmaktadır. Dolayısıyla giderlerinin gerçekten yapılıp yapılmadığının ispatı VUK ile Hazine ve Maliye Bakanlığının belirlediği belgelerle yapılmalıdır.

VUK’nun Uygun Gördüğü Belgeler

VUK, bu giderlerin karşılığının fatura, serbest meslek makbuzu ve fatura yerine geçen belgelerin varlığını aramaktadır. Bu belgeler kısaca şu şekilde tanımlanabilir:
a. Fatura: VUK’un 229. maddesine göre, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari bir vesikadır.
b. Serbest Meslek Makbuzu: VUK’un 229. maddesine göre, serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha düzenlediği vesikadır.
c. Fatura Yerine Geçen Belgeler: Fatura yerine geçen belgeler dendiğinde aklımıza perakende satış vesikaları, gider pusulası ve müstahsil makbuzu gelmektedir. Zira bunlar uygulamada en çok kullanılan belgelerdir.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca Katma Değer Vergisinde İndirim Konusu Edilebilen Belgeler

1. Evrak tevzi listesi ve gelir makbuzu
2. Akaryakıt pompalarının ödeme kaydedici cihaz fişleri
3. İcra dairelerince düzenlenen tahsilat makbuzları 

Serbest Meslek Kazancının Tespitinde İndirimi Mümkün Olmayan Giderler

Serbest meslek erbabının herhangi bir surette zayi ettikleri paralar ile çalınan mal, ecza ve benzeri maddelerle demirbaş eşya bedelleri,

Mesleki faaliyetle ilgisi bulunmayan kurslara yapılan ödemeler, Günlük gazeteler ile mesleki faaliyetle ilgili olmayan dergi ve kitap alımları için ödenen tutarlar, Serbest meslek erbabının kendi adına kayıtlı olmayan, bürosunda ücretli olarak çalışan hizmet erbabına ait cep telefonlarına ilişkin haberleşme ücretleri, Ortaklık olarak faaliyette bulunan serbest meslek erbaplarının, kendi şahıslarına ait cep telefonu masrafları, Avukatların büroda ikram ettiği alkollü içki bedelleri, Serbest meslek erbabının katıldığı çeşitli iş yemeklerinde ödediği yemek bedelleri, Serbest meslek faaliyeti ile ilgisi olmayan seminer ve konferanslar için yapılan yol giderleri ile konaklama ve yemek giderleri, Kiralanan veya envantere dahil olan taşıtlar için ödenen motorlu taşıtlar vergisi (Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 14’üncü maddesine göre), Özel iletişim vergisi Serbest meslek erbabının kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ait sağlık harcamaları, Serbest meslek erbabının kendi ev ihtiyaçları için yapmış olduğu her türlü harcamalar, Serbest meslek erbaplarının bağlı olduğu meslek odası seçimleri ile ilgili olarak verilen yemek ve kokteyl hizmeti karşılığı olarak ödenen bedeller, Meslek odaları ve meslek birliklerinin hizmet binalarının yapımı için ödenen katılım payları (Kanunları veya yönetmelikleri gereğince aidat niteliğinde olmayan ödemeler), Serbest meslek erbabının kendi özel ihtiyaçları için yapmış olduğu giyim, bakım, kuaför, parfüm gibi benzeri harcamalar, Mesleki faaliyette kullanılmayan cep telefonu ve araç telefonu ödemeleri, Mesleki faaliyetle ilgili olmayan kongre, seminer ve konferans giderleri,
Mükellefiyete ilişkin yıllık gelir vergisi, katma değer vergisi, muhtasar, geçici vergi beyannameleri ile SGK prim bildirgelerine ait damga vergileri.

Yıllık Beyannamede İndirim Konusu Yapılabilecek Hususlar

Şahıs sigorta primleri
Eğitim ve sağlık harcamaları
Engellilik indirimi
Bağış ve yardımlar
Sponsorluk harcamaları
Araştırma ve geliştirme harcamaları
Türkiye Kızılay Derneği ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımlar
Türkiye’den yurtdışı mukimi kişi ve kurumlara verilen hizmetler
Diğer kanunlara göre tamamı indirilecek bağış ve yardımlar

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat