Avukatın Dosya  incelemek  için vekaletname gerekmemesi ve  istisnaları

Ceza muhakemesinde kural olarak vekaletname aranmaz. şüpheli veya sanığın, bir avukatın kendisi adına işlem yapmasını kabul etmesi, avukatın müdafi statüsüne girmesi için yeterlidir.

Bu nedenle, müdafiin dosya incelemesi için vekaletnameye sahip olması gerekmez. 153‟ncü maddenin işlerliğini önemli ölçüde aksatan mülga  Kalem  Yönetmeliğinin  45‟nci  maddesi,  24.12.2010  tarihli Resmi  Gazete‟de  yayımlanarak  değiştirilmişti.  Bu  değişikliğe  göre, şüpheli ya da müdafii soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleyebilir ve istediği belgelerin bir örneğini harçsız olarak alabilir. Daha sonra Ağustos 2013‟de yeni Kalem Yönetmeliği yürürlüğe girdi.

Müdafiin  vekaletnameye  ihtiyaç  duymaması  kuralının  istisnaları da vardır:

Kanun  yoluna  başvurudan  vazgeçebilmek  için, müdafiin  bu  konuda  vekaletname  ile  özel  olarak  yetkili  kılınmış  olması  gerekir (CMK  266/2). Ancak,  böyle  bir  yetki  verilmiş  bulunsa  dahi,  şüpheli veya  sanıktan  yazılı  ayrı  bir  belge  alınarak  kanun  yolu  başvurusu yapmaktan  sarfınazar  edilmelidir. Avukatın  cezai, hukuki  ve disiplin sorumluluğundan  kurtulabilmesi  için,  böyle  yazılı  bir  belge  alınması gereklidir.

Ancak,  çocuk  ve kendisini  savunamayacak derecede malul  veya sağır ve dilsiz olan kişiler  için görevlendirilen zorunlu müdafi (CMK 150/2), şüpheli veya sanık yararına kanun yoluna başvurduğunda veya başvurduğu kanun yolundan vazgeçtiğinde, şüpheli veya sanık ile müdafiin  iradesi çelişirse, müdafiin  iradesi geçerli  sayılır  (CMK 266/3).

Aynı  kuralın mağdur  vekili  de  geçerli  olduğu, Yargıtay  kararları  ile kabul edilmiştir.

Sanığın  “duruşmadan  bağışık  tutulması”nı  talep  eden müdafiin (eğer müdafi o duruşmada yoksa ve bunu kendisi de  istemesi hali dışında) vekaletname sunmuşsa, bu konuda vekaletnamede yetkili kılındığına dair açıklık olması gerekir (CMK 196/1).

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapılması  için yasa gereği avukatların vekaletname ibraz etmesi gereklidir.

Avrupa  İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapılması için AİHM‟e başvurulacaksa, bu konuda özel yetkinin verilmesi gerekir.  Şunu  önemle  hatırlatmakta  yarar  görmekteyiz:  burada  noterden düzenlenmiş bir vekaletname gerekmez. AİHM‟e başvuruda avukatın başvurucunun yetkili  temsilcisi olduğunu gösteren herhangi bir yazılı beyan yeterlidir. Yalnız, başvurucunun kimlik belgesinin önlü ve arkalı bir fotokopisinin buna eklenmesi gerekir.

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat