Avukatın Oto Alım Satımı Disiplin Suçu

TCK m. 249 nedir?

Avukatın Oto Alım Satımı Disiplin Suçu

TBB DİSİPLİN KURULU KARARI

Tarih – Esas No – Karar No Konu
T. 09.05.2015
E. 2015/181
K. 2015/363

Ticaret yasağına karşın oto alım satım işi ile de uğraşmak, satışa ilişkin bono bedellerini ödememek.

Av. Yas. 11

İtirazın süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü;

Şikâyetli avukat hakkında, “Şikâyetli avukatın, şikâyetçinin aracını satın aldığı ve karşılığında da senet verdiği, ancak borcunu ödemediği, hakkında icra takibi yapılmasına sebep olduğu, taahhüdünü yerine getirmediği ve halen de borcunu ödemediği, eylem ve işlemlerinin, Meslek Kurallarımızın 4. maddesinde belirtilen ‘Avukat, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır. Avukat özel yaşantısında da buna özenmekle yükümlüdür.’ kuralına aykırı olduğu” görülmekle … Barosu Yönetim Kurulu’nun 07.03.2013 günlü ve 2013/299 sayılı kararı ile açılan kovuşturmada, şikâyete konu olayın borç ilişkisinde kaynaklandığı ve hukuki mesele olduğu gerekçesiyle disiplin cezası verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

Şikâyetli avukata usulüne uygun olarak tebligat yapılmasına karşın soruşturma ve kovuşturma aşamalarında savunma vermemiştir.

İncelenen dosya kapsamından, şikâyetçinin şikâyetli avukata aracını sattığı ve karşılığında 12.03.2011 vadeli 7.000.-TL bedelli senet aldığı, senet vadesi geldiğinde şikâyetli avukatın ödeme yapmadığı,

28.03.2012 günlü şikâyet dilekçesinde Şikâyetli avukatın aynı zamanda Galericiler Sitesinde ticaretle uğraşmakta olduğunun belirtildiği, dilekçe ekinde “… Otomotiv” adı ile T. – C.’e ait kartvizitin ve 15.09.2010 ve 15.11.2010 tarihli; satıcısının M., alıcısının C. olduğu 2 adet oto satış sözleşmesi suretinin yer aldığı,

… İcra Müdürlüğü’nün 2014/4219 Esas (eski 2011/5880 Esas) sayılı dosyasında alacaklının M., vekilinin Avukat M., borçlunun Şikâyetli avukat C., konusunun 03.03.2011 tanzim tarihli 12.03.2011 vadeli 7.000,00TL meblağlı senet alacağı olduğunu, takibin kesinleşmesi ile borçlunun bilinen adresine hacze gidildiği, ancak mahal ile ilişkisinin olmadığının tespiti ile haciz işleminin uygulanamadığı, borçlunun aracı üzerine haciz konulduğu, ancak süresinde satış istenmediğinden bu haczin düştüğü, yeniden araç haczi için talepte bulunulduğu, alacaklı vekili Avukat M.’ın 15.05.2013 tarihinde vekillikten istifa ettiğini bildirdiği, alacaklı asil tarafından 26.03.2014 tarihinde dosyanın yenilenmesi talebinde bulunulduğu ve borçlunun taşınmazları üzerine haciz konduğunun görüldüğü,

Şikâyetli avukat hakkında … İcra Ceza Mahkemesi’nin 2011/189 Esasına kayden taahhüdü ihlal iddiasıyla dava açıldığı, beraat kararı verildiği,

… Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2011/1260 Esas sayılı dosya ile şikâyetli avukat hakkında yedieminliği suiistimal iddiasıyla dava açıldığı, şikâyet tarihi (18.03.2012) itibariyle davanın derdest olduğu,

Şikâyetli avukat C.’e ait “… Otomotiv” başlıklı Şikâyetli avukatın da ismin yer aldığı kartvizit aslının ve 15.09.2010 ve 15.11.2010 tarihli oto satış sözleşmesi suretlerinin olduğu,

Şikâyetli avukatın disiplin sicil özetinde hakkında verilmiş herhangi bir disiplin cezasının olmadığı,

… Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz dilekçesinde özetle; dosyadaki bilgilere 15.09.2010 tarihinde oto satış sözleşmesinin düzenlendiği 12.03.2011 vadeli 7.000.-TL bedelli senedin tarihinde ödenmediği, borçla ilgili olarak … İcra Müdürlüğü’nün 2011/5880 Esas sayılı dosyasında takip başlatıldığı, takip sırasında 03.05.2011 tarihinde haciz için gidildiğinde ödeme taahhüdünde bulunulduğu buna rağmen ödeme yapılmadığı … İcra Ceza Mahkemesi’nin 2011/189 Esas sayılı dosyasında taahhüdü ihlal iddiasıyla dava açıldığı, dava sonucunda beraat kararı verildiği, 28.03.2012 tarihinde şikâyette bulunulduğu anlaşılmakta olup özetlenen hukuki süreç ile mağduriyet içeriği birlikte dikkate alındığında şikayetli Avukat C.’in mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak, özel yaşantısında da buna özen göstermek hükümlülüğünü ihlal ettiğinin değerlendirildiği, eylemi ile ölçülü şekilde disiplin cezası verilmesi gerektiği halde yazılı şekilde karar verilmesinin yasaya uygun olmadığı, açıklanan sebeplerle kararın itirazen kaldırılması talep edildiği görülmektedir.

Avukatlık Yasasının 34. maddesi, “ Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler ”

Avukatlık Yasası’nın 134. maddesi, “Avukatlık onuruna, düzen ve gelenekleri ile meslek kurallarına uymayan eylem ve davranışlarda bulunanlarla, mesleki çalışmada görevlerini yapmayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında bu kanunda yazılı disiplin cezaları uygulanır.”

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 4. maddesi, “Avukat, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır.” hükümlerini amirdir.

Dosya kapsamına göre Şikâyetli avukatın Yasanın 11. maddesinde öngörülen ticaret yasağına karşın oto alım satım işi ile de uğraştığı, satın aldığı 2 adet oto karşılığında verdiği senet bedelini zamanında ödemediği ve bu nedenle taahhüdü ihlal ve yedieminliği suiistimal iddialı ceza davalarına muhatap olduğu dosya kapsamı ile tartışmasızdır.

Avukatlar özel yaşamlarında da doğruluk kurallarına göre hareket etmek, kamunun inancını ve mesleğe güvenini sarsacak, mesleğin itibarını sarsacak her türlü davranıştan özenle kaçınmak zorundadırlar.

Bu nedenlerle Baro Disiplin Kurulu’nun eylemin hukuksal boyutta olması nedeniyle disiplin suçu oluşturmadığına ilişkin hukuksal değerlendirme isabetli bulunmamış … Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazının kabulü ile Avukatlık Yasası 34, 134 ve TBB Meslek Kuralları 4. maddeleri gereği disiplin cezası tayini gerekmiştir.

Sonuç olarak … Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazının kabulü ile;

1-… Barosu Disiplin Kurulu’nun “Disiplin Cezası Verilmesine Yer Olmadığına” ilişkin 15.09.2014 gün ve 2013/D.186 Esas, 2014/700 Karar sayılı kararının KALDIRILARAK, Şikâyetli avukat C.’in “Kınama Cezası İle Cezalandırılmasına”,

2- Kurulumuz kararının tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemesi’nde dava yolu açık olmak üzere,

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat