Avukatın Söz ve Yazılarındaki Uslüp Nasıl Olmalıdır?

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

Avukatın Söz ve Yazılarındaki Uslüp Nasıl Olmalıdır?

T. 12.09.2003
E. 2003/132
K. 2003/251

Avukat unvanı ile yazı yazma
Mesleki faaliyet alanı
Avukatın söz ve yazılarındaki üslup
Düşünce ve inanç özgürlüğünün sınırı

(Av. Meslek Kuralları m.4)

Şikayetli avukatın yerel basın yayın organlarında fotoğraf ile birlikte yer alan ?Bu yazı Türk Milletine acı bir metindir? başlıklı yazısının Avukatlık Yasası’na ve Meslek Kuralları’na aykırı olduğu görüşü ile açılan disiplin kovuşturması sonunda, Baro Disiplin Kurulu’nca disiplin cezası tayin edilmiştir.

Şikayetlinin ?Avukat? unvanını kullanarak yazdığı kovuşturma konusu metinde ?Göğüsler ortada, kalçada iki top ve yarıklar, bağır ve göbek açık. Mukaddes Türk anası bu olamaz?, ?Bir kadının yatak odasından başka yerde saklayacağı bu cinsel uzuvları teşhir metaı olmuş. Karısına kızına yan bakanlara kurşunu reva gören Türk insanı, bu felaketi nasıl hazmedip, nasıl seyretmektedir.?? sözlerine yer verdiği anlaşılmıştır. Metnin altında, ?not? olarak ?yazının gazetelere, radyolara, tv.lere, bazı okullara, bazı dairelere, barolara, partilere gönderileceği? belirtilmiştir.

Demokratik hukuk devleti ilkesinin egemen olduğu her uygar toplumda olduğu gibi, ülkemizde de herkes düşünce, kanaat ve inanç özgürlüklerine sahiptir. Anayasa ile güvence altına alınan bu özgürlükler toplumun tüm bireyleri için geçerlidir. Ancak, her özgürlüğün kullanımında olduğu gibi düşünce ve inanç özgürlüklerinin de aşılmaması gereken sınırları vardır ve bu sınırların hangi amaçla çizildiği Anayasa’da gösterilmiştir.

Kimse başkasının inançlarına karışmak hakkına sahip bulunmadığı gibi, kendi inançlarını ve görüşlerini de toplum ve kamu düzenine ters düşecek bir şekilde, çirkin yakıştırmalarla ve sözlerle uygulama hakkına sahip değildir.

İnsan haklarının başında eşitlik gelmektedir. Cinsiyet, ırk, dil, din, renk, inanç ve düşünce farkı gözetmeksizin tüm insanlar için vazgeçilmez temel haklar vardır. Özellikle de kadın ve erkek cinsleri birbirine tam eşittir. Kadın hakları Atatürk Devrimlerinin de önemli bir bölümünü teşkil etmektedir. Türk kadını medeni ve siyasi haklarına kavuşmuş, çağdaş dünya kadını düzeyine ulaşmıştır.

Bu ilkeler doğrultusunda şikayetli avukatın mesleğin itibarını zedeleyecek tutum ve davranışlar sergilemesi, kendi hoşuna gitmeyen kıyafetleri kullananlara karşı mücadele için dernek kuracağını ifade edip Türk kadınlarını acımasızca eleştirmesi ve hatta tehdit etmesi, avukatlık mesleği ile bağdaşmayan, TBB Meslek Kuralları’na aykırı bir davranış olarak kabul edilmelidir.

Mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorunda olan avukat, özel yaşantısında da buna özenmekle yükümlüdür. (TBB Meslek Kuralları Md 4). Kovuşturma konusu eylemin mesleki faaliyet alanı dışında kaldığı varsayılsa bile, ?Avukat? unvanı kullanılarak yazılan ve yayınlanan metin meslek itibarını önemli ölçüde zedelediğinden disiplin suçu oluşturmaktadır.

Ayrıca, avukat söz ve yazılarında belirli bir üslup düzeyini korumak, seçtiği sözcük ve deyimlere dikkat etmek zorundadır. Kovuşturma konusu yazının bu ilkeye de açıkça aykırı bir düzeyde olduğu tartışmasızdır.

Bu nedenle Baro Disiplin Kurulu’nca yapılan değerlendirmede hukuki isabetsizlik görülmemiş sicil durumu ile aleyhe itiraz olmadığı da gözetilerek kararın onanması gerekmiştir.

Sonuç olarak, itirazın reddiyle, Trabzon Barosu Disiplin Kurulu’nun ?kınama? cezası verilmesine ilişkin kararının onanmasına, oybirliği ile karar verildi.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat